2 TIMOTEO
UMÉBEMA CARTA PAULOBA TIMOTEO ITEA B̸ɅD̸A
Pauloba umébema carta Timoteo itea b̶ʌsid̶e wayacusa preso b̶asia. Poa 67d̶e b̶ʌsica b̶ʌa. Idji preso b̶ʌd̶ebemada ẽdrʌẽ́da crĩcha b̶ʌ bẽrã naʌ̃ cartara b̶ʌsia Timoteoba idji isabe acʌd̶e zemãrẽã (4:6-13; 4:21).
Pauloba naãrã b̶ʌsia Timoteo carea Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a abarida (1:1-7). Maʌ̃are b̶ʌsia Timoteora peraiẽ́ b̶ʌda Jesucrito carea ni idji preso b̶ʌ carea (1:8-18). Maʌ̃are b̶ʌsia Jesucrito ĩjã b̶ʌd̶eba zarea b̶amãrẽã idjab̶a ne jũmane Ãcõrẽ itea bia b̶amãrẽã (2:1-26). Maʌ̃are b̶ʌsia jĩrũarebema ewarid̶e minijĩchiada zeimĩna Timoteoba Ãcõrẽ bed̶eada jipa jaradia b̶aida b̶ʌda (3:1neba ab̶a 4:5d̶aa). Maʌ̃are b̶ʌsia idji cawa obʌdad̶ebemada idjab̶a jarasia Timoteora isabe zemãrẽã (4:6-22).
Dji crĩcha dromada naʌ̃gʌa: “Ãcõrẽ bed̶eara jaradia b̶adua. Ẽberãrãba ũrĩ quĩrĩã panʌne, ũrĩ quĩrĩãẽ́ panʌne bid̶a jaradiai carea b̶adua.” (2 Timoteo 4:2).
1
Pauloba naʌ̃ cartad̶e naãrã b̶ʌd̶a
Mʌ̃ra Pauloa. Ãcõrẽba quĩrĩãna bẽrã mʌ̃ra Jesucritoba diabued̶aa. Idjia mʌ̃ra diabuesia Ãcõrẽba diai jarad̶a zocai b̶aid̶ebemada jarad̶e wãmãrẽã. Maʌ̃ zocai b̶aira Jesucritod̶eba b̶ʌa. Timoteo, naʌ̃ cartara bʌ itea b̶ʌbʌrʌa. Mʌ̃a bʌra bio quĩrĩã b̶ʌa mʌ̃ warra quĩrãca. Quĩrĩã b̶ʌa dadji Zeza Ãcõrẽba, dadji Boro Jesucrito bid̶a bʌra quĩrã djuburia pananida, ãdji biad̶eba careba pananida, necai b̶ai sid̶a dia pananida.
Timoteo carea Pauloba Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a ad̶a
Ãsa, diamasi bid̶a mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶ibʌrʌd̶e bʌ carea bia b̶ʌad̶a abaria. Ãcõrẽba jara b̶ʌra crĩcha biad̶eba obaria mʌ̃ drõã naẽnabemarãba oped̶ad̶a quĩrãca. Mʌ̃ wãbʌrʌ carea bʌra jĩãsia. Maʌ̃ crĩchabʌrʌd̶e acʌd̶e wã quĩrĩã b̶abaria bio b̶ʌsrid̶a b̶ai carea. Mʌ̃a quĩrãneba b̶abaria bʌa Critora wãrãda ĩjã b̶ʌda bʌ papadjora Loidaba, bʌ papa Eunice bid̶a bʌ naẽna ĩjã panana quĩrãca. Mʌ̃a cawa b̶ʌa bʌa bid̶a ab̶ari quĩrãca Critora ĩjã b̶ʌda. Mʌ̃ jʌwara bʌ ʌ̃rʌ̃ b̶ʌsid̶e Ãcõrẽba bʌ́a diasia idji itea ne omãrẽã. Maʌ̃ carea mʌ̃a jaraya: Ãcõrẽba diad̶ara biara ẽpẽ odua. Ãcõrẽba dadjía ne waya b̶ai soda diaẽ́ basía, ãtebʌrʌ dadji sod̶e diasia jũma poya od̶amãrẽã, quĩrĩãda erob̶ead̶amãrẽã, idjab̶a dadji cacuara jipa erob̶ea cawad̶amãrẽã.
