2 CRONICA
UMÉBEMA CARTA CRONICA
1
Salomoʌ̃ba necawaa Ãcõrẽa iwid̶id̶a
Davi warra Salomoʌ̃ba israelerãra bia pe erob̶esia Ãcõrẽra idji ume b̶ʌ bẽrã idjab̶a bio dji dromada b̶ʌd̶a bẽrã. Ewari ab̶a Salomoʌ̃ba israelerãra jũma trʌ̃cuasia: idji sordaorã bororãda, nẽbʌra cawa obadarãda, dji dromarãda, dji drõãrã sid̶a.* Idji sordaorã bororãda. Hebreo bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mil sordaorã bororãda idjab̶a cien sordaorã bororãda.” Jũẽped̶ad̶acarea Salomoʌ̃ra jũma ãdjirã sid̶a Gabaoʌ̃ puru caita b̶ʌ eyad̶aa wãsid̶aa Ãcõrẽ wua deda mama b̶ʌ bẽrã. Maʌ̃ wua dera Ãcõrẽ nezoca Moiseba ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e obid̶a basía. Baribʌrʌ Salomoʌ̃ ewarid̶e Ãcõrẽ baurudera maʌ̃ ded̶e b̶aẽ́ basía, Daviba Quiriat-jeariʌ̃ purud̶eba Jerusaleʌ̃ purud̶aa eded̶a bẽrã. Mama idjia obid̶a wua ded̶e ed̶a waga b̶ʌsia. Baribʌrʌ animarã babue diabada bronce od̶ada wad̶ibid̶a Ãcõrẽ wua de quĩrãpe b̶asia Gabaoʌ̃ puru caita. Maʌ̃ra Uri warra Bezaleelba od̶a basía. Exodo 38:1-7. Bezaleelera Hur wiuzaque basía. Salomoʌ̃ra, idjia trʌ̃cuad̶a ẽberãrã sid̶a mamaa wãsid̶aa Ãcõrẽa iwid̶id̶i carea. Mama Ãcõrẽ wua de quĩrãpe Salomoʌ̃ra animarã babue diabada bronce od̶a caita wãped̶a Ãcõrẽa animarãda mil babue diacuasia.
Maʌ̃ diamasi Ãcõrẽra Salomoʌ̃ma odjaped̶a nãwã jarasia:
–Bʌa quĩrĩã b̶ʌda mʌ̃́a iwid̶idua.–
Salomoʌ̃ba panusia:
–Bʌa mʌ̃ zeza Davira quĩrĩãneba bio carebabadjia. Maʌ̃be bʌa mʌ̃ra idji cacuabari israelerã boroda b̶ʌsia. Mʌ̃ Boro Ãcõrẽ, bʌa mʌ̃ zeza Davia jarad̶a quĩrãca odua. Bʌa mʌ̃ra israelerã boroda b̶ʌsia. Baribʌrʌ ãdjirãra zocãrã panʌa ĩbʌ quĩrãca. 10 Maʌ̃ bẽrã necawaada, crĩcha cawaa sid̶a mʌ̃́a diadua israelerãra bia pe erob̶ai carea. Bʌa carebaẽ́bʌrʌ ni ab̶aʌba bʌ ẽberãrã zocãrã panʌra poya bia pe erob̶aẽ́a.–
11-12 Maʌ̃ne Ãcõrẽba jarasia:
–Mʌ̃a bʌra mʌ̃ ẽberãrã boroda b̶ʌsia. Maʌ̃ne bʌa ab̶abe necawaada, crĩcha cawaa sid̶a iwid̶isia ãdjirã bia pe erob̶ai carea. Sod̶eba maʌ̃da quĩrĩã b̶ʌ bẽrã mʌ̃a necawaada, crĩcha cawaa sid̶a bʌ́a diaya. Maʌ̃ awara bʌa parata waib̶ʌada, ne jũma erob̶aida, bio dji droma baida, dãrã zocai b̶ai sid̶a iwid̶id̶aẽ́mĩna mʌ̃a diaya. Maʌ̃ awara bʌ dji quĩrũda beud̶amãrẽã iwid̶id̶aẽ́mĩna mʌ̃a bʌra ãdjid̶ebemada wagaya. Bʌa erob̶ai quĩrãca ni ab̶aʌ boro bʌ naẽna b̶ad̶aba neẽ́ b̶asia idjab̶a ni ab̶aʌ boro bʌare zebʌrʌ bid̶a erob̶aẽ́a.–
13 Maʌ̃be Gabaoʌ̃ puru caita b̶ʌ eyad̶eba Ãcõrẽ wua de b̶ʌmaʌba Salomoʌ̃ra Jerusaleʌ̃naa jẽda wãped̶a jũma israelerãra pe erob̶esia.
Salomoʌ̃ba cawayo, carreta sid̶a jʌrʌ ped̶a
14 Salomoʌ̃ba djõbada carretada, cawayo sid̶a zocãrã edasia. Cawayo. Ʌ̃cʌrʌmaarã idjia cawayod̶eba djõbadarãda jʌrʌ pesia. Carretara 1,400 edasia idjab̶a cawayoda doce mil edasia. Maʌ̃gʌra idji sordaorã panabada puruza idjab̶a Jerusaleʌ̃ne idji b̶abarimaa bid̶a b̶ʌcuasia. 15 Salomoʌ̃ dji boro basid̶e oroda, parata sid̶a Jerusaleʌ̃ne ad̶uba erob̶asia mõgara quĩrãca. Idjab̶a dji biara b̶ʌ bacuru Libanonebema enenada ad̶uba erob̶asia mẽãbema higojõ eya carrad̶e bara quĩrãca.§ Dji biara b̶ʌ bacuru. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “cedro” baribʌrʌ ogoẽ́a. 16 Salomoʌ̃ itea ne nẽdobadarãba Egiptod̶e idjab̶a Ciliciad̶e cawayoda nẽdobadjid̶aa.* Egiptod̶e. Ʌ̃cʌrʌmaarã Musrid̶e nẽdobadjid̶aa. Musri druara Cilicia drua caita b̶ʌa. 17 Cawayo ab̶a cuatro libra paratabari nẽdobadjid̶aa. Egiptod̶e carreta ab̶a quince libra paratabari nẽdobadjid̶aa. Maʌ̃be ãdjirãba hititarã bororãa, Siriad̶ebema bororãa bid̶a cawayoda, carreta sid̶a nẽdobuebadjid̶aa.

*1:2 Idji sordaorã bororãda. Hebreo bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mil sordaorã bororãda idjab̶a cien sordaorã bororãda.”

1:5 Exodo 38:1-7.

1:14 Cawayo. Ʌ̃cʌrʌmaarã idjia cawayod̶eba djõbadarãda jʌrʌ pesia.

§1:15 Dji biara b̶ʌ bacuru. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “cedro” baribʌrʌ ogoẽ́a.

*1:16 Egiptod̶e. Ʌ̃cʌrʌmaarã Musrid̶e nẽdobadjid̶aa. Musri druara Cilicia drua caita b̶ʌa.