2
Salomoʌ̃ba Ãcõrẽ de droma obid̶a
Maʌ̃be Salomoʌ̃ba idji de dromada, Ãcõrẽ de droma sid̶a obisia. Maʌ̃ bẽrã ẽberãrãda setenta mil edasia maʌ̃ de od̶i careabemada wad̶amãrẽã. Idjab̶a ochenta mil edasia eyad̶e mõgara toawed̶amãrẽã. Maʌ̃ awara 3,600 b̶ʌsia dji traja panʌ bororãda b̶ead̶amãrẽã.