Maʌ̃ bẽrã dadji Boro Jesucritod̶ebemada jarai carea perarãdua. Mʌ̃ra Jesucrito carea preso b̶ʌmĩna perarãdua. Ãtebʌrʌ bed̶ea bia Jesucritod̶ebema jaradiabʌrʌd̶e Ãcõrẽ ʌb̶ʌad̶eba bʌ sid̶a bia mĩgai carea b̶adua. Ãcõrẽba dadjirãra ẽdrʌ edasia idjab̶a trʌ̃sia idji itea bia b̶ead̶amãrẽã. Dadjia bia o panʌ carea mãwã oẽ́ basía, ãtebʌrʌ idji biad̶eba oida crĩcha b̶ad̶a bẽrã mãwã osia. Wãrãda naʌ̃ ẽjũã b̶ai naẽna Ãcõrẽba idji biad̶eba crĩchasia Jesucritod̶eba dadjirãra carebaida. 10 Maʌ̃be Jesucrito dadji Ẽdrʌ Edabari zesid̶e unubisia sãwã idji biad̶eba carebabarida. Dadji beuida b̶ad̶ara Jesucritoba jõbiped̶a ewariza zocai b̶aida diasia. Bed̶ea bia idjid̶ebemaba maʌ̃ra ebud̶a cawabi b̶ʌa.
11 Ãcõrẽba mʌ̃ra b̶ʌsia maʌ̃ bed̶ea bia jarabarida b̶amãrẽã, Jesucritoba diabued̶ada b̶amãrẽã, idjab̶a judiorãẽ́a jaradiabarida b̶amãrẽã.* Judiorãẽ́a. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e maʌ̃ra neẽ́a. 12 Maʌ̃ carea mʌ̃ra bia mĩga b̶ʌa. Baribʌrʌ peraẽ́ b̶ʌa. Mʌ̃a cawa b̶ʌa caida ĩjã b̶ʌda. Idjab̶a cawa b̶ʌa mʌ̃a idji jʌwad̶e wagamãrẽã b̶ʌd̶ada idjia poya wagaida ab̶a idjia cawa oi ewarid̶aa. Idji jʌwad̶e wagamãrẽã b̶ʌd̶ada. Ʌ̃cʌrʌmaarã maʌ̃ bed̶eaba jara b̶ʌa: “Idjia mʌ̃ jʌwad̶e b̶ʌd̶ada.”
13 Mʌ̃a jipa jaradia b̶ad̶a quĩrãca jaradia b̶adua. Jesucrito ĩjã b̶ʌd̶eba, quĩrĩãneba nĩbadua. 14 Ãcõrẽ Jaure dadji sod̶e b̶ʌba wãrã bed̶ea Ãcõrẽba bʌ́a diad̶ara bio waga b̶adua.
15 Bʌa cawa b̶ʌa berara jũma djabarã Asia druad̶ebemaba mʌ̃ra igarasid̶ada. Djaba Pigeloba, Hermogene bid̶a mãwã osid̶aa. 16 Baribʌrʌ mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadji Boroba djaba Onesiporo ẽberãrãra quĩrã djuburia b̶aida. Idjia mʌ̃ra b̶arima zocãrã carebasia. Mʌ̃ra carenaba jʌ̃ b̶ʌmĩna mʌ̃ carea quĩrã peraẽ́ basía. 17 Ãtebʌrʌ Roma purud̶e jũẽped̶a mʌ̃ra quĩrãcuita jʌrʌ nĩne unusia. 18 Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadji Boroba cawa oi ewarid̶e idjira quĩrã djuburiaida. Bʌa cawa b̶ʌa Onesiporoba Epesod̶e bio carebasida.

*1:11 Judiorãẽ́a. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e maʌ̃ra neẽ́a.

1:12 Idji jʌwad̶e wagamãrẽã b̶ʌd̶ada. Ʌ̃cʌrʌmaarã maʌ̃ bed̶eaba jara b̶ʌa: “Idjia mʌ̃ jʌwad̶e b̶ʌd̶ada.”