2 SAMUEL
UMÉBEMA CARTA SAMUEL
2 Samueld̶eba ab̶a Nehemianaa ʌ̃cʌrʌ b̶ʌped̶ad̶a
Naʌ̃gʌrã cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa israelerã mãwãped̶ad̶ada Davi ãdji boro b̶ed̶ad̶eba ab̶a Nehemiaba Jerusaleʌ̃ aud̶u jũrã ca b̶ad̶ara wayacusa obʌrʌd̶aa. Davira dji boroda b̶esia 1010 poa Jesucrito toi naẽna. Nehemiaba dji jũrã ca b̶ad̶ara waya osia 445 poa Jesucrito toi naẽna. Dadji ẽberã bed̶ead̶e naʌ̃da b̶ʌ́ eropanʌa:
Umébema carta Samueld̶e b̶ʌ́ b̶ʌa Davi Israeld̶ebema boroda b̶ed̶ada, David̶eba yõbʌdarã ewariza israelerã bororãda b̶ead̶i Ãcõrẽba jarad̶ada, Daviba Betsabé ume cadjirua od̶ada, idjab̶a Davi warra Salomoʌ̃ tod̶ada.
Nabema carta Cronicad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa Ãcõrẽba Davia cawabid̶ada sãma idji de dromara oida b̶ʌda idjab̶a Davi jaid̶ad̶ada. Umébema carta Cronicad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa Salomoʌ̃ Israeld̶ebema boroda b̶eped̶a Ãcõrẽ de droma od̶ada.
Nabema carta Reyed̶e b̶ʌ́ b̶ʌa Salomoʌ̃ ne bara b̶ed̶ada, idji necawaad̶ebemada, idjab̶a wẽrã awua b̶ʌd̶eba Ãcõrẽ igarad̶ada. Maʌ̃ awara b̶ʌ́ b̶ʌa israelerã drua ab̶a b̶ad̶ada umé b̶ed̶ada: Juda druada idjab̶a Israel druada. Maʌ̃are b̶ʌ́ b̶ʌa Israel druad̶ebema boro Jeroboaʌ̃ba israelerãa jʌwaba od̶a ãcõrẽ ẽpẽbid̶ada. Maʌ̃ awara b̶ʌ́ b̶ʌa Ãcõrẽneba bed̶eabari Elíaba od̶ad̶ebemada.
Umébema carta Reyed̶e b̶ʌ́ b̶ʌa Elía bajãnaa wãnada, idji cacuabari Eliseo Ãcõrẽneba bed̶eabarida b̶ed̶ada, idjab̶a israelerãba dewara ãcõrẽ b̶ea ẽpẽ panʌ carea Ãcõrẽba dji quĩrũrãa ãdjirã jida edebid̶ada.
Esdra cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa Persia druad̶ebema boro Ciroba idu israelerãa ãdji druad̶aa jẽda wabid̶ada idjab̶a Ãcõrẽ de droma waya oped̶ad̶ada. Nehemia cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa Nehemiaba Jerusaleʌ̃ aud̶u jũrã ca b̶ad̶ara waya obid̶ada.
5
Davi israelerã boroda b̶ed̶a
Saul jaid̶ad̶acarea Israeld̶eba doce puru yõped̶ad̶ada Hebroʌ̃ purud̶aa Davimaa wãnaped̶a nãwã jarasid̶aa:
–Dadjirãra ab̶ari ẽberãrãa. Saulora dadjirã boro bad̶amĩna djõne wãbʌdaza bʌabʌrʌ dadji israelerãra edeped̶a bia enebadjia. Maʌ̃ awara Ãcõrẽba jarasia bʌdrʌ idji puru Israel boroda b̶eida. Bʌabʌrʌ oveja waga b̶ʌ quĩrãca idji ẽberãrãra pe erob̶ayad̶a asia.–
Maʌ̃ne Hebroʌ̃ne Ãcõrẽ quĩrãpita Israeld̶ebema dji dromarãda Davi ume bed̶ea b̶ʌd̶aped̶a nedragada idji borod̶e weasid̶aa israelerã boroda b̶ʌd̶i carea. Davi israelerã boroda b̶ʌsid̶ad̶e treinta poa b̶asia. Maʌ̃be cuarenta poa ãdjirã boroda b̶esia. Naãrã Hebroʌ̃ne idjira siete poa aud̶u ẽsidra Judad̶eba yõped̶ad̶arã boro basía.* Judad̶eba yõped̶ad̶arãba naãrã Davira ãdjirã boroda b̶ʌsid̶aa. 2 Samuel 2:1-11. Mãwãnacarea 33 poa Jerusaleʌ̃ne jũma israelerã boroda b̶asia.
Daviba Jerusaleʌ̃ puru poyad̶a
Israelerã boro Davira idji sordaorã ume Jerusaleʌ̃naa djõne wãsid̶aa. Maʌ̃ ewarid̶e jebuseorãda jãma panabadjid̶aa. Ãdjirãba crĩchasid̶aa Davira poya ãdji purud̶e ed̶a zeẽ́da. Maʌ̃ carea idjía jarasid̶aa:
–Bʌra nama ed̶a poya zeẽ́a. Daub̶errea b̶eaba, jĩrũ biẽ́ b̶ea bid̶a naʌ̃ puruda poya wagad̶ia bãrã ed̶a zerãnamãrẽã.–
Baribʌrʌ Daviba Jerusaleʌ̃ra poyaped̶a maʌ̃ purud̶e sordaorã panabada Sioʌ̃ abada sid̶a poyasia. Id̶ira Sioʌ̃ra Davi puru abadaa.
Israelerãba jebuseorã poyad̶i naẽna Daviba jarasia:
–Jebuseorãda poya quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, Sioʌ̃ purud̶e ed̶a baido weamãrẽã oped̶ad̶a uriad̶eba wãida b̶ʌa. Sioʌ̃ purud̶e ed̶a baido ed̶a weamãrẽã oped̶ad̶a uriad̶eba. Maʌ̃ra hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a. Ãdjirãra mʌ̃a quĩrãma b̶ʌa. Ʌ̃cʌrʌmaarã maʌ̃gʌba jara b̶ʌa: “Ãdjirãba mʌ̃ra quĩrãma panʌa.” Mãwãbʌrʌ jãʌ̃ daub̶errea b̶eamanada, jĩrũ biẽ́ b̶eamana sid̶a bead̶ia. Ãdjirãra mʌ̃a quĩrãma b̶ʌa.–
Daviba mãwã jarad̶a bẽrã id̶ira ab̶aʌba djãrãda quĩrãma b̶ʌbʌrʌ nãwã jarabaria: “Daub̶errea b̶eada, jĩrũ biẽ́ b̶ea sid̶a dadji boro de dromane ed̶a wãnacara panʌa.” De droma. Maʌ̃ba jara b̶ʌa Ãcõrẽ de dromada wa israelerã boro de dromada.
Maʌ̃be Davira Sioʌ̃ne b̶esia. Sioʌ̃ra trʌ̃ b̶ʌsid̶aa Davi puru. Dji puru mõgaraba aud̶u jũrã ca b̶ʌra Daviba waib̶ʌara osia idjab̶a Milo abadad̶eba ed̶a dji jogoa b̶eara egoroba daucha pãrĩ wãsia.§ Hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a cãrẽda o panasid̶ada. 10 Ãcõrẽ ne jũma poya b̶ʌda idji ume b̶ʌ bẽrã Davira ewariza dji dromaara b̶esia.
11 Maʌ̃ ewarid̶e Tiro druad̶ebema boro Hiraʌ̃ abadaba ʌ̃cʌrʌ Davimaa diabuesia idji ume dji bia bai carea. Maʌ̃ awara bacuru de obadarãda, mõgara de obadarãda, dji biara b̶ʌ bacuru sid̶a diabuesia. Ãdjirãba Davi itea de dromada osid̶aa. 12 Maʌ̃neba Daviba cawasia Ãcõrẽba idjira wãrãda israelerã boroda b̶ʌsida. Maʌ̃ awara cawasia Ãcõrẽba idji puru Israelda quĩrĩã b̶ʌ bẽrã idjira careba b̶ʌda israelerã bia pe erob̶amãrẽã.
Davi warrarã Jerusaleʌ̃ne toped̶ad̶a
13 Hebroʌ̃neba wãnacarea Jerusaleʌ̃ne Daviba quimada zocãrã edasia. Dewara wẽrãrã sid̶a zocãrã erob̶asia. Ãdjirãba warrarãda, caurã sid̶a Davia to diasid̶aa. 14 Daviba naʌ̃ warrarãda Jerusaleʌ̃ne unusia: Samúa, Sobab, Nataʌ̃, Salomoʌ̃, 15 Ibhar, Elisua, Nepeg, Japia, 16 Elisamá, Eliadá, idjab̶a Elipelet.

*5:5 Judad̶eba yõped̶ad̶arãba naãrã Davira ãdjirã boroda b̶ʌsid̶aa. 2 Samuel 2:1-11.

5:8 Sioʌ̃ purud̶e ed̶a baido ed̶a weamãrẽã oped̶ad̶a uriad̶eba. Maʌ̃ra hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a. Ãdjirãra mʌ̃a quĩrãma b̶ʌa. Ʌ̃cʌrʌmaarã maʌ̃gʌba jara b̶ʌa: “Ãdjirãba mʌ̃ra quĩrãma panʌa.”

5:8 De droma. Maʌ̃ba jara b̶ʌa Ãcõrẽ de dromada wa israelerã boro de dromada.

§5:9 Hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a cãrẽda o panasid̶ada.