7
Daviba Ãcõrẽ de droma oi crĩcha b̶ad̶a
Ãcõrẽba israelerã boro Davira dji quĩrũ ume necai b̶ʌsia. Maʌ̃ awara Davira idji de dromane b̶esia. Ewari ab̶a Daviba Ãcõrẽneba bed̶eabari Nataʌ̃a nãwã jarasia:
–Acʌdua. Mʌ̃ de dromara dji biara b̶ʌ bacuru od̶aa baribʌrʌ Ãcõrẽ baurudera wua ded̶e b̶ʌa.* Dji biara b̶ʌ bacuru. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “cedro” baribʌrʌ ogoẽ́a. Maʌ̃ carea mʌ̃a Ãcõrẽ itea de dromada o quĩrĩã b̶ʌa.–
Nataʌ̃ba panusia:
–Ãcõrẽra bʌ ume b̶ʌ bẽrã bʌa crĩcha b̶ʌra jũma odua.–
Baribʌrʌ maʌ̃ diamasi Ãcõrẽba Nataʌ̃a nãwã jarasia:
–Mʌ̃ nezoca Davia nãwã jarad̶e wãdua: “Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: bʌa mʌ̃ itea de dromada oiẽ́ b̶ʌa. Mʌ̃a bãrã israelerã Egiptod̶eba ẽdrʌ enena ewarid̶eba mʌ̃ra de arad̶e b̶acaa. Ãtebʌrʌ bãrã wãbʌdaza mʌ̃ wua deda eded̶aped̶a maʌ̃ne ed̶a b̶abaria. Mʌ̃ bãrã drõã naẽnabemarã ume nĩbasid̶e mʌ̃ puru Israel pe eronĩbaped̶ad̶arãa jaraca basía mʌ̃ itea dji biara b̶ʌ bacuru deda od̶amãrẽã.”
Maʌ̃ carea Nataʌ̃, mʌ̃ nezoca Davia nãwã jaradua: “Ãcõrẽ jũma poya b̶ʌba nãwã jara b̶ʌa: mʌ̃a bʌra oveja wagabari bad̶ada edasia mʌ̃ puru Israel boroda b̶amãrẽã. Bʌ wãbʌrʌza mʌ̃ra bʌ ume b̶asia. Mʌ̃a bʌ dji quĩrũda poyabisia, idjab̶a mʌ̃a bʌra trʌ̃ b̶ʌga b̶ʌsia naʌ̃ ẽjũãne dewara trʌ̃ b̶ʌga b̶ea quĩrãca. 10-11 Maʌ̃ awara mʌ̃a ẽjũãda mʌ̃ puru Israel itea edasia ewariza mama b̶ead̶amãrẽã. Ni ab̶aʌba ãdjirãra mamaʌba ãyã b̶ʌd̶aẽ́a. Mamaʌba ãyã b̶ʌd̶aẽ́a. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mama waa ure duananaẽ́a.” Ẽberã cadjiruarãba ãdjirãra waa biẽ́ od̶aẽ́a mʌ̃a ãdji ẽdrʌ b̶ʌbadarã diabuesi ewarid̶e biẽ́ o panana quĩrãca. Id̶ira mʌ̃a bʌra dji quĩrũ ume necai b̶ʌya.
Maʌ̃ awara mʌ̃a jaraya id̶iba ʌ̃taa bʌd̶eba yõbʌdara israelerã boroda b̶ʌya. 12 Maʌ̃ bẽrã bʌ jaid̶ad̶acarea mʌ̃a bʌ warrada ab̶a b̶ʌya dji boroda b̶amãrẽã. Mʌ̃a idjira carebaya mʌ̃ purura bia pe erob̶amãrẽã. 13 Idjiabʌrʌ mʌ̃ itea de dromada oya. Idjid̶eba mʌ̃a israelerã boroda jũma yõbigaya. 14 Mʌ̃ra idji zeza baya maʌ̃ne idjira mʌ̃ warra baya. Idjia cadjiruada osira mʌ̃a uya dji zezaba idji warra soaba ubari quĩrãca. 15 Baribʌrʌ mʌ̃a idjira quĩrĩã b̶aya. Idjira igaraẽ́a Saul igarad̶a quĩrãca. Mʌ̃a Saulora igarasia bʌda dji boroda b̶ʌi carea. 16 Mʌ̃a bʌd̶eba yõbʌdara idu jõbiẽ́a. Id̶iba ʌ̃taa mʌ̃a ãdjirãra israelerã boroda b̶ʌya.”–
