3
Maʌ̃be Salomoʌ̃ba Ãcõrẽ de dromada Jerusaleʌ̃ne oi carea jʌwa b̶ʌsia. Maʌ̃ dera Moria eyad̶e obisia jebuseo Ornaʌ̃ba trigo cʌrʌbari bad̶ama. Idji zeza Daviba Ãcõrẽ de droma oi carea maʌ̃ ẽjũãra edasia mama Ãcõrẽra idjima odjad̶a bẽrã. Poa quĩmãrẽ Salomoʌ̃ israelerã boroda b̶ed̶acarea umébema jed̶ecod̶e ewari uméne jʌwa b̶ʌsia.