2
Sãwã Jesucrito bed̶ea jaradiaida b̶ʌ
Mʌ̃ warra, Jesucrito biad̶eba zarea b̶adua. Mʌ̃a zocãrã ẽberãrã quĩrãpita jaradia b̶ad̶ada bʌa ũrĩsia. Ara maʌ̃ jaradia b̶ad̶ara bʌa bid̶a djabarã jipa b̶eaa jaradia b̶adua ãdjirãba ab̶ari quĩrãca dewararãa jaradiad̶amãrẽã.
Bʌra Jesucrito sordao bia bẽrã mʌ̃ quĩrãca bia mĩgai carea b̶adua. Sordaoba ne baridua ocaa, ãtebʌrʌ idji boroba quĩrĩã b̶ʌdrʌ obaria bia unumãrẽã. Idjab̶a dji jemenebarida idji jemeneida b̶ʌ quĩrãca jemeneẽ́bʌrʌ, idjia poyabʌrʌ sid̶a idjia edaida b̶ad̶ara edaẽ́a. Ẽjũã o b̶ʌra bia mĩgabaria. Maʌ̃ bẽrã idjiabʌrʌ néu zaud̶ad̶ebemada naãrã edaida b̶ʌa. Mʌ̃a jara b̶ʌra bio crĩchadua. Dadji Boro Jesuba bʌ́a jũma maʌ̃gʌra cawabiya.
Jesucritod̶ebemada quĩrãnebadua. Idjira David̶eba zed̶aa. Idjira beu b̶ad̶ada Ãcõrẽba ʌ̃rẽbabisia. Maʌ̃ bed̶ea bia idjid̶ebemada mʌ̃a jaradia b̶ʌa. Maʌ̃ carea mʌ̃ra bia mĩga b̶ʌa. Mʌ̃ra ẽberã cadjirua quĩrãca carenaba jʌ̃ eropanʌa. Baribʌrʌ Ãcõrẽ bed̶eara jʌ̃ eropanʌẽ́a. 10 Maʌ̃ carea mʌ̃a jũma droa b̶ʌa Ãcõrẽba edad̶a ẽberãrã carebai carea. Mãwã Ãcõrẽba ãdjirã sid̶a Jesucritod̶eba ẽdrʌ edaya ewariza idji bia quirud̶ebemada erob̶ead̶amãrẽã.
11 Naʌ̃ bed̶eara wãrã araa:
Dadjirãda Crito ume beusid̶abʌrʌ, idji ume zocai panania.
12 Dadjirã bia mĩga panʌda droad̶ibʌrʌ, idji ume dji bororãda b̶ead̶ia.
Dadjirãba Critoda adua panʌana ad̶ibʌrʌ, idjia bid̶a dadjirãra adua b̶ʌad̶a aya.
13 Dadjirãda idji ume jipa nĩbad̶aẽ́bʌrʌ, idjida jipa b̶abaria ara idjia jarad̶ara o ama b̶aca bẽrã.
Ãcõrẽ nezoca sãwã b̶aida b̶ʌ
14 Jũma maʌ̃gʌra djabarãa quĩrãnebabi b̶adua. Dadjirã Boro quĩrãpita jaradua ãdjirãra baridua bed̶ea carea caicaya b̶ead̶iẽ́ panʌda. Maʌ̃ caicayaba biada diacaa, ãtebʌrʌ dji ũrĩ b̶ea crĩchara ãrĩbaria. 15 Ãcõrẽ wãrã bed̶eara jipa jaradia b̶ʌda unubi b̶adua. Ne obari bia quĩrãca quĩrãcuita o b̶adua Ãcõrẽba bʌra quĩrã pera neẽ́ bia unumãrẽã. 16 Ãcõrẽ quĩrãpita biẽ́ b̶ea nẽbʌrʌbadara igaradua. Maʌ̃ ẽpẽ b̶eara Ãcõrẽnebemada tʌmʌara wãbadaa. 17 Ãdjia jaradia panʌba ẽberãrãra ãrĩ wãbaria aid̶aba pea co wãbari quĩrãca. Mãwã jaradiabadarã tãẽna Himeneoda, Pileto sid̶a panʌa. 18 Ãdjira wãrã bed̶ead̶ebemada ãĩ wãsid̶aa. Ãdjia jaradiabadaa ẽberãrã jaid̶aped̶ad̶ara ʌ̃rẽbacuasid̶ada. Maʌ̃gʌd̶eba ʌ̃cʌrʌba Crito ĩjã panʌra ãdjia ãrĩbʌdaa. 19 Baribʌrʌ Ãcõrẽ ẽberãrãba Critora bio ĩjã panʌa de jĩrũba dera zarea erob̶abari quĩrãca. Ãcõrẽba idjid̶erãda cawabi carea nãwã jarasia: “Dadjirã Boroba jũma idjid̶erãra cawa b̶ʌa.” Idjab̶a jarasia: “Dadjirã Boro ĩjã panʌana a b̶eaba jũma cadjiruara igarad̶ida panʌa.”
20 De waib̶ʌad̶e ab̶abe oro od̶ada, parata od̶a sid̶a b̶eaẽ́a, ãtebʌrʌ bacuru od̶ada, egoro cad̶a sid̶a b̶eaa. Ʌ̃cʌrʌra dji biara b̶ea bẽrã baridua ewari carea b̶eaẽ́a, baribʌrʌ waabemara baridua ewari carea b̶eaa. 21 Dadjirã sid̶a ara maʌ̃ quĩrãca panʌa. Dadjirãba cadjiruara igarad̶ibʌrʌ, dadjirã Boro itea dji biara b̶eada panania. Mãwã dadjirãneba idjia ne poya oya idjab̶a ne jũma biada od̶i carea b̶ead̶ia.
22 Cũdrarãba cadjirua awua panʌnebemada ãĩ b̶adua. Jipa oida ẽpẽ b̶adua. Jesura ĩjã b̶adua. Jũmarãda quĩrĩã b̶adua. Jũmarã ume necai b̶adua. Dadjirã Boro Ãcõrẽa iwid̶ibadarã ume so jipa b̶ʌd̶eba jũma maʌ̃gʌra ẽpẽ b̶adua. 23 Ẽberãrãba crĩcha siriẽ́ b̶ea bed̶ea panʌne ed̶a bed̶earãdua. Bʌa cawa b̶ʌa maʌ̃gʌd̶eba caicayabadada. 24 Dadjirã Boro nezocara ijara b̶aiẽ́ b̶ʌa, ãtebʌrʌ jũmarã ume aduá b̶aida b̶ʌa. Jaradia cawa b̶aida b̶ʌa. Jũmarã ume droa b̶aida b̶ʌa. 25 Idjia jaradia b̶ʌ quĩrĩãnaca ẽberãrãa bed̶ea biad̶eba Ãcõrẽ bed̶eara cawabida b̶ʌa. Mãwãra Ãcõrẽba ãdjirãra carebaisicada idjimaa jẽda zed̶aped̶a wãrã bed̶eada cawad̶amãrẽã. 26 Quĩrãipa crĩchasid̶ara ãdjirãra diauruba jida erob̶ʌd̶ebemada ẽdrʌd̶ia. Ara nawena diauruba jida pe erob̶ʌa idjia quĩrĩã b̶ʌra od̶amãrẽã.