GENESI
NAÃRÃED̸ABEMA BED̸EA
Naʌ̃ cartara Moiseba b̶ʌsia dadjirãba cawad̶amãrẽã sãwã Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũãra osida idjab̶a sãwã israelerãda idji puru bamãrẽã edasida. Israelerã Egipto druad̶eba ẽdrʌped̶ad̶acarea Moiseba naʌ̃ cartara b̶ʌsia.
Genesi trʌ̃ba jara b̶ʌa “naãrãed̶abema.” Maʌ̃ bẽrã naʌ̃ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa Ãcõrẽba ne jũma od̶ad̶ebemada, ẽberãrãba naãrã cadjirua ẽpẽped̶ad̶ad̶ebemada, Ãcõrẽba dopapa zebid̶ad̶ebemada, ẽberãrãba naʌ̃ ẽjũã biraped̶ad̶ad̶ebemada, idjab̶a ẽberãrãba naãrã Ãcõrẽa ewari iwid̶iped̶ad̶ad̶ebemada. Jũma maʌ̃gʌra 1:1d̶eba ab̶a 11:26d̶aa b̶ʌ́ b̶ʌa.
Maʌ̃are b̶ʌ́ b̶ʌa Ãcõrẽba Abrahaʌ̃neba israelerã yõbid̶ad̶ebemada (11:27d̶eba ab̶a 50:26d̶aa). Dji crĩcha droma naʌ̃ Genesi cartad̶ebemara Ãcõrẽba Abraʌ̃a nãwã jarasia: “Bʌd̶eba puru dromada mʌ̃a yõbiya…Bʌd̶eba mʌ̃a naʌ̃ ẽjũãne b̶ea purura jũma carebaya (12:2,3).” Wãrãda naʌ̃ cartad̶e ebud̶a b̶ʌa ẽberãrãba cadjiruada o panenamĩna Ãcõrẽba jũmarã carebai carea jʌwa b̶ʌsida. Naãrã jarasia diaurura poyaida (3:15). Mãwãnacarea dopapa zesid̶e Ãcõrẽba Noéra idji ẽberãrã sid̶a ẽdrʌ edaped̶a ãdjid̶eba naʌ̃ ẽjũãra wayacusa birabisia (6:9d̶eba ab̶a 9:19d̶aa). Mãwãnacarea Abraʌ̃a jarasia idjid̶eba jũma naʌ̃ ẽjũãne b̶eara carebaida (12:2,3). Idjab̶a Josed̶eba ẽberãrãra cãbana carebasia jarrababa quinirãnamãrẽã (40:1d̶eba ab̶a 50:26d̶aa).
1
Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũã od̶a
Naãrãed̶a Ãcõrẽba bajãda idjab̶a naʌ̃ ẽjũãda osia. Maʌ̃ne naʌ̃ ẽjũãra mĩã cawaiẽ́ b̶asia idjab̶a ne neẽ́ b̶asia. Pusa nãbuada pãĩmaba pãĩsosoa ũmasia. Maʌ̃ne Ãcõrẽ Jaureda pusa ʌ̃rʌ̃ domica b̶abadjia.* Domica b̶abadjia. Maʌ̃ba jara b̶ʌa Ãcõrẽ Jaureba naʌ̃ ẽjũãra waga b̶asida idjab̶a bia oi carea b̶asida.
Maʌ̃be Ãcõrẽba jarasia:
–Ʌ̃nadua.–
Ara maʌ̃da ʌ̃nasia. Maʌ̃ ʌ̃naara Ãcõrẽba bia unusia. Maʌ̃be Ãcõrẽba ʌ̃naara pãĩma umebemada awara b̶ʌsia. Ʌ̃naara trʌ̃ b̶ʌsia “ãsa.” Pãĩmara trʌ̃ b̶ʌsia “diamasi.” Ãcõrẽba nabema ewarid̶e mãwã osia. Ãcõrẽba nabema ewarid̶e mãwã osia. Hebreo bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Queuped̶a idjab̶a ʌ̃nadrʌped̶a nabema ewari basía.”
Maʌ̃be Ãcõrẽba jarasia:
–Baido ẽsi ded̶aada b̶aya baido ab̶a ʌ̃taa wãmãrẽã, ab̶a edre b̶emãrẽã.–
Ara mãwã jarabʌrʌba Ãcõrẽba maʌ̃ ded̶aara osia. Maʌ̃ne baidora ab̶a ʌ̃taa wãsia. Ab̶a edre b̶esia. Ãcõrẽba maʌ̃ ded̶aara trʌ̃ b̶ʌsia “bajã.” Umébema ewarid̶e mãwã osia.
Maʌ̃be Ãcõrẽba jarasia:
–Ded̶aa edrebema baidora jũma ãbaa ũmedua ẽjũã põãsada odjamãrẽã.–
Ara maʌ̃da ẽjũã põãsada odjasia. 10 Maʌ̃ra Ãcõrẽba bia unusia. Ẽjũã põãsara Ãcõrẽba trʌ̃ b̶ʌsia “egoro.” Baido ãbaa ũmenada trʌ̃ b̶ʌsia “pusa.”
11-12 Maʌ̃be Ãcõrẽba jarasia:
–Egorod̶e ne quĩrãtanoa tununadua; chirua ta zaubari b̶eada idjab̶a nejõ bacuru sid̶a. Jũma maʌ̃ra ta zaud̶ia ara ãdji b̶ea quĩrãca tununamãrẽã.–
Ara maʌ̃da egorod̶e ne quĩrãtanoa tunusid̶aa. Jũma chirua ta diabari b̶eara idjab̶a bacuru nejõ zaubari b̶ea sid̶a ãdji ta bara tunusid̶aa ara ãdji b̶ea quĩrãca tununamãrẽã. Maʌ̃ra Ãcõrẽba bia unusia. 13 Ũbeabema ewarid̶e mãwã osia.
14-15 Maʌ̃be Ãcõrẽba jarasia:
–Urua b̶eada bajãne b̶ead̶adua naʌ̃ ẽjũã ʌ̃na b̶amãrẽã idjab̶a ãsara, diamasi ume quĩrã awara b̶amãrẽã. Maʌ̃gʌba cawabi b̶aya ewarida, poada idjab̶a sãʌ̃be ewari dromada od̶ida panʌda.–
16 Ara mãwã jarabʌrʌba Ãcõrẽba ʌ̃mãdauda ãsabema carea osia. Jed̶ecoda diamasibema carea osia. Idjab̶a chĩdau sid̶a ocuasia. 17-18 Ãcõrẽba maʌ̃ra jũma bajãne b̶ʌcuasia naʌ̃ ẽjũã ʌ̃na b̶amãrẽã, ãsa beseamãrẽã, diamasi ʌ̃na b̶amãrẽã, idjab̶a ãsara diamasi ume quĩrã awara b̶amãrẽã. Maʌ̃ra idjia bia unusia. 19 Quĩmãrẽbema ewarid̶e mãwã osia.
20 Maʌ̃be Ãcõrẽba jarasia:
–Dojãne ne jũma zocai b̶eada baraa baya. Idjab̶a ʌ̃tʌ wãb̶aribada sid̶a baraa baya.–
21 Ara mãwã jarabʌrʌba Ãcõrẽba b̶eda waib̶ʌga b̶eada ocuasia. Dojãne zocai b̶eada quĩrãtanoa ocuasia. Idjab̶a i bara b̶eada quĩrãtanoa ocuasia. Maʌ̃ra idjia bia unusia. 22 Maʌ̃be ãdjirãra nãwã bia jarasia:
–Zocãrã yõnadua. Pusara, do sid̶a birad̶adua. Idjab̶a ĩbana sid̶a naʌ̃ ẽjũãne zocãrã yõnadua.–
23 Ãcõrẽba juesumabema ewarid̶e mãwã osia.
24-25 Maʌ̃be Ãcõrẽba jarasia:
–Animarã quĩrãtanoa b̶eada naʌ̃ ẽjũãne baraa baya: daupẽbada animarãda, ãdji jãne wãbada animarãda, mẽãbema animarã sid̶a baraa baya.–
Ara mãwã jarabʌrʌba Ãcõrẽba mẽãbema animarãda, daupẽbada animarãda, animarã ãdji jãne wãbada sid̶a quĩrãtanoa ocuasia. Maʌ̃ra idjia bia unusia.
26 Maʌ̃be Ãcõrẽba jarasia:
–Jãʌ̃be ẽberãda od̶adrʌ dadji quĩrãca. Maʌ̃ ẽberãba ĩbana b̶eada, animarã pusad̶e b̶eada, daupẽbada b̶eada, mẽãbema b̶eada, idjab̶a jũma ãdji jãne wãbada sid̶a poya erob̶aya.–
27 Ara mãwã jarabʌrʌba Ãcõrẽba ẽberãda osia idji quĩrãca. Wãrãda idji quĩrãca osia. Dji umaquĩrã, dji wẽrã sid̶a osia. 28 Maʌ̃be Ãcõrẽba ãdjira nãwã bia jarasia:
–Warra zocãrã ununadua. Naʌ̃ ẽjũãra birad̶adua idjab̶a jũma naʌ̃ ẽjũãne b̶eara bãrã jʌwaed̶a erob̶ead̶adua. B̸eda b̶eara, ĩbana b̶eara, druabema animarã sid̶a jũma poya erob̶ead̶adua.–
29 Maʌ̃ awara Ãcõrẽba ãdjía jarasia:
–Acʌd̶adua, mʌ̃a bãrãa diaya jũma naʌ̃ ẽjũãne chirua ta bara b̶eada, jũma bacuru nejõ ta bara b̶ea sid̶a. Maʌ̃nebemada bãrãba jũma cod̶ida panʌa. 30 Idjab̶a animarã druabemaa, ĩbana b̶eaa, jũma animarã ãdji jãne wãbada b̶eaa bid̶a mʌ̃a chiruara diaya cod̶amãrẽã.–
Ara maʌ̃da mãwã b̶esia. 31 Maʌ̃be Ãcõrẽba idjia od̶ara jũma bio bia unusia. Seibema ewarid̶e mãwã osia.

*1:2 Domica b̶abadjia. Maʌ̃ba jara b̶ʌa Ãcõrẽ Jaureba naʌ̃ ẽjũãra waga b̶asida idjab̶a bia oi carea b̶asida.

1:5 Ãcõrẽba nabema ewarid̶e mