11
Salomoʌ̃ba Ãcõrẽ igarad̶a
Salomoʌ̃ba ãĩbema wẽrãrãda zocãrã awuasia. Maʌ̃ bẽrã idji quima Egiptod̶ebema boro cau awara zocãrã edasia: wẽrãrã Moab druad̶ebemada, Amoʌ̃ druad̶ebemada, Edoʌ̃ druad̶ebemada, Sidoʌ̃ druad̶ebemada, idjab̶a hititarãnebema sid̶a. Naẽna Ãcõrẽba israelerãa jarasia jũma maʌ̃ ẽberãrã ume mĩã cãĩniẽ́ panʌda. Maʌ̃ ẽberãrã ume mĩã cãĩnibʌrʌ ãdji jʌwaba od̶a ãcõrẽ b̶eada ẽpẽniana asia.* Exodo 34:16. Ãcõrẽba mãwã jarad̶amĩna Salomoʌ̃ba maʌ̃ wẽrãrãra awuaped̶a edacuasia. Dji dromarã cauda seteciento edasia. Dewara wẽrãrã sid̶a tresciento erob̶asia. Maʌ̃ wẽrãrã carea Salomoʌ̃ba Ãcõrẽra igarasia. Idji drõã b̶ed̶acarea dji quimarãba ãdji ãcõrẽ b̶eada ẽpẽbisid̶aa. Mãwã Salomoʌ̃ba sod̶eba Ãcõrẽra ẽpẽẽ́ basía idji zeza Daviba ẽpẽ b̶ad̶a quĩrãca. Idjia Sidoʌ̃nebema jʌwaba od̶a ãcõrẽwẽrã Astarteda ẽpẽsia. Maʌ̃ awara amonitarã jʌwaba od̶a ãcõrẽ Milcoʌ̃da ẽpẽsia. Milcoʌ̃ra Ãcõrẽba ab̶ed̶a quĩrĩãcaa. Mãwã Salomoʌ̃ba Ãcõrẽ quĩrãpita cadjiruada o b̶esia. Idjia Ãcõrẽra ne jũmane ẽpẽẽ́ basía idji zeza Daviba ẽpẽ b̶ad̶a quĩrãca.
Jerusaleʌ̃neba ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌ eya borod̶e Salomoʌ̃ba de zaqueda osia moabitarã jʌwaba od̶a ãcõrẽ Quemoa bia bed̶ead̶i carea idjab̶a amonitarã jʌwaba od̶a ãcõrẽ Moloc abadaa bia bed̶ead̶i carea. Quemora, Moloc sid̶a Ãcõrẽba ab̶ed̶a quĩrĩãcaa. Ara maʌ̃ quĩrãca jũma idji ãĩbema quimarã itea Salomoʌ̃ba de zaqueda ocuasia ãdji ãcõrẽ b̶eaa querada bá diad̶amãrẽã idjab̶a animarãda babue diad̶amãrẽã.