17 Ãcõrẽba cawabid̶ara Nataʌ̃ba Davia jũma nẽbʌrʌsia.
18 Maʌ̃be Daviba Ãcõrẽ quĩrãpita nãwã jarasia:
–Mʌ̃ Boro Ãcõrẽ, mʌ̃ra dji dromaẽ́a. Mʌ̃ ẽberãrã sid̶a dji dromarãẽ́a. ¿Cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra israelerã boroda b̶ʌsi? 19 Maʌ̃ awara bʌa jara b̶ʌa mʌ̃, bʌ nezocad̶eba yõbʌdara ewariza israelerã boroda b̶ead̶ida. ¿Caiba bʌ quĩrãca bia obari? ¿Caiba bʌ quĩrãca bia obari? Hebreo bed̶ead̶e maʌ̃ra ebud̶a b̶ʌẽ́a. 20 Mʌ̃ Boro Ãcõrẽ, bʌa mʌ̃ crĩchara cawa b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã za quiru nezocaba ¿cãrẽda poya jarai? 21 Bʌa maʌ̃ biara oyad̶a ad̶a bẽrã idjab̶a o quĩrĩãna bẽrã wãrãda jũma oped̶a za quirúa cawabisia. 22 Mʌ̃ Boro Ãcõrẽ, bʌra dji dromaara b̶ʌa. Bʌ quĩrãca dewara neẽ́a. Dairãba ũrĩbadjid̶aa wãrã ãcõrẽda bʌ awara neẽ́da. 23 Maʌ̃ awara bʌ puru Israel quĩrãca naʌ̃ ẽjũãne dewara puruda neẽ́a. Ãcõrẽ, bʌa dairãra Egiptod̶ebemada ẽdrʌ edasia bʌ puruda b̶amãrẽã. Mãwã bʌra trʌ̃ b̶ʌgasia. Ne ununaca waib̶ʌa b̶ea o b̶ʌd̶eba bʌa dewara ẽberãrãda, ãdji ãcõrẽ b̶ea sid̶a dairã quĩrãpita ãyã jʌrecuasia. 24 Bʌa dai israelerãra b̶ʌsia ewariza bʌ puruda b̶amãrẽã. Maʌ̃ne bʌra dai Ãcõrẽda b̶esia.
25 Ãcõrẽ, bʌa za quiru nezoca itea idjab̶a mʌ̃ warrarã itea id̶iba ʌ̃taa oi jarad̶ara wãrãda odua. 26 Mãwã ewariza bʌra dji dromaana ad̶ia. Maʌ̃ awara nãwã jarad̶ia: “Ãcõrẽ jũma poya b̶ʌra dai israelerã Ãcõrẽa.” Maʌ̃ne bʌa mʌ̃ra, mʌ̃ warrarã sid̶a waga erob̶adua ewariza israelerã boroda b̶ead̶amãrẽã. 27 Ãcõrẽ ne jũma poya b̶ʌ, dai israelerã Ãcõrẽ, bʌabʌrʌ cawabisia mʌ̃ra, mʌ̃ warrarã sid̶a ewariza israelerã boroda b̶ead̶ida. Maʌ̃ carea mʌ̃ra bʌ nezocamĩna ne wayaa neẽ́ nãwã bed̶ea b̶ʌa.
28 Mʌ̃ Boro Ãcõrẽ, bʌra wãrãda Ãcõrẽa. Bʌra bed̶ea ab̶a b̶ʌa. Bʌa za quiru nezocaa maʌ̃ ne biara oi jarasia. 29 Maʌ̃ carea mʌ̃ra, mʌ̃ warrarã sid̶a careba b̶adua ewariza bʌ quĩrãpita bia panani carea. Bʌa jarad̶a quĩrãca oya. Bʌa carebayad̶a ad̶a bẽrã wãrãda ewariza bia panania.–

*7:2 Dji biara b̶ʌ bacuru. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “cedro” baribʌrʌ ogoẽ́a.

7:10-11 Mamaʌba ãyã b̶ʌd̶aẽ́a. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mama waa ure duananaẽ́a.”

7:19 ¿Caiba bʌ quĩrãca bia obari? Hebreo bed̶ead̶e maʌ̃ra ebud̶a b̶ʌẽ́a.