DEUTERONOMIO
34
Moise jaid̶ad̶a
Maʌ̃be Moab drua jewed̶ad̶eba Moisera Pisga eyad̶e ʌ̃taa wãsia Nebo eya borod̶aa. Maʌ̃ eyara Jerico puru quĩrãpe b̶ʌa. Mamaʌba Ãcõrẽba Moisea Canaaʌ̃ druara jũma acʌbisia. Gala ẽjũãneba ab̶a Daʌ̃ purud̶aa acʌbisia. Neptalid̶eba yõped̶ad̶arãba edad̶i ẽjũãda, Epraiʌ̃neba yõped̶ad̶arãba edad̶i ẽjũãda, Manased̶eba yõped̶ad̶arãba edad̶i ẽjũã sid̶a jũma acʌbisia. Judad̶eba yõped̶ad̶arãba edad̶i ẽjũã sid̶a jũma acʌbisia ab̶a Pusa Mediterraneo daucha.* Pusa Mediterraneo. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “ʌ̃mãdau b̶aebariare pusa.” Negue ẽjũãda, Jerico puru icawa b̶ʌ jewed̶a sid̶a jũma acʌbisia ab̶a Zoar purud̶aa. Jerico purura idjab̶a Uruta Puru abadaa.
Maʌ̃be Ãcõrẽba Moisea jarasia:
–Mʌ̃a Abrahaʌ̃a, Isaa, Jacoboa bid̶a wãrãneba jarasia jãʌ̃ druara ãdjirãneba yõbʌdarãa diaida. Genesi 12:7; 26:3; 28:13. Mʌ̃a jãʌ̃ druara bʌ́a idu unubi b̶ʌa, baribʌrʌ bʌra jãmaa wãẽ́a.– Numero 20:7-12.
Mãwãnacarea Ãcõrẽ nezoca Moisera Moab druad̶e jaid̶asia Ãcõrẽba jarad̶a quĩrãca. Idjira tʌb̶arisia Moab druad̶e b̶ʌ jewed̶ad̶e Bet-peor caita.§ Hebreo bed̶ead̶e ebud̶a jaracaa caiba Moisera tʌb̶arisida. Baribʌrʌ hebreo bed̶ea bio cawa b̶eaba jarabadaa Ãcõrẽba Moisera tʌb̶arisida. Baribʌrʌ id̶i bid̶a idji tʌb̶arid̶ada ni ab̶aʌba adua panʌa. Moisera 120 poa b̶ʌda jaid̶asia. Jaid̶asid̶e idjira dau towaẽ́ b̶asia idjab̶a wad̶ibid̶a cacua ʌb̶ʌa b̶asia.
Moise jaid̶ad̶acarea Moab drua jewed̶ad̶e israelerãra jed̶eco ab̶a idji carea jĩã panasid̶aa ãdjia sopua ewari wagabada quĩrãca. Maʌ̃be Nuʌ̃ warra Josuera israelerã boroda b̶esia. Moiseba idji jʌwara Josue ʌ̃rʌ̃ b̶ʌd̶a bẽrã Ãcõrẽba crĩcha cawaada diasia. Jũma Josueba jarabʌrʌda, jũma Ãcõrẽba Moised̶eba jarad̶a sid̶a israelerãba ĩjã o panesid̶aa.
10 Maʌ̃ ewarid̶eba Moise quĩrãca Ãcõrẽneba bed̶eabarida waa neẽ́ basía. Ãcõrẽra idji ume nẽbʌrʌbadjia. 11 Maʌ̃ awara Ãcõrẽba ne ununaca Egiptod̶e obi jarad̶ada Moiseba jũma ocuasia. Moised̶eba Egiptod̶ebema borora, dji dromarãra, jũma egiptorã sid̶a cawa osia. 12 Idjab̶a Ãcõrẽ ʌb̶ʌa waib̶ʌa b̶ʌd̶eba Moiseba ne ununaca israelerã quĩrãpita ocuad̶ara jũmarãba wayasid̶aa. Moise quĩrãca ni ab̶aʌda neẽ́ basía.

*34:2 Pusa Mediterraneo. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “ʌ̃mãdau b̶aebariare pusa.”

34:4 Genesi 12:7; 26:3; 28:13.

34:4 Numero 20:7-12.

§34:6 Hebreo bed̶ead̶e ebud̶a jaracaa caiba Moisera tʌb̶arisida. Baribʌrʌ hebreo bed̶ea bio cawa b̶eaba jarabadaa Ãcõrẽba Moisera tʌb̶arisida.