1 REYE
NABEMA CARTA REYE
10
Sabá druad̶ebema boroba Salomoʌ̃ acʌd̶e wãna
Wẽrãda Sabá druad̶ebema boro basía. Maʌ̃ wẽrãba ũrĩsia Salomoʌ̃ra Ãcõrẽneba trʌ̃ b̶ʌga b̶ʌda. Maʌ̃ carea idjia Salomoʌ̃a ne cawaiẽ́ b̶eada iwid̶id̶e wãsia poya panui cawaya. Idji ume zocãrã wãsid̶aa. Cameyo zocãrãne quera b̶eada, mõgara biya qued̶ea nẽbʌa b̶ea sid̶a edesia. Idjab̶a oroda waib̶ʌa edesia. Jerusaleʌ̃ne jũẽped̶a Salomoʌ̃ ume bed̶ead̶e wãsia. Maʌ̃ne idjia iwid̶i quĩrĩã b̶ad̶ara jũma iwid̶isia. Idjia iwid̶id̶ara Salomoʌ̃ba jũma arid̶e panusia. Idjia poya panuẽ́ra neẽ́ basía. 4-5 Mãwã Sabád̶ebema boro wẽrãba cawasia Salomoʌ̃ra wãrãda bio ne cawa b̶ʌda. Maʌ̃ awara Salomoʌ̃ de dromada, idjia coi carea erob̶ʌda, idjiare b̶ea chũmebadada, idji nezocarãda ãdji djio bara, idji nezocarã dji dromarãda, idjia Ãcõrẽ de dromane animarã babue diabari sid̶a unuped̶a cawa crĩchaẽ́ basía.* Idjiare b̶ea chũmebadada. Hebreo bed̶ead̶e maʌ̃ra ebud̶a b̶ʌẽ́a. Ʌ̃cʌrʌmaarã jara b̶ʌa: “Idjiare b̶ea panabadada.” Maʌ̃ne idjia Salomoʌ̃a nãwã jarasia:
–Bʌ necawaad̶ebemada, bʌa od̶ad̶ebema sid̶a mʌ̃ druad̶e ũrĩsia. Id̶ibʌrʌ cawasia maʌ̃ra wãrãda. Zei naẽna mʌ̃a ĩjãẽ́ b̶asia. Baribʌrʌ ara mʌ̃dji dauba ununa bẽrã ĩjãsia. Wãrãda bʌd̶ebema jaraped̶ad̶ara ni ẽsidra bid̶a mʌ̃́a jarad̶aẽ́ basía. Mʌ̃a ũrĩna cãyãbara bʌra ne cawaara b̶ʌa idjab̶a baraara b̶ʌa. ¡Bʌ ẽberãrãra bio b̶ʌsrid̶a b̶ead̶ida panʌa! Bʌ ẽberãrãra. Hebreo bed̶ead̶e mãwã b̶ʌ́ b̶ʌa. Griego bed̶ead̶e, dewara carta drõãne bid̶a “bʌ quimarãra” b̶ʌ́ b̶ʌa. Bʌare b̶ea sid̶a bio b̶ʌsrid̶a b̶ead̶ida panʌa ewariza bʌ quĩrãpita panʌne bʌ necawaada ũrĩ panʌ bẽrã. Bʌ Ãcõrẽra bio bia b̶ʌa. Idjia bʌra bia unuped̶a israelerã boroda b̶ʌsia. Idjia israelerãra ewariza bio quĩrĩã b̶ʌ bẽrã, bʌda ãdjirã boroda b̶ʌsia bia pe erob̶amãrẽã idjab̶a jipa cawa o b̶amãrẽã.–
10 Sabád̶ebema boro wẽrãba Salomoʌ̃a oroda nueve mil libra diasia. Nueve mil libra. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “120 talentos.” Maʌ̃ awara quera quĩrãtanoa b̶eada, mõgara biya qued̶ea nẽbʌa b̶ea sid̶a zocãrã diasia. Maʌ̃ wẽrãba Salomoʌ̃a quera waib̶ʌa diad̶a quĩrãca ni ab̶aʌba Israel druad̶aa enenacaa.
11-13 Maʌ̃be Israeld̶ebema boro Salomoʌ̃ba erob̶ʌd̶ebemada Sabád̶ebema boro wẽrãa waib̶ʌa diasia. Maʌ̃ awara ne jũma maʌ̃ wẽrãba iwid̶id̶a sid̶a diasia. Maʌ̃be Sabád̶ebema boro wẽrãra, idji ume zeped̶ad̶arã sid̶a idji druad̶aa jẽda wãsid̶aa.
Salomoʌ̃ ne bara b̶ad̶a
Tiro purud̶ebema boro Hiraʌ̃ba barcoda zocãrã erob̶asia. Maʌ̃ barcoba oroda, sándalo bacuruda, idjab̶a mõgara biya qued̶ea nẽbʌa b̶ea sid̶a Opir druad̶eba Israel druad̶aa waib̶ʌa enebadjid̶aa. Maʌ̃ sándalo bacuruba Salomoʌ̃ba dumene ʌ̃taa jida wãbadada Ãcõrẽ de dromane, idji de dromane bid̶a obisia. Maʌ̃ awara arpada, salterio sid̶a dji zá cawa b̶ea itea obisia. Sándalo bacuru maʌ̃ ewarid̶e waib̶ʌa enena quĩrãca maʌ̃ naẽna ni maʌ̃are bid̶a enenacaa. 14 Poaza Salomoʌ̃ba oroda cincuenta mil libra edabadjia.§ Cincuenta mil libra. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “666 talentos.” 15 Maʌ̃ awara Arabia druad̶ebema bororãa, Israeld̶ebema dji dromarãa bid̶a oroda diabibadjia. Ne nẽdobuebadarãa bid̶a oroda diabibadjia Israel druad̶e ne nẽdobued̶amãrẽã.
16 Israeld̶ebema boro Salomoʌ̃ba djõi careabema jũãtrʌbada waib̶ʌa b̶eada dosciento berrachi obisia. Maʌ̃za quince libra oro od̶a basía.* Quince libra. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “seiscientos siclos.” 17 Idjab̶a dji caibeada tresciento berrachi obisia. Maʌ̃za libra ũbea aud̶u oro od̶a basía. Libra ũbea aud̶u. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “tres minas.” Jũma maʌ̃ djõi careabema jũãtrʌbadara idji de dromane waga b̶ʌsia. Maʌ̃ dera trʌ̃ jarabadjid̶aa “Libanonebema oi.” Salomoʌ̃ de dromarã mãwã trʌ̃ jarabadjid̶aa Libanonebema bacuru od̶a bẽrã.
18-19 Maʌ̃ awara Salomoʌ̃ba bugue waib̶ʌada jʌwa tʌd̶ʌcabari bara obisia. Maʌ̃ra elepante quid̶a od̶a basía. Maʌ̃ buguera oro idji awa quiruba jũma bʌrasia. Dji ẽcarra chũ chũmebarira borogoa b̶asia. Jʌwa acʌare, jʌwa araare bid̶a orrocawa imama zaca b̶eada panasid̶aa. Bugued̶e chũmene wãi carea dumeda b̶asia. Maʌ̃ dumera sei quid̶a b̶asia. 20 Dume quid̶ad̶e iquid̶aza imama zaca panʌda b̶easia. Mãwã imama zaca b̶eara doce panasid̶aa. Maʌ̃ bugue quĩrãca ni ab̶aʌ dewara druad̶ebema boro itea od̶aca basía.
21 Salomoʌ̃ taza b̶eara, eped̶eco b̶ea sid̶a oro idji awa quiru od̶a basía. Maʌ̃gʌra idji de droma “Libanonebema oi” abadad̶e erob̶asia. Parata od̶ara neẽ́ basía. Salomoʌ̃ ewarid̶e parata od̶ara israelerãmaarã mãcuaẽ́ b̶asia oroda barcod̶e waib̶ʌa enebadji bẽrã.
22 Salomoʌ̃ba ne nẽdobada barcoda pe erob̶asia.§ Ne nẽdobada barco. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Tarsid̶ebema barco.” Maʌ̃ barcora Tiro purud̶ebema boro Hiraʌ̃ barco b̶ea ume ne nẽdod̶e wãbadjid̶aa. Poa ũbead̶e b̶arima ab̶a jẽda zebadjid̶aa. Maʌ̃ne oroda, paratada, elepante quid̶ada, yarreca b̶eada, idjab̶a ĩbana biya qued̶ea sid̶a enebadjid̶aa.
23 Israeld̶ebema boro Salomoʌ̃ra baraara b̶asia idjab̶a ne cawaara b̶asia jũma naʌ̃ ẽjũãnebema bororã cãyãbara. 24 Jũma naʌ̃ ẽjũãnebemarãba Salomoʌ̃ra acʌd̶e ze quĩrĩã panasid̶aa Ãcõrẽba idjía diad̶a necawaada ũrĩni carea. 25 Poa zebʌrʌza dji acʌd̶e ze panʌba Salomoʌ̃ itea ne enebadjid̶aa: oro od̶ada, parata od̶ada, wua biya qued̶eada, djõi careabemada, quera tũãpa b̶eada, cawayoda, mula sid̶a.
Salomoʌ̃ba cawayo, carreta sid̶a nẽdod̶a
26 Salomoʌ̃ba djõbada carretada, cawayo sid̶a zocãrã edasia. Carretara 1,400 edasia idjab̶a cawayoda doce mil edasia. Maʌ̃gʌra idji sordaorã panabada puruza idjab̶a Jerusaleʌ̃ne idji b̶abarima bid̶a b̶ʌcuasia. 27 Salomoʌ̃ dji boro basid̶e paratada Jerusaleʌ̃ne ad̶uba erob̶asia mõgara quĩrãca. Idjab̶a dji biara b̶ʌ bacuru Libanonebema enenada ad̶uba erob̶asia mẽãbema higojõ eya carrad̶e bara quĩrãca.* Dji biara b̶ʌ bacuru. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “cedro” baribʌrʌ ogoẽ́a. 28 Salomoʌ̃ itea ne nẽdobadarãba Egiptod̶e idjab̶a Ciliciad̶e cawayoda nẽdobadjid̶aa. Egiptod̶e. Ʌ̃cʌrʌmaarã Musrid̶e nẽdobadjid̶aa. Musri druara Cilicia drua caita b̶ʌa. 29 Cawayo ab̶a cuatro libra paratabari nẽdobadjid̶aa. Egiptod̶e carreta ab̶a quince libra paratabari nẽdobadjid̶aa. Maʌ̃be ãdjirãba hititarã bororãa, Siriad̶ebema bororãa bid̶a cawayoda, carreta sid̶a nẽdobuebadjid̶aa.

*10:4-5 Idjiare b̶ea chũmebadada. Hebreo bed̶ead̶e maʌ̃ra ebud̶a b̶ʌẽ́a. Ʌ̃cʌrʌmaarã jara b̶ʌa: “Idjiare b̶ea panabadada.”

10:8 Bʌ ẽberãrãra. Hebreo bed̶ead̶e mãwã b̶ʌ́ b̶ʌa. Griego bed̶ead̶e, dewara carta drõãne bid̶a “bʌ quimarãra” b̶ʌ́ b̶ʌa.

10:10 Nueve mil libra. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “120 talentos.”

§10:14 Cincuenta mil libra. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “666 talentos.”

*10:16 Quince libra. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “seiscientos siclos.”

10:17 Libra ũbea aud̶u. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “tres minas.”

10:17 Salomoʌ̃ de dromarã mãwã trʌ̃ jarabadjid̶aa Libanonebema bacuru od̶a bẽrã.

§10:22 Ne nẽdobada barco. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Tarsid̶ebema barco.”

*10:27 Dji biara b̶ʌ bacuru. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “cedro” baribʌrʌ ogoẽ́a.

10:28 Egiptod̶e. Ʌ̃cʌrʌmaarã Musrid̶e nẽdobadjid̶aa. Musri druara Cilicia drua caita b̶ʌa.