JOSUE
1405 poa Jesu toi naẽna israelerãra Canaaʌ̃ drua daucha jũẽne wãsid̶aa. Maʌ̃ ewarid̶e Ãcõrẽba Josueda edasia Canaaʌ̃ drua poyamãrẽã. Maʌ̃ bẽrã naʌ̃ cartara Josue abadaa. Cawad̶aẽ́ panʌa caiba b̶ʌsida. Ʌ̃cʌrʌmaarã Josueba b̶ʌsia baribʌrʌ dewararãmaarã sacerdote Eleazaba wa idji warra Pinéba b̶ʌsia.
Genesi 15:13-21d̶e Ãcõrẽba Abrahaʌ̃a jarasia Canaaʌ̃ druara idjid̶eba yõbʌdarãa diaida. Naʌ̃ Josue carta b̶ʌd̶aba cawabisia Ãcõrẽba mãwã diai jarad̶ara wãrãda jũma osida (Josue 5:10-12; 21:43-45; 24:11-13). Baribʌrʌ idjab̶a cawabisia israelerãba Ãcõrẽda igarad̶ibʌrʌ bia pananaẽ́da ãtebʌrʌ maʌ̃ druad̶e nẽbad̶ida (Josue 23:1-16).
Dadji ẽberã bed̶ead̶e Josue cartad̶ebemada naʌ̃da b̶ʌ́ eropanʌa: Ãcõrẽba Josue israelerã pe edemãrẽã edad̶ad̶ebemada (1:1-9), israelerã Gala druad̶e ẽjũã edaped̶ad̶ara waabemaare djõ panʌnebemada (1:10-18; 4:10-14; 22:1-8), Jerico puru chupea acʌd̶e wãped̶ad̶ada (2:1-24), Jordaʌ̃ dod̶e chãped̶ad̶ada (3:1neba ab̶a 4:18d̶aa), puru Canaaʌ̃ druad̶e b̶ea poyaped̶ad̶ad̶ebemada (6:1neba ab̶a 11:23d̶aa), israelerã wayacusa Ãcõrẽ ume bed̶ea b̶ʌped̶ad̶ad̶ebemada (5:1-10; 22:9neba ab̶a 24:28d̶aa) idjab̶a Josueba jĩrũare jarad̶ada (23:1neba ab̶a 24:28d̶aa).
1
Ãcõrẽba Josue trʌ̃na
Nuʌ̃ warra Josuera Ãcõrẽ nezoca Moise carebabari basía. Moise jaid̶ad̶acarea Ãcõrẽba Josuéa nãwã jarasia:
–Mʌ̃ nezoca Moisera jaid̶ad̶a bẽrã bʌa israelerãra ededua Jordaʌ̃ do wa quĩrãrẽ chãnamãrẽã mʌ̃a diai jarad̶a druad̶aa. Mʌ̃a Moisea jarad̶a quĩrãca bãrã wãbʌdaza jũma ẽjũãda bãrãa diaya. Mʌ̃a diai jarad̶a druara b̶ʌa ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶eba ab̶a Libano eyad̶aa idjab̶a Euprate dod̶eba ab̶a pusa droma Mediterraneo abadad̶aa. Hititarã ẽjũãra jũma edad̶ia. 5-6 Mʌ̃a bãrã drõãenabemarãa maʌ̃ druara diai jarasia ewariza bãrãne bamãrẽã. Bʌabʌrʌ purura edeya maʌ̃ ẽjũã edad̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã ʌb̶ʌa b̶aped̶a sozarra b̶adua. Mʌ̃a bʌra bʌdub̶a ameẽ́a idjab̶a igaraẽ́a. Bʌ zocai b̶ʌmisa ni ab̶aʌba bʌra poyad̶aẽ́a. Mʌ̃ra bʌ ume b̶aya Moise ume b̶ad̶a quĩrãca. Maʌ̃ bẽrã ʌb̶ʌa b̶aped̶a bio sozarra b̶adua. Mʌ̃ nezoca Moiseba ley b̶ʌ́ amenara jũma ĩjã o b̶adua. Ni maãrĩ bid̶a ãĩ oẽ́bʌrʌ bʌa obʌrʌra jũma bia odjaya. Mʌ̃ ley cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌra jaradia b̶adua. Maʌ̃ leyra ãsa, diamasi bid̶a bio crĩcha b̶adua jũma jipa oi carea. Mãwã bʌa obʌrʌra jũma bia odjaya. Mʌ̃ra bʌ Ãcõrẽa. Bʌ wãbʌrʌza mʌ̃ra bʌ ume b̶aya. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a bʌ́a wayacusa jaraya: ʌb̶ʌa b̶aped̶a sozarra b̶adua. Ne wayarãdua. Jẽda crĩcharãdua.–
Rubeʌ̃neba, Gad̶eba, Manased̶eba yõped̶ad̶aba carebad̶i jaraped̶ad̶a
10 Maʌ̃be Josueba israelerã bororãa nãwã jarasia:
11 –Deza israelerãa nãwã jarad̶e wãnadua: “Ewari ũbead̶e dadjirãra namaʌba wãbʌrʌd̶ia. Cod̶ira eded̶adua. Jordaʌ̃ do wa quĩrãrẽ chãnaped̶a dadji Ãcõrẽba diai jarad̶a druara eda wãnia.”–
12 Maʌ̃ne Josueba Rubeʌ̃neba, Gad̶eba, idjab̶a ʌ̃cʌrʌ Manased̶eba yõped̶ad̶arãa nãwã jarasia:
13 –Ãcõrẽ nezoca Moiseba jarad̶ara quĩrãnebad̶adua.* Numero 32:1-33. Idjia jarasia bãrã Ãcõrẽba naʌ̃ druara diabʌrʌda necai duananamãrẽã. 14-15 Jãʌ̃be bãrã quimara, warrarãra, animarã sid̶a nama amenadua naʌ̃ Jordaʌ̃ do orroare Moiseba diad̶a ẽjũãne. Baribʌrʌ bãrã mẽsrã b̶eaba djõni careabemada edad̶aped̶a na chãnida panʌa. Chãnaped̶a dairãare djõnida panʌa ab̶a dadji Ãcõrẽba dairãa diai jarad̶a ẽjũã edabʌdad̶aa. Idjia bãrã naʌ̃ ẽjũãne necai b̶ʌd̶a quĩrãca dairã sid̶a maʌ̃ ẽjũãne necai b̶ʌya. Mãwãnacarea bãrãra namaa jẽda zed̶ida panʌa bãrã ẽjũã Jordaʌ̃ dod̶eba ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌd̶aa, Ãcõrẽ nezoca Moiseba naʌ̃ ẽjũãra bãrãa diad̶a bẽrã.–
16 Ãdjirãba panusid̶aa:
–Bʌa jara b̶ʌra dairãba jũma od̶ia idjab̶a bʌa diabuebʌrʌmaa wãnia. 17 Dairãba maʌ̃ra jũma ĩjã od̶ia, Moise bed̶ea ĩjã oped̶ad̶a quĩrãca. Dairãba quĩrĩã panʌa Ãcõrẽra bʌ ume b̶aida Moise ume b̶ad̶a quĩrãca. 18 Bʌ bed̶ea igara b̶ʌra, bʌa jara b̶ʌ ĩjã oẽ́ b̶ʌra beuida b̶ʌa. Baribʌrʌ bʌra ʌb̶ʌa b̶aped̶a sozarra b̶adua.–

*1:13 Numero 32:1-33.