3 JUAɅ̃
ŨBEABEMA CARTA JUAɅ̃BA B̸ɅD̸A
Jesu ume nĩbad̶a Juaʌ̃ba naʌ̃ cartada b̶ʌsia. Poa 90are Epeso purud̶e b̶asid̶e b̶ʌsia. Naʌ̃ cartad̶e ara idjida djabarã wagabari drõãana asia. Cartara djaba Gayo itea b̶ʌsia.
Naʌ̃ cartad̶e Juaʌ̃ba naãrã b̶ʌsia idjira b̶ʌsrid̶a b̶ʌda Gayoba wãrã bed̶eada ĩjã b̶ʌ bẽrã idjab̶a wãrã quĩrĩãda erob̶ʌ bẽrã (vv. 1-4). Maʌ̃are b̶ʌsia idjia djabarã diabued̶ad̶ebemada. Gayoba ãdjirã bia edaped̶a careba b̶ʌ carea Juaʌ̃ba idjira bia jarasia (vv. 5-8). Baribʌrʌ Gayoma djabarã boro Diotrepeba ãdjirãa idu jaradiabica basía. Maʌ̃ awara ãdjirã bia edabʌdara ãyã jʌretabadjia idjab̶a Juaʌ̃ra biẽ́ jarabadjia (vv. 9-10). Baribʌrʌ Juaʌ̃ba Gayoa jarasia Diotrepe quĩrãca nĩbarãmãrẽã, ãtebʌrʌ djãrã bia o b̶amãrẽã (vv. 11-12). Jĩrũare b̶ʌsia dãrãẽ́ne dji ununida idjab̶a djabarãba quĩrĩã panʌda idjira bia b̶aida (vv. 13-15).
1
Djaba Gayoba bia od̶a
Mʌ̃ra djabarã wagabari drõãa.* Djabarã wagabari drõã. Maʌ̃ bed̶eaba jara b̶ʌa djabarã boroda. Cãpũrĩã bed̶ead̶e jara b̶ʌa “anciano” wa “pastor.” Mʌ̃a naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa mʌ̃ djaba Gayo itea. Mʌ̃a bʌra wãrãda quĩrĩã b̶ʌa. Djaba, mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶i b̶ʌa bʌra idji ume bia b̶ʌ bẽrã ne jũmane bia b̶amãrẽã idjab̶a cacua bia b̶amãrẽã. Mʌ̃ra bio b̶ʌsrid̶asia, ʌ̃cʌrʌ djabarã mʌ̃ma jũẽped̶ad̶aba nẽbʌrʌsid̶a bẽrã bʌa wãrã bed̶eada ẽpẽ b̶ʌda. Mʌ̃ djabarãba wãrã bed̶eara ẽpẽ panʌda ũrĩbʌrʌd̶e mʌ̃ra biara b̶ʌsrid̶a b̶abaria. Mʌ̃ djabarã. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “mʌ̃ warrarã.”
Djaba, bʌa djabarã careba b̶ʌd̶eba bia o b̶ʌa. Bʌa unuca djabarã sid̶a carebabari bẽrã wãrãda bio bia o b̶ʌa. Maʌ̃gʌrãba bʌ quĩrĩãnebemada namabema djabarãa nẽbʌrʌsid̶aa ãbaa dji jʌre panasid̶ad̶e. Mʌ̃ quĩrã djuburia, ãdjirãra carebadua bia wãnamãrẽã Ãcõrẽba idji traju o b̶ea carebabibari quĩrãca. Ãdjirãba Jesucritod̶ebemada jaradia nĩnaa. Maʌ̃ne ãdjia Ãcõrẽ adua b̶eaa iwid̶id̶acaa carebad̶amãrẽã. Maʌ̃ carea dadjirãba maʌ̃ djabarãra bia edad̶ida panʌa. Mãwã ãdjirã ume ãbaa traja panʌa Ãcõrẽ wãrã bed̶eada cawabid̶i carea.
Djaba Diotrepeba biẽ́ od̶a
Mʌ̃a cartada jũma djabarã jãmabema itea naẽna b̶ʌsia. Baribʌrʌ djaba Diotrepeba dai bed̶eara ĩjãẽ́ b̶ʌa. Idjira djabarã tãẽna dji dromaara b̶a quĩrĩã b̶ʌa. 10 Maʌ̃ carea jãmaa wãbʌrʌd̶e mʌ̃a jũmarãa cawabiya idjia biẽ́ o b̶ʌda. Idjia daida sewad̶eba biẽ́ jarabaria. Maʌ̃ awara djabarã jãmaa wãbʌdara idjia bia edacaa idjab̶a djabarãba ãdji ded̶e eda quĩrĩã panʌne iduaribicaa. Bia edasid̶ara maʌ̃ djabarãra ãyã jʌretabaria.
Djaba Demetriod̶ebema bia bed̶eaped̶ad̶a
11 Djaba, cadjiruara ẽpẽrãdua ãtebʌrʌ biadrʌ ẽpẽdua. Bia obarira Ãcõrẽnea, baribʌrʌ cadjirua obariba Ãcõrẽra adua b̶ʌa.
12 Djaba Demetriod̶ebemada jũmarãba bia bed̶ea panʌa. Wãrã bed̶ea ẽpẽ b̶ʌd̶eba unubi b̶ʌa idjira jipa b̶ʌda. Dai bid̶a idjid̶ebemada bia bed̶ea panʌa. Bãrãba cawa panʌa daiba jara panʌra wãrãda.
Juaʌ̃ba naʌ̃ cartad̶e jĩrũare b̶ʌd̶a
13 Mʌ̃a ne quĩrãtanoa bʌ́a jara quĩrĩã b̶ʌa baribʌrʌ cartad̶e b̶ʌẽ́a. 14 Dãrãẽ́ne bʌ acʌd̶e wã quĩrĩã b̶ʌa. Maʌ̃be ãbaa bed̶ead̶ia. 15 Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽba idji necai b̶aira bʌ sod̶e dia b̶aida. Namabema djabarãba quĩrĩã panʌa bʌra bia b̶aida. Jãmabema djabarãza jaradua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda ãdjirãra bia duananida.

*1:1 Djabarã wagabari drõã. Maʌ̃ bed̶eaba jara b̶ʌa djabarã boroda. Cãpũrĩã bed̶ead̶e jara b̶ʌa “anciano” wa “pastor.”

1:4 Mʌ̃ djabarã. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “mʌ̃ warrarã.”