12
Nataʌ̃ba Davi quẽãna
Mãwãnacarea Ãcõrẽba Nataʌ̃da Davimaa wãbisia. Jũẽped̶a Davia nãwã nẽbʌrʌsia:
–Puru ab̶aʌd̶e ẽberãda umé panasid̶aa. Ab̶a ne bara b̶asia. Idjia ovejada, paca sid̶a zocãrã erob̶asia. Dewarabemara ne neẽ́ querasia. Idjia nẽdod̶a oveja wẽrã zaqueda ab̶abe erob̶asia. Maʌ̃ oveja zaquera daupẽsia. Ovejara dji ẽberã ume idjab̶a idji warrarã ume ãbaa warisia. Dji ẽberãba coi carea erob̶ʌd̶ebemada ovejaa cobibadjia. Idji tazad̶e baidoda dobibadjia. Idjab̶a ovejara idji caita cãĩbadjia. ¡Maʌ̃ ẽberãba dji oveja zaquera idji cau quĩrãca bio quĩrĩã b̶asia! Ewari ab̶a ẽberãda dji ne bara b̶ʌmaa zesia. Ne bara b̶ʌba maʌ̃ ẽberãa ne cobida crĩchasia baribʌrʌ idji animarãnebemada bea quĩrĩãẽ́ basía. Ãtebʌrʌ ne neẽ́ quiru oveja zaqueda jãrĩped̶a beasia. Maʌ̃be djusia idjimaa zed̶aba comãrẽã.–
Maʌ̃ ũrĩbʌrʌd̶e ẽberãba oveja zaque jãrĩna carea Davira bio quĩrũped̶a Nataʌ̃a nãwã jarasia:
–¡Ãcõrẽ quĩrãpita wãrãneba mʌ̃a jaraya: mãwã od̶a ẽberãra beuida b̶ʌa! Ne neẽ́ quirura quĩrã djuburiad̶aẽ́ bẽrã dji oveja zaque nẽbʌara b̶arima quĩmãrẽ jẽda diaida b̶ʌa.–
Maʌ̃ne Nataʌ̃ba Davia jarasia:
–¡Bʌdrʌ jãʌ̃ ẽberãa! Maʌ̃ carea dadji israelerã Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: “Mʌ̃a bʌra b̶ʌsia israelerã boroda b̶amãrẽã. Idjab̶a Saulba bea quĩrĩã b̶ad̶ad̶ebemada ẽdrʌ b̶ʌsia. Maʌ̃ awara mʌ̃a Saul israelerã boro bad̶ada jãrĩped̶a bʌ́a diasia. Idji wẽrãrã sid̶a diasia. Mʌ̃a bʌra Judad̶ebemarã, waabema israelerã boroda b̶ʌsia. Mʌ̃a bʌ́a diad̶ada cʌrebaed̶abara aud̶uara diacasia. 9-10 Bʌa ¿cãrẽ cãrẽã mʌ̃ bed̶eara igarasi? ¿Cãrẽ cãrẽã osi mʌ̃a cadjirua unu b̶ʌda? Bʌra mĩã beasia. Bʌa hititad̶ebema Uría abadada amonitarãa beabisia. Maʌ̃be idji quimara edasia. Bʌa mʌ̃ra mãwã igarad̶a bẽrã id̶iba ʌ̃taa bãrã djõbʌdad̶e bʌ warrarãra ãdjid̶eba yõbʌdarã sid̶a ʌ̃cʌrʌ beud̶ia.
11 Mʌ̃a nãwã jaraya: bʌ ẽberãrãnebema ab̶aʌba bʌra biẽ́ oya. Bʌ quĩrãpita mʌ̃a bʌ wẽrãrãda jãrĩped̶a ab̶aʌa diaya. Maʌ̃ ẽberãra israelerã quĩrãpita bʌ wẽrãrã ume cãĩya. 12 Bʌa cadjirua od̶ara mẽrã osia baribʌrʌ maʌ̃ ẽberã bʌ wẽrãrã ume cãĩbʌrʌd̶e mʌ̃a jũma israelerãa unubiya.”–
13 Daviba Nataʌ̃a jarasia:
–Wãrãda mʌ̃a Ãcõrẽ quĩrãpita cadjiruada osia.–
Nataʌ̃ba panusia:
–Bʌa cadjirua od̶ara Ãcõrẽba quĩrãdoaya. Maʌ̃ bẽrã bʌra beuẽ́a. 14 Baribʌrʌ bʌa Ãcõrẽ quĩrãpita bio cadjirua od̶a bẽrã bʌ warra zaqueda jaid̶aya.–* Bʌa Ãcõrẽ quĩrãpita bio cadjirua od̶a bẽrã. Hebreo bed̶ea ʌ̃cʌrʌ cartad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Bʌa Ãcõrẽ dji quĩrũa idjid̶ebemada biẽ́ bed̶eabid̶a bẽrã.”
15 Nataʌ̃ diguid̶aa wãnacarea Uría quimaba Davia to diad̶a warrara Ãcõrẽba bio cacua biẽ́ b̶ʌsia. 16 Maʌ̃ne Daviba idji warra carea Ãcõrẽa bed̶ea djuburiasia. Ne coẽ́ b̶asia idjab̶a egode cãĩbadjia. 17 Dji dromarã idji ded̶e panabadaba jarabadjid̶aa piradrʌmãrẽã. Mãwãmĩna ĩjãca basía. Idjab̶a ãdjirã ume ne co quĩrĩãca basía.
18 Mãwã b̶ʌd̶e siete ewarid̶e dji warrara jaid̶asia. Maʌ̃ne dji dromarãba Davia jarad̶ida waya panasid̶aa. Nãwã crĩcha panasid̶aa:
–Idji warra wad̶i zocai b̶asid̶e sobiamãrẽã idji ume bed̶eabadjid̶amĩna dadji bed̶eara ĩjãca basía. Maʌ̃da ¿sãwãbʌrʌ idjía jarad̶i dji warrara jaid̶asida? Sopuaba ara idub̶a biẽ́ oisicada.–
19 Daviba unusia dji dromarãra ãdjidub̶a bed̶ea panʌda. Maʌ̃gʌd̶eba cawasia idji warrara jaid̶asida. Maʌ̃ bẽrã iwid̶isia:
–¿Mʌ̃ warrara jaid̶asica?–
Ãdjia panusid̶aa:
–Mãẽ, jaid̶asia.–
20 Ara maʌ̃da Davira egodeba piradrʌped̶a cuid̶e wãsia. Cuiped̶a querada pãped̶a djioped̶a Ãcõrẽ ded̶e ed̶a wãsia bia bed̶eai carea. Mãwãnacarea diguid̶aa wãped̶a jarasia idjira ne cobid̶amãrẽã. Maʌ̃be ne cosia. 21 Ne co b̶ʌd̶e dji dromarãba iwid̶isid̶aa:
–Dai boro, ¿cãrẽã jãwã o b̶ʌ? Bʌ warra wad̶i zocai b̶asid̶e bʌra ne coca basía idjab̶a idji carea jĩã b̶abadjia. Baribʌrʌ bʌ warra jaid̶ad̶acarea ¡bʌra piradrʌped̶a ne co b̶ʌa!–
22 Daviba panusia:
–Mʌ̃ warra zocai b̶asid̶e mʌ̃ra ne coẽ́ jĩã b̶asia. Mʌ̃a crĩcha b̶asia ãĩbẽrã Ãcõrẽba mʌ̃ra quĩrã djuburiaped̶a mʌ̃ warrara zocai b̶ʌisicada. 23 Baribʌrʌ jaid̶ad̶a bẽrã mʌ̃a idjira poya waya zocai b̶ʌẽ́a. Maʌ̃da ¿cãrẽ cãrẽã ne coẽ́ b̶ai? Mʌ̃a idjira unune wãya baribʌrʌ idjira mʌ̃maa waa zeẽ́a.–
Salomoʌ̃ tod̶a
24 Idji warra jaid̶ad̶a carea Daviba idji quima Betsabéra sobiabiped̶a idji ume cãĩsia. Betsabéra b̶iogoa b̶eped̶a warrada tosia. Maʌ̃ warrara Daviba trʌ̃ b̶ʌsia Salomoʌ̃. Hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a caiba dji warrara trʌ̃ b̶ʌsida. Ʌ̃cʌrʌmaarã Betsabéba trʌ̃ b̶ʌsia. Ãcõrẽba maʌ̃ warrara bio quĩrĩãsia. 25 Bio quĩrĩãna bẽrã idjid̶eba bed̶eabari Nataʌ̃ra Davimaa diabuesia. Idjia jarabisia maʌ̃ warrara Jedidía trʌ̃ b̶ʌmãrẽã. Hebreo bed̶ead̶e Jedidía trʌ̃ba jara b̶ʌa: “Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ.”
Daviba Rabá puru poyad̶a
26 Maʌ̃misa Joára idji sordaorã bara amonitarã ume Rabá purud̶e djõ panasid̶aa. Maʌ̃ne purura poyabʌda basía. 27 Maʌ̃ bẽrã idjia ʌ̃cʌrʌ Davimaa nãwã jarad̶e diabuesia: “Mʌ̃ra Rabá puru ume djõped̶a ãdji baido juebadara mʌ̃ jʌwaed̶a erob̶ʌa. 28 Waabema sordaorãda isabe eneped̶a purura jũrã edad̶adua. Mãwã bʌabʌrʌ purura poyaya. Bʌda zeẽ́bʌrʌ, mʌ̃a poyaped̶a purura mʌ̃ trʌ̃da b̶ʌd̶ia.”
29 Ara maʌ̃da Daviba idji sordaorãda jũma jʌresia. Maʌ̃be Rabá purud̶aa djõne edeped̶a poyasia. 30 Daviba Rabá purud̶ebema boro nepe oro od̶ada edasia. Dji zʌgʌara 75 libra b̶asia.§ 75 libra. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “talento ab̶a.” Rabá purud̶ebema boro. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Milcoʌ̃.” Ʌ̃cʌrʌmaarã Milcoʌ̃ra ãdji jʌwaba od̶a ãcõrẽ basía. Mõgara nẽbʌa biya qued̶eada maʌ̃ neped̶aa cara b̶easia. Maʌ̃ra Davi boro ʌ̃rʌ̃ jira b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃ awara Daviba Rabá purud̶ebema ne bia qued̶eada zocãrã edasia. 31 Rabád̶ebemarãra Daviba jidaped̶a õgo trajabisia. Ʌ̃cʌrʌa bacuruda ʌrrabisia, ʌ̃cʌrʌa egorod̶e corobisia, ʌ̃cʌrʌa zagaraba bacuruda tutabisia, idjab̶a ʌ̃cʌrʌa de obada mõgarada obisia.* De obada mõgarada obisia. Hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a cãrẽda obisida. Amonitarã puruza Daviba mãwã obisia. Mãwãnacarea Davira jũma idji sordaorã ume jẽda Jerusaleʌ̃naa wãsid̶aa.

*12:14 Bʌa Ãcõrẽ quĩrãpita bio cadjirua od̶a bẽrã. Hebreo bed̶ea ʌ̃cʌrʌ cartad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Bʌa Ãcõrẽ dji quĩrũa idjid̶ebemada biẽ́ bed̶eabid̶a bẽrã.”

12:24 Hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a caiba dji warrara trʌ̃ b̶ʌsida. Ʌ̃cʌrʌmaarã Betsabéba trʌ̃ b̶ʌsia.

12:25 Hebreo bed̶ead̶e Jedidía trʌ̃ba jara b̶ʌa: “Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ.”

§12:30 75 libra. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “talento ab̶a.” Rabá purud̶ebema boro. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Milcoʌ̃.” Ʌ̃cʌrʌmaarã Milcoʌ̃ra ãdji jʌwaba od̶a ãcõrẽ basía.

*12:31 De obada mõgarada obisia. Hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a cãrẽda obisida.