2 Reye 10:17-31
10
Jehúba Baal ẽpẽ b̶ea quenana
17 Jehúra Samaria purud̶aa wãped̶a Acabo ẽberãrã wad̶i panʌda jũma quenasia. Ãdjirãra ab̶ed̶a jũma jõbisia Ãcõrẽba Elíad̶eba jarad̶a quĩrãca. 18 Maʌ̃be Samariad̶ebemarãda jũma ãbaa jʌreped̶a nãwã jarasia:
–Acabo b̶asiba Baalera ẽpẽbadjia. Baribʌrʌ mʌ̃a biara ẽpẽya. 19 Maʌ̃ bẽrã Baald̶eba bed̶eabadarãda, idji ẽpẽbadada, idji sacerdoterã sid̶a jũma trʌ̃nadua. Ni ab̶aʌda ãyã b̶ecara b̶ʌa. Mʌ̃a ewari dromada oya Baalea animarã babue diad̶i carea. Maʌ̃ bẽrã ab̶aʌda zeẽ́bʌrʌ, bead̶ia.–
Jehúba Baal ẽpẽbadara jũma quenai carea cũrũga b̶ʌd̶eba mãwã jarasia. 20 Maʌ̃be jarasia:
–Ewarida b̶ʌd̶adua ãbaa dji jʌred̶aped̶a Baalea bia bed̶ead̶i carea.–
Ara maʌ̃da ewarida b̶ʌsid̶aa. 21 Jehúba jũma Israel druad̶e jarabisia Baal ẽpẽbadara maʌ̃ ewarid̶e zed̶amãrẽã. Maʌ̃ne ãdjirãra jũma zesid̶aa. Ni ab̶a bid̶a ãyã b̶eẽ́ basía. Maʌ̃ bẽrã Baal de dromara pẽsua cob̶esia. 22 Mãwã panʌne Jehúba Baal ẽpẽbadarã djio wagabaría nãwã jarasia:
–Jũmarãa ãdji djiora diacuadua jʌ̃namãrẽã.–
Ara maʌ̃da ãdjirãa diacuasia. 23 Maʌ̃be Jehúra, Recab warra Jonadá sid̶a Baal de dromane ed̶a wãnaped̶a Jehúba Baal ẽpẽbadarãa nãwã jarasia:
–Quĩrãcuitad̶adua. Ni ab̶aʌ Ãcõrẽ ẽpẽbarira bãrã ume b̶aiẽ́ b̶ʌa. Ab̶abe Baal ẽpẽbadadrʌ nama pananida panʌa.–
24 Maʌ̃be Baal ẽpẽbadaba animarãda, dewara sid̶a Baalea babue diacuabʌda basía. Mãwã panʌne ochenta sordaorãba dajadaare jʌ̃ã panasid̶aa Jehúba jarad̶a quĩrãca. Maʌ̃ sordaorãa nãwã jarasia:
–Baal ẽpẽbadarãda mʌ̃a bãrã jʌwad̶e b̶ʌya. Ãdjirãra jũma quenanadua. Bãrãba ab̶a idu mĩrũ wãbid̶ibʌrʌ, dji idu mĩrũ wãbid̶ara bead̶ia.–
25 Baal ẽpẽbadarãba animarã babue diaped̶ad̶acarea Jehúba idji sordaorãa, ãdji bororãa bid̶a nãwã jarasia:
–Ed̶a quenane wãnadua. Ni ab̶aʌda idu mĩrũ wãbirãnadua.–
Ara maʌ̃da sordaorãba, ãdji bororã bid̶a necoba quenane wãsid̶aa. Ãdjia quenaped̶ad̶ara dajadaa b̶atacuad̶aped̶a Baal de dromane ed̶aara b̶ʌ dejãnaa wãsid̶aa. 26 Mamaʌba jʌwaba od̶a Baalera dajadaa pe enenaped̶a jũma babuesid̶aa. 27 Mõgara od̶a Baalera jũma toapecuad̶aped̶a idji de droma sid̶a jũma ãrĩsid̶aa. Maʌ̃be ãgabada deda mama ocuasid̶aa. Id̶i bid̶a mãwã b̶ʌa.
28 Mãwã Jehúba Baal ẽpẽbadara Israel druad̶e jũma jõbisia. 29 Baribʌrʌ Nabat warra Jeroboaʌ̃ba cadjirua od̶ara Jehúba igaraẽ́ basía. Oro od̶a paca zaquea idu bia bed̶eabisia. Maʌ̃ paca zaquera Betel purud̶e idjab̶a Daʌ̃ purud̶e bid̶a wad̶i eropanasid̶aa. Naẽna maʌ̃neba Jeroboaʌ̃ba israelerãa cadjiruada obisia.* 1 Reye 12:26-30.
30 Ãcõrẽba Jehúa nãwã jarasia:
–Mʌ̃a quĩrĩã b̶ad̶a quĩrãca bʌa Acabo ẽberãrãra jũma quenana bẽrã mʌ̃ quĩrãpita bia osia. Maʌ̃ bẽrã bʌ beud̶acarea bʌ warrada Israeld̶ebema boroda b̶eya. Maʌ̃are idji warrada, idji wiuzaqueda, dji wiuzaque warra sid̶a Israeld̶ebema boroda b̶ead̶ia.–
31 Baribʌrʌ Jehúba israelerã Ãcõrẽ leyra sod̶eba quĩrãcuita oẽ́ basía. Maʌ̃ awara naẽna Jeroboaʌ̃ba israelerãa cadjirua obid̶ara Jehúba igaraẽ́ basía.

*10:29 1 Reye 12:26-30.