11
Davi daunemana
Poad̶e naʌ̃ ẽjũãnebema bororãba ãdji sordaorãda djõne edebadjid̶aa. Maʌ̃ne Daviba jũma idji sordaorãda, ãdji boro Joáda, idjiare b̶ea sid̶a amonitarã ume djõne diabuesia. Amonitarãda zocãrã quenanaped̶a ãdji puru Rabáda jũrã edasid̶aa. Mãwã djõ panʌmisa Davira Jerusaleʌ̃ne b̶asia.
2-4 Ewari ab̶a quewara Davira cãĩ edaped̶a piradrʌsia. Maʌ̃be idji de ʌ̃rʌ̃ wãsia. Mamaʌba ed̶aa acʌbʌrʌd̶e wẽrã biya quiruda unusia. Maʌ̃ wẽrãra idji jed̶eco ununa carea cui b̶asia Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ai carea.* Levitico 15:19-24. Daviba ʌ̃cʌrʌ diabuesia idjira caida cawai carea. Jẽda zed̶aped̶a Davia jarasid̶aa Eliaʌ̃ cau Betsabéda mãwã b̶ʌda. Idji quimara Uría abadjid̶aa. Maʌ̃ Uríara hititarãnebema basía. Maʌ̃be Daviba ʌ̃cʌrʌ diabuesia Betsabéra idjimaa enenamãrẽã. Betsabéra idjimaa zeped̶a ãbaa cãĩsid̶aa. Mãwãnacarea diguid̶aa wãsia.
Betsabéra b̶iogoa b̶ed̶a bẽrã Davia cawabisia. Maʌ̃ carea Daviba idji sordaorã boro Joámaa bed̶eada diabuesia hititad̶ebema Uría abadara idjimaa zebimãrẽã. Ara maʌ̃da Joába Uríara diabuesia. Uría jũẽsid̶e Daviba idjía iwid̶isia Joára, idji sordaorã sid̶a sãwã panʌ cawaya. Idjab̶a iwid̶isia ãdjirã djõ panʌne sãwã wãnada. Mãwã nẽbʌrʌd̶aped̶a Daviba Uríaa jarasia diguid̶aa ʌ̃nãũne wãmãrẽã. Ʌ̃nãũne wãmãrẽã. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Jĩrũ sʌgʌd̶e wãmãrẽã.” Uría Davi ded̶eba wãnacarea Daviba djico dji biara b̶ʌda Uríamaa diabuesia comãrẽã. Baribʌrʌ Uríara idji diguid̶aa wãẽ́ basía. Ãtebʌrʌ Davi wagabada sordaorã cãĩbadama Davi ded̶e ed̶a wãbada caita cãĩsia. 10 Daviba ũrĩsia Uríara diguid̶aa wãẽ́ basida. Maʌ̃ carea trʌ̃ped̶a nãwã iwid̶isia:
–Bʌ tʌmʌba zed̶ada ¿sãwãẽrã diguid̶aa wãẽ́ basi?–
11 Maʌ̃ne Uríaba panusia:
–Ãcõrẽ baurudera, Judad̶ebema sordaorãra, waabema israelerã sordaorã sid̶a ãdji wua de zaqued̶e cãĩ panʌa. Mʌ̃ boro Joára, idjiare b̶ea sid̶a puru tʌmʌ cãĩ panʌa. Maʌ̃ bẽrã biẽ́ b̶ʌa mʌ̃ra diguid̶aa wãped̶a ne coida idjab̶a mʌ̃ quima ume cãĩda. Mʌ̃ boro, wãrãneba mʌ̃a jaraya: mãwã oẽ́a.–
12 Maʌ̃ne Daviba idjía jarasia:
–Id̶i bid̶a nama b̶edua. Nubʌrʌ jẽda djõne wãbiya.–
Daviba mãwã jarad̶a bẽrã Uríara Jerusaleʌ̃ne b̶esia. 13 Maʌ̃ne Daviba idjira ne cod̶e trʌ̃bisia. Ne co panʌne Daviba itua dawaped̶a Uríara beu nũmesia. Queud̶acarea Uríara dajadaa Davi wagabada sordaorãmaa cãĩne wãsia. Diguid̶aa wãẽ́ basía.
14 Uríara idji quima ume cãĩnaẽ́ bẽrã nurẽma Daviba cartada Joá itea b̶ʌsia. Maʌ̃ cartara Uría ume diabuesia. 15 Dji cartad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶asia: “Dadjirã dji quĩrũ mẽsrãara b̶ea djõ panʌma Uríara djõbidua. Maʌ̃be idub̶a ametad̶adua bead̶amãrẽã.”
16 Joába idji sordaorã ume amonitarã purura jũrã eropanasid̶aa uracad̶i carea. Maʌ̃ bẽrã idjia cawa b̶asia sãma amonitarã dji mẽsrãara b̶eara djõ panʌda. Uríara mama djõbisia. 17 Mãwã b̶ʌd̶e amonitarãra Joá sordaorã ume djõni carea ãdji purud̶eba dajadaa zed̶aped̶a Davi sordaorãda ʌ̃cʌrʌ beasid̶aa. Hititad̶ebema Uría abada sid̶a beasid̶aa.
18 Maʌ̃be Joába ãdji djõ panʌnebemada ab̶a Davia jũma jarad̶e diabuesia. 19 Wãi naẽna nãwã jarasia:
–Dadji djõ panʌnebemara dadjirã boro Davia jũma nẽbʌrʌdua. 20 Dadjid̶ebemada ʌ̃cʌrʌ beasid̶ada ũrĩbʌrʌd̶e idjira quĩrũped̶a ãĩbẽrã nãwã jaraisicada: “Bãrã djõ panʌne ¿cãrẽ cãrẽã dji puru aud̶u jũrã ca b̶ʌ caita wãsid̶a? ¿Mamaʌba ãdjirãba ne bariduaba tab̶aribadada adua panasid̶aca? 21 ¿Quĩrãdoasid̶aca sãwã wẽrãba Jerobaal warra Abimelera Tebé purud̶e beasida? Dji puru aud̶u jũrã ca b̶ʌd̶eba yu waib̶ʌada Abimele ʌ̃rʌ̃ b̶aebisia. Juece 9:50-54. Maʌ̃da bãrãra ¿cãrẽ cãrẽã dji puru aud̶u jũrã ca b̶ʌ caita wãsid̶a?” Dadji boro Davida mãwã quĩrũibʌrʌ nãwã jaradua: “Mʌ̃ boro, bʌ sordao hititad̶ebema Uría sid̶a beasid̶aa.”–
22 Ara maʌ̃da Joába diabued̶aba jarad̶e wãsia. Davima jũẽped̶a Joába jarabid̶ada jũma nẽbʌrʌsia.§ Griego bed̶ead̶e idjab̶a nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Maʌ̃ne Davira Joá ume quĩrũped̶a dji jarad̶e wãnaa nãwã jarasia: Bãrã djõsid̶ad̶e ¿cãrẽ cãrẽã dji puru jũrã ca b̶ʌ caita wãsid̶a? ¿Mamaʌba ãdjirãba ne bariduaba tab̶aribadada adua panasid̶aca? ¿Quĩrãdoasid̶aca sãwã wẽrãba Jerobaal warra Abimelera Tebé purud̶e beasida? Dji puru aud̶u jũrã ca b̶ʌd̶eba yu waib̶ʌada Abimele ʌ̃rʌ̃ b̶aebisia. Maʌ̃da bãrãra ¿cãrẽ cãrẽã dji puru aud̶u jũrã ca b̶ʌ caita wãsid̶a?” 23 Nãwã jarasia:
–Amonitarãra ãdji purud̶eba dajadaa djõne zed̶aped̶a daira poyabʌda basía. Baribʌrʌ daiba ãdjirãra jẽda ãdji purud̶e ed̶a wãbadamaa mĩrũ wãbisid̶aa. 24 Maʌ̃ne cha drʌbadaba dji puru aud̶u jũrã ca b̶ʌd̶eba daimaa drʌ panesid̶aa. Maʌ̃ba bʌ sordaorãra ʌ̃cʌrʌ beasid̶aa. Hititad̶ebema Uría abada sid̶a beasid̶aa.–
25 Maʌ̃ ũrĩped̶a Daviba dji jarad̶e zed̶aa nãwã jarasia:
–Joáa jaradua jũmawãyã crĩcharãmãrẽã. Djõ panʌne ʌ̃cʌrʌ beubadaa. Baribʌrʌ jaradua jãʌ̃ puru ume wetara djõnamãrẽã ab̶a poyabʌdad̶aa. Maʌ̃ bed̶eaba idjira sobiaya.–
26 Uría beaped̶ad̶a cawasid̶e dji quimaba sopua ewarida wagasia. 27 Idji sopua ewari jõnacarea Daviba idji ded̶aa enebiped̶a edasia. Maʌ̃be wẽrãba Davi warrada tosia. Baribʌrʌ Daviba od̶ara Ãcõrẽba biẽ́ unusia.

*11:2-4 Levitico 15:19-24.

11:8 Ʌ̃nãũne wãmãrẽã. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Jĩrũ sʌgʌd̶e wãmãrẽã.”

11:21 Juece 9:50-54.

§11:22 Griego bed̶ead̶e idjab̶a nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Maʌ̃ne Davira Joá ume quĩrũped̶a dji jarad̶e wãnaa nãwã jarasia: Bãrã djõsid̶ad̶e ¿cãrẽ cãrẽã dji puru jũrã ca b̶ʌ caita wãsid̶a? ¿Mamaʌba ãdjirãba ne bariduaba tab̶aribadada adua panasid̶aca? ¿Quĩrãdoasid̶aca sãwã wẽrãba Jerobaal warra Abimelera Tebé purud̶e beasida? Dji puru aud̶u jũrã ca b̶ʌd̶eba yu waib̶ʌada Abimele ʌ̃rʌ̃ b̶aebisia. Maʌ̃da bãrãra ¿cãrẽ cãrẽã dji puru aud̶u jũrã ca b̶ʌ caita wãsid̶a?”