9-10 Naẽna israelerã Ãcõrẽra b̶arima umé Salomoʌ̃ma odjaped̶a jarasia ãĩbemarã ãcõrẽ b̶eada ẽpẽrãmãrẽã. Mãwãmĩna Salomoʌ̃ba ĩjãẽ́ basía. Sod̶eba Ãcõrẽra ẽpẽẽ́ b̶ad̶a bẽrã Ãcõrẽra idji ume quĩrũsia. 11 Maʌ̃ carea Salomoʌ̃a nãwã jarasia:
–Bʌa jãwã o b̶ʌ bẽrã idjab̶a mʌ̃a obi jarad̶ara igarad̶a bẽrã, mʌ̃a naʌ̃ drua bʌ jʌwaed̶a b̶ʌda jãrĩped̶a ab̶a bʌare b̶ʌ́a diaya. 12 Bʌ zeza Davi querasi carea mʌ̃a mãwã oẽ́a bʌ wad̶i zocai b̶ʌd̶e. Ãtebʌrʌ bʌ warra jʌwaed̶abemada mʌ̃a naʌ̃ druara jãrĩya. 13 Baribʌrʌ jũma naʌ̃ druara idji jʌwaed̶abemada jãrĩẽ́a. Judad̶eba yõped̶ad̶arã druara idji jʌwaed̶a b̶eya mʌ̃ nezoca Davi querasi carea idjab̶a mʌ̃ de droma b̶amãrẽã edad̶a puru Jerusaleʌ̃ carea.–
Jeroboaʌ̃ Egiptod̶aa mĩrũ wãna
26 Nabat warra Jeroboaʌ̃da Salomoʌ̃are dji droma basía. Idjira Epraiʌ̃neba yõna basía. Seredá purud̶ebema basía. Dji papa Zeruada pẽdra wẽrã basía. Maʌ̃ Jeroboaʌ̃ba Israeld̶ebema boro Salomoʌ̃ra ãyã b̶ʌ quĩrĩã b̶asia. 27 Maʌ̃ra nãwã basía: Salomoʌ̃ba Jerusaleʌ̃ne idji zeza Davi b̶asi puru mõgaraba aud̶u jũrã ca b̶ʌra daucha obi b̶asia idjab̶a Milo abadaare dji jogoara egoroba daucha pãrĩbi b̶asia. Hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a cãrẽda o panasid̶ada. 28 Maʌ̃ne cũdra Jeroboaʌ̃da mama traja b̶asia. Idjira bio ʌb̶ʌa b̶asia. Bio ʌb̶ʌa b̶asia. Hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a sãwã b̶asida. Hebreod̶e ab̶ari bed̶eaba jara b̶ʌa: bio mẽsrã b̶ʌda, bio ne bara b̶ʌda, bio ne o cawa b̶ʌda, idjab̶a bio dji droma b̶ʌda. Salomoʌ̃ba idjira zoquea b̶ʌda ununa bẽrã jũma Josed̶eba yõped̶ad̶arã traja panʌ boroda b̶ʌsia.
29 Ewari ab̶a Jeroboaʌ̃ra Jerusaleʌ̃neba ãyã wãbʌrʌ basía. Maʌ̃ne Ãcõrẽneba bed̶eabari Ahíada od̶e unusia. Maʌ̃ Ahíara Silod̶ebema basía. Idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra djiwid̶i basía. Dji unusid̶ad̶e ãdub̶a panasid̶aa. 30 Maʌ̃ne Ahíaba djiwid̶i jʌ̃ b̶ʌra ẽrãped̶a pichia cõãcuasia doce jũẽmãrẽã. 31 Maʌ̃be Jeroboaʌ̃a nãwã jarasia:
–Naʌ̃ wua cõãcuad̶ara die edadua. Israelerã Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: “Israeld̶eba yõped̶ad̶a doce puruda Salomoʌ̃ jʌwaed̶a panʌa. Baribʌrʌ maʌ̃ doce purud̶ebemada mʌ̃a die jãrĩped̶a bʌ jʌwaed̶a b̶ʌya. 32 Maʌ̃be ab̶abe Judad̶eba yõna purudrʌ Salomoʌ̃ jʌwaed̶a b̶eya. Maʌ̃ purura idji jʌwaed̶a b̶eya mʌ̃ nezoca Davi querasi carea idjab̶a mʌ̃a edad̶a puru Jerusaleʌ̃ carea. Mʌ̃a jũma Israel druad̶e Jerusaleʌ̃ purudrʌ edasia mʌ̃ de dromada bãrã tãẽna b̶amãrẽã. 33 Mʌ̃a jara b̶ʌ quĩrãca oya Salomoʌ̃ba mʌ̃ra igaraped̶a Sidoʌ̃nebema ãcõrẽ Astartea, moabitarã ãcõrẽ Quemoa, amonitarã ãcõrẽ Milcoʌ̃a bid̶a bia bed̶ea b̶ʌ bẽrã. Salomoʌ̃ba o b̶ʌra mʌ̃ quĩrãpita biẽ́ b̶ʌa. Idjira mʌ̃ od̶e jipa nĩbacaa idjab̶a mʌ̃ leyda ĩjãẽ́ b̶ʌa idji zeza Daviba ĩjã b̶ad̶a quĩrãca.
34 Mãwãmĩna idji zocai b̶ʌmisa mʌ̃a israelerãra idji jʌwaed̶abemada jãrĩẽ́a, ãtebʌrʌ idjira wad̶i ãdjirã boroda b̶aya mʌ̃a edad̶a nezoca Davi querasi carea. Davi querasibʌrʌ jũma mʌ̃a obi jarad̶ara ĩjã obadjia. 35 Baribʌrʌ Salomoʌ̃ warra israelerã boroda b̶ebʌrʌd̶e mʌ̃a Israeld̶eba doce puru yõped̶ad̶ad̶ebemada die jãrĩya bʌ jʌwaed̶a b̶ʌi carea. 36 Maʌ̃be ab̶abe Judad̶eba yõna purudrʌ Salomoʌ̃ warra jʌwaed̶a b̶eya. Mãwã oya mʌ̃ nezoca David̶eba yõbʌrʌd̶ebemada ab̶a Jerusaleʌ̃ne dji boroda b̶amãrẽã poa zebʌrʌza. Mʌ̃a Jerusaleʌ̃ puruda edasia mʌ̃ de dromada bãrã tãẽna b̶amãrẽã. 37 Baribʌrʌ mʌ̃a bʌra israelerã boroda b̶ʌya. Maʌ̃nebʌrʌ bʌa quĩrĩã b̶ʌra jũma bʌ jʌwaed̶a b̶aya. 38 Jũma mʌ̃a jara b̶ʌda ĩjã odua. Mʌ̃ od̶e jipa nĩbadua. Mʌ̃ quĩrãpita jipa o b̶adua. Idjab̶a mʌ̃ nezoca Davi querasiba ĩjã o b̶ad̶a quĩrãca jũma mʌ̃a obi b̶ʌda ĩjã odua. Mãwã osira mʌ̃ra bʌ ume b̶aya. Mʌ̃a israelerãra bʌ jʌwaed̶a b̶ʌya. Maʌ̃be David̶eba yõbʌdarã dji boroda b̶ʌbari quĩrãca mʌ̃a bʌra, bʌd̶eba yõbʌdarã sid̶a poa zebʌrʌza israelerã boroda b̶ʌya. 39 Salomoʌ̃ba cadjirua od̶a carea mʌ̃a David̶eba yõbʌdara bia mĩgabiya. Baribʌrʌ poa zebʌrʌza mãwã b̶aẽ́a.”–
40 Salomoʌ̃ba maʌ̃nebema ũrĩsid̶e Jeroboaʌ̃ra beai basía. Maʌ̃ carea Jeroboaʌ̃ra Egiptod̶ebema boro Sisámaa mĩrũ wãsia. Mama b̶esia ab̶a Salomoʌ̃ jaid̶abʌrʌd̶aa.
Salomoʌ̃ jaid̶ad̶a
41 Ne jũma Salomoʌ̃ba od̶a naʌ̃ cartad̶e b̶ʌẽ́ b̶ʌra, idji necawaad̶ebema sid̶a dewara cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa. Maʌ̃ carta trʌ̃ra Salomoʌ̃ba od̶ad̶ebema abadaa.§ Id̶i maʌ̃ carta Salomoʌ̃ba od̶ad̶ebemara neẽ́a.
42 Salomoʌ̃ba jũma israelerãra cuarenta poa pe erob̶asia. Maʌ̃ne idjira Jerusaleʌ̃ne b̶abadjia. 43 Jaid̶ad̶acarea idji zeza Davi querasi purud̶e tʌb̶arisid̶aa. Maʌ̃be idji cacuabari idji warra Roboaʌ̃da Israeld̶ebema boroda b̶esia.

*11:2 Exodo 34:16.

11:27 Hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a cãrẽda o panasid̶ada.

11:28 Bio ʌb̶ʌa b̶asia. Hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a sãwã b̶asida. Hebreod̶e ab̶ari bed̶eaba jara b̶ʌa: bio mẽsrã b̶ʌda, bio ne bara b̶ʌda, bio ne o cawa b̶ʌda, idjab̶a bio dji droma b̶ʌda.

§11:41 Id̶i maʌ̃ carta Salomoʌ̃ba od̶ad̶ebemara neẽ́a.