2 JUAɅ̃
UMÉBEMA CARTA JUAɅ̃BA B̸ɅD̸A
Jesu ume nĩbad̶a Juaʌ̃ba naʌ̃ cartada b̶ʌsia. Poa 90are Epeso purud̶e b̶asid̶e b̶ʌsia. Naʌ̃ cartad̶e ara idjida djabarã wagabari drõãana asia. Cartara b̶ʌsia “wẽrã Ãcõrẽba ẽdrʌ edad̶a itea, idji warrarã itea bid̶a.” Ʌ̃cʌrʌmaarã maʌ̃ba jara b̶ʌa djabarã ab̶aʌ purud̶ebemada.
Naʌ̃ cartad̶e Juaʌ̃ba naãrã b̶ʌsia idjira b̶ʌsrid̶a b̶ʌda wãrã bed̶eada ĩjã panʌ bẽrã idjab̶a wãrã quĩrĩãra eropanʌ bẽrã (vv. 1-6). Maʌ̃be ãdjirãa jarasia sewa jaradiabadarãda bia edarãnamãrẽã (vv. 7-11). Juaʌ̃ drõã b̶asid̶e ʌ̃cʌrʌba jara panasid̶aa Jesu naʌ̃ ẽjũãne b̶asid̶e ẽberãrãba ab̶abe idji jaureda unubadjid̶ada. Juaʌ̃ba jarasia ãdjida bia edarãnamãrẽã (v. 7). Jĩrũare b̶ʌsia dãrãẽ́ne dji ununida idjab̶a ʌ̃cʌrʌ djabarãba quĩrĩã panʌda ãdjira bia pananida (vv. 12-13).
1
Naʌ̃ cartad̶e Juaʌ̃ba naãrã b̶ʌd̶a
Mʌ̃ra djabarã wagabari drõãa.* Djabarã wagabari drõã. Maʌ̃ bed̶eaba jara b̶ʌa djabarã boroda. Cãpũrĩã bed̶ead̶e jara b̶ʌa “anciano” wa “pastor.” Mʌ̃a naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa wẽrã Ãcõrẽba ẽdrʌ edad̶a itea, idji warrarã itea bid̶a. Mʌ̃a bãrãra wãrãda quĩrĩã b̶ʌa. Baribʌrʌ ab̶abe mʌ̃abʌrʌ bãrãra quĩrĩã b̶ʌẽ́a, ãtebʌrʌ jũma wãrã bed̶ea cawa b̶eaba bãrãra quĩrĩã panʌa. Mʌ̃a bãrãra quĩrĩã b̶ʌa, wãrã bed̶eara dadjirã sod̶e b̶ʌ bẽrã. Wãrã bed̶eara dadjirã sod̶e ewariza b̶aya. Dadjirãba wãrã bed̶eada ẽpẽ panʌ bẽrã idjab̶a dji quĩrĩã panʌ bẽrã, mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Zeza Ãcõrẽba, dadjirã Zeza Warra Jesucrito ume ãdji biad̶eba bãrãra careba pananida, quĩrã djuburia pananida, ãdji necai b̶ai sid̶a bãrã sod̶e b̶aida. Juaʌ̃ 1:14-18.
Wãrã bed̶ea idjab̶a quĩrĩã
Mʌ̃a ʌ̃cʌrʌ bʌ warrarãnebemada ũrĩsia. Mʌ̃ra b̶ʌsrid̶asia ãdjirãra wãrãneba nĩna bẽrã dadjirã Zeza Ãcõrẽba jara b̶ʌ quĩrãca. Djabawẽrã, mʌ̃a bed̶ea djuburiaya dadjirãra dji quĩrĩãnamãrẽã. Maʌ̃gʌra Ãcõrẽba obi b̶ʌ bed̶ea djiwid̶iẽ́a, ãtebʌrʌ maʌ̃ bed̶eara dadjirãba naãrãed̶a ũrĩsid̶aa. Juaʌ̃ 13:34. Maʌ̃ wãrã quĩrĩãra naʌ̃gʌa: Ãcõrẽba obi b̶ʌ bed̶eara ĩjã o pananida. Maʌ̃ obi b̶ʌ bed̶eara bãrãba naãrãed̶a ũrĩsid̶aa. Maʌ̃ bed̶eaba jara b̶ʌa quĩrĩãneba nĩbad̶ida panʌda.
Djãrã cũrũgabada
Djãrã cũrũgabadara naʌ̃ ẽjũãne zocãrã nĩnaa. Ãdjirãba ĩjãnacaa Jesucritora naʌ̃ djarad̶e dadjirã quĩrãca zesida. Dji mãwã b̶ʌra djãrã cũrũgabaria idjab̶a Crito ume dji quĩrũa. Quĩrãcuita b̶ead̶adua maʌ̃gʌrãba cũrũgarãnamãrẽã. Mãwã bãrãba Ãcõrẽ itea o panʌbari idjia diaira aduad̶aẽ́a, ãtebʌrʌ jũma daucha edad̶ia.§ Bãrãba Ãcõrẽ itea o panʌbari. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Daiba Ãcõrẽ itea o panʌbari.”
Bariduaba idji crĩchada Critoba jaradiad̶a aud̶u jaradia nĩbaibʌrʌ, idjab̶a Critoba jaradiad̶ada ĩjã ama b̶aibʌrʌ, maʌ̃ba Ãcõrẽra neẽ́ b̶ʌa. Baribʌrʌ bariduaba Critoba jaradiad̶ada ĩjã b̶aibʌrʌ, dji Zezara, dji Warra sid̶a erob̶ʌa. 10 Bariduada bãrãmaa wãbʌrʌd̶e Critoba jaradiad̶a quĩrãca jaradiaẽ́bʌrʌ, maʌ̃gʌra bãrã ded̶e edarãnadua idjab̶a “bia b̶ʌa bʌra zesida” arãnadua. 11 “Bia b̶ʌa bʌra zesida” a b̶ʌba maʌ̃ ẽberãba cadjirua o b̶ʌra idji ume ãbaa o b̶ʌa.
Juaʌ̃ba naʌ̃ cartad̶e jĩrũare b̶ʌd̶a
12 Mʌ̃a ne quĩrãtanoa bãrãa jara quĩrĩã b̶ʌa. Baribʌrʌ naʌ̃ cartad̶e jũma b̶ʌẽ́a. Mʌ̃a bãrãra acʌd̶e wã quĩrĩã b̶ʌa. Maʌ̃ne bãrã ume ãbaa bed̶ead̶ia bio b̶ʌsrid̶ad̶i carea.
13 Bʌ djabawẽrã warrarã Ãcõrẽba ẽdrʌ edad̶aba quĩrĩã panʌa bãrãra bia duananida.* Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e idjab̶a b̶ʌ́ b̶ʌa: “Amén.” Maʌ̃ba jara b̶ʌa “bia b̶ʌa mãwã b̶aida.”

*1:1 Djabarã wagabari drõã. Maʌ̃ bed̶eaba jara b̶ʌa djabarã boroda. Cãpũrĩã bed̶ead̶e jara b̶ʌa “anciano” wa “pastor.”

1:3 Juaʌ̃ 1:14-18.

1:5 Juaʌ̃ 13:34.

§1:8 Bãrãba Ãcõrẽ itea o panʌbari. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Daiba Ãcõrẽ itea o panʌbari.”

*1:13 Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e idjab̶a b̶ʌ́ b̶ʌa: “Amén.” Maʌ̃ba jara b̶ʌa “bia b̶ʌa mãwã b̶aida.”