17
Asiriarãba israelerã poyaped̶ad̶a
Acá doce poa Juda druad̶ebema boroda b̶ed̶acarea Ela warra Oseara Israel druad̶ebema boroda b̶esia. Idjira Samaria purud̶e b̶abadjia. Nueve poa israelerãra pe erob̶asia. Oseaba Ãcõrẽ quĩrãpita cadjiruada obadjia. Baribʌrʌ Israeld̶ebema bororã idji naẽna b̶ead̶aba oped̶ad̶a quĩrãca mãcua oca basía.
Osea Israeld̶ebema boroda b̶asid̶e Asiriad̶ebema boro Salmanasada idji sordaorã bara israelerã ume djõne zesid̶aa. Poyad̶aped̶a Salmanasaba Oseara idji jʌwaed̶a erob̶esia. Maʌ̃ bẽrã Oseaba Salmanasaa paratada poaza diabadjia. Mãwã b̶ʌd̶e Oseaba Egiptod̶ebema boro So abadamaa ʌ̃cʌrʌ diabuesia idji carebad̶e zemãrẽã. Maʌ̃ awara Salmanasaba parata poaza diabi b̶ad̶ada waa diaẽ́ basía. Mãwã Salmanasaba cawasia Oseara idji jʌwaed̶abemada ẽdrʌi carea crĩcha jʌrʌ b̶ʌda. Maʌ̃ carea idjia Oseara jidabiped̶a preso b̶ʌbisia. Asiriad̶ebema boro Salmanasara idji sordaorã sid̶a Israel druad̶aa wãnaped̶a Samaria purura poa ũbea aud̶u jũrã eropanasid̶aa. Osea nueve poa Israeld̶ebema boroda b̶ed̶acarea Asiriad̶ebema boroba Samaria purura poyasia. Maʌ̃be israelerãra Asiriad̶aa jida edeped̶a Halah druad̶e, Gozaʌ̃ druad̶e Habor do caita, idjab̶a medorã puru b̶eaza b̶ʌbicuasia.
Maʌ̃ra jũma mãwãsia israelerãba ãdji Ãcõrẽ quĩrãpita cadjiruada o panana bẽrã. Ãcõrẽba ãdjirãra Egiptod̶ebema boro jʌwaed̶abemada ẽdrʌ b̶ʌd̶amĩna idjab̶a mamaʌba ẽdrʌ enenamĩna dewara ãcõrẽ b̶eada ẽpẽbadjid̶aa. Dewara puru b̶eaba cadjirua o panʌ carea Ãcõrẽba israelerã quĩrãpitabemada ãyã jʌretasia. Mãwãmĩna israelerãba ab̶ari cadjiruada o panesid̶aa. Maʌ̃ awara Israeld̶ebema bororãba cadjirua obibadara israelerãba ẽpẽsid̶aa. Idjab̶a Ãcõrẽ quĩrãpita oiẽ́ b̶eada mẽrã obadjid̶aa.* Ãcõrẽ quĩrãpita oiẽ́ b̶eada mẽrã obadjid̶aa. Maʌ̃ra hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a. Ʌ̃cʌrʌmaarã jara b̶ʌa: “Ãcõrẽnebemada biẽ́ bed̶eabadjid̶aa.” Ãdji puru caita b̶ea eya borod̶e de zaqueda ocuasid̶aa dewara ãcõrẽ b̶eaa bia bed̶ead̶i carea. Puru zaque b̶eaza idjab̶a puru waib̶ʌa mõgaraba aud̶u jũrã ca b̶eaza mãwã ocuasid̶aa. 10 Eya boroza idjab̶a jũma bacuru waib̶ʌa nũmea edre ãdjirãba jʌwaba od̶a ãcõrẽ b̶eada b̶ʌcuasid̶aa. Mõgara waib̶ʌada idjab̶a jʌwaba od̶a ãcõrẽ Aserá sid̶a ʌ̃ta nũmʌcuasid̶aa. 11 Eya boroza incienso querada ãdji jʌwaba od̶a ãcõrẽa bá diabadjid̶aa dewara purud̶ebemarãba naẽna oped̶ad̶a quĩrãca. Maʌ̃ puru b̶eara Ãcõrẽba israelerã quĩrãpitabemada ãyã jʌretasia. Israelerãba cadjirua o panʌ carea Ãcõrẽra ãdjirã ume bio quĩrũsia. 12 Idjia jarasia jʌwaba od̶a ãcõrẽra ẽpẽnacara panʌda. Mãwãmĩna israelerãba ẽpẽsid̶aa. 13 Ãcõrẽba Juda druad̶aa, Israel druad̶aa bid̶a idjid̶eba bed̶eabadarãda diabuesia. Ãdjirãneba israelerãa nãwã jarasia:
–Mʌ̃ leyda bãrã drõã naẽnabemarãa jũma diasia idjab̶a mʌ̃neba bed̶eabadad̶eba bãrãa bid̶a diasia. Ãdjirãra mʌ̃ nezocarãa. Jãʌ̃be bãrãba cadjirua obadara igarad̶aped̶a mʌ̃ leyra jũma ĩjã od̶adua.–
14 Baribʌrʌ israelerãba ĩjã od̶aẽ́ basía, ãtebʌrʌ ãdji drõã naẽnabemarã quĩrãca cʌwʌrʌ zarea panesid̶aa. Ãcõrẽra ĩjãnaẽ́ basía. 15 Ãcõrẽba obi jarad̶ara, ãdji drõã naẽnabemarã ume bed̶ea b̶ʌd̶a sid̶a igarasid̶aa. Maʌ̃ awara Ãcõrẽba cawa oi jarad̶ara ĩjãnaẽ́ basía. Jʌwaba od̶a ãcõrẽ siriẽ́ b̶eada ẽpẽ panʌ bẽrã ãdjirã sid̶a siriẽ́ panesid̶aa. Ãdji caita b̶ea puruba cadjirua obadara Ãcõrẽba orãnaduad̶a ad̶amĩna o panesid̶aa. 16 Ãcõrẽba obi jarad̶ara israelerãba jũma igarasid̶aa. Maʌ̃ bẽrã paca zaque zaca b̶ʌda umé osid̶aa bia bed̶ead̶i carea. Idjab̶a bacuruda ãcõrẽwẽrã Aserá quĩrãca ocuasid̶aa bia bed̶ead̶i carea. Chĩdaúa, jed̶ecoa, ʌ̃mãdaúa bid̶a bia bed̶eabadjid̶aa. Idjab̶a Baalea bia bed̶eabadjid̶aa. 17 Maʌ̃ awara ãdji warrarãda, wẽrãcaurã sid̶a jʌwaba od̶a ãcõrẽa babue diabadjid̶aa. Dau ẽsã ununi carea obadjid̶aa. Idjab̶a daubarada ẽpẽbadjid̶aa. Ãcõrẽ quĩrãpita jũmawãyã cadjirua o panʌ carea idjira bio quĩrũsia.
18 Ãcõrẽra israelerã ume bio quĩrũna bẽrã idji quĩrãpitabemada ãyã jʌretasia. Ab̶abe Juda druad̶ebemarãdrʌ ãdji druad̶e panesid̶aa. 19 Baribʌrʌ Juda druad̶ebemarã bid̶a Ãcõrẽba obi jarad̶ara ĩjã od̶aẽ́ basía, ãtebʌrʌ Israel druad̶ebemarãba cadjirua oped̶ad̶a quĩrãca o panesid̶aa. 20 Maʌ̃ carea Ãcõrẽba israelerãra ab̶ed̶a jũma igarasia. Ãdjirãra bia mĩgabisia idjab̶a dewara druad̶ebemarãa poyabiped̶a idji quĩrãpitabemada ãyã jʌretasia.
21 Naẽna Ãcõrẽba israelerãa ãdji boro David̶eba zed̶ada igarabisia. Maʌ̃be ãdjirãba Nabat warra Jeroboaʌ̃da ãdji boroda b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃ Jeroboaʌ̃ba cadjirua waib̶ʌada israelerãa obisia. Idjia Ãcõrẽra igarabisia. 1 Reye 12:26-30. 22 Jeroboaʌ̃ba cadjirua o b̶ad̶ara israelerãba o panesid̶aa. Ni maãrĩ bid̶a igarad̶aẽ́ basía. 23 Mãwã cadjirua o panasid̶aa ab̶a Ãcõrẽba idji quĩrãpitabemada ãyã jʌretabʌrʌd̶aa. Idjid̶eba bed̶eabadarã idji nezocarãneba mãwã oyad̶a asia. Maʌ̃ bẽrã asiriarãba israelerãra ãdji druad̶aa jida edesid̶aa. Wad̶ibid̶a mama panʌa.
24 Maʌ̃be israelerã pananama Asiriad̶ebema boroba Babilonianebemarãda, Cutad̶ebemarãda, Avad̶ebemarãda, Hamánebemarãda, idjab̶a Saparvaiʌ̃nebemarã sid̶a b̶ʌcuasia. Maʌ̃ ẽberãrãra Samaria purud̶e, dewara puru b̶ead̶e bid̶a panesid̶aa.

*17:9 Ãcõrẽ quĩrãpita oiẽ́ b̶eada mẽrã obadjid̶aa. Maʌ̃ra hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a. Ʌ̃cʌrʌmaarã jara b̶ʌa: “Ãcõrẽnebemada biẽ́ bed̶eabadjid̶aa.”

17:21 1 Reye 12:26-30.