2 Reye 13:14-21
13
Eliseoba jĩrũare cawabid̶a
14 Eliseora cacua biẽ́ b̶eped̶a jaid̶abʌrʌ basía. Mãwã b̶ʌd̶e Israeld̶ebema boro Joasaba idjira acʌd̶e wãsia. Idji carea jĩã b̶ʌd̶e Joasaba nãwã jarasia:
–Zeza, zeza, carretad̶eba djõbadarã idjab̶a cawayod̶eba djõbadarã quĩrãca bʌa israelerãra bio carebabaria.–* Hebreo bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃ zeza, mʌ̃ zeza, Israeld̶ebema carretad̶eba djõbadarãa idjab̶a cawayod̶eba djõbadarãa.”
15 Eliseoba idjía jarasia:
–Enedrʌmada cha bara namaa enedua.–
Ara maʌ̃da Joasaba edesia. 16 Maʌ̃ne Eliseoba nãwã jarasia:
–Enedrʌmara jidadua.–
Joasaba jidabʌrʌd̶e Eliseoba idji jʌwara Israeld̶ebema boro Joasa jʌwa ʌ̃rʌ̃ b̶ʌsia. 17 Maʌ̃ne jarasia:
–Ʌ̃mãdau odjabariare dajadaa acʌbadada ewadua.–
Joasaba ewad̶acarea Eliseoba idjía jarasia:
–Chada ab̶a dajadaa drʌtadua.–
Ara maʌ̃da Joasaba dajadaa drʌtasia. Maʌ̃ne Eliseoba jarasia:
–Jãʌ̃ chaba jara b̶ʌa: Siriad̶ebemarãra Ãcõrẽba bãrãa poyabiya. Apec ẽjũãne bãrãba quenania.–
18 Maʌ̃be Eliseoba jarasia:
–Chara pedua.–
Ara maʌ̃da Israeld̶ebema boro Joasaba pesia. Maʌ̃ne Eliseoba jarasia:
–Jãʌ̃ chaba dejãda ucuadua.–
Ara maʌ̃da Joasaba b̶arima ũbea uped̶a waa uẽ́ basía. 19 Maʌ̃ carea Ãcõrẽ nezoca Eliseora idji ume bio quĩrũped̶a jarasia:
–Bʌa dejãra b̶arima juesuma wa b̶arima sei ud̶abara, bãrãba Siriad̶ebemarãra poyad̶aped̶a jũma quenacasid̶aa. Baribʌrʌ b̶arima ũbeabe ud̶a bẽrã b̶arima ũbeabe poyad̶ia.–
Eliseo jaid̶ad̶a
20 Eliseora jaid̶aped̶a tʌb̶arisid̶aa. Poaza moabitarãba Israel druad̶e ne jãrĩcuad̶e wãbadjid̶aa. 21 Ewari ab̶a ʌ̃cʌrʌ israelerãba ẽberã jaid̶ad̶ada joud̶e edebʌda basía. Maʌ̃ne unusid̶aa moabitarãba ne jãrĩcuad̶e zebʌdada. Isabe mĩrũni carea bẽwãrãra Eliseo tʌb̶ariped̶ad̶ad̶e ed̶a b̶ʌtasid̶aa. Dji bẽwãrãba Eliseo b̶ʌwʌrʌ warasid̶e ʌ̃rẽbaped̶a piradrʌsia.

*13:14 Hebreo bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃ zeza, mʌ̃ zeza, Israeld̶ebema carretad̶eba djõbadarãa idjab̶a cawayod̶eba djõbadarãa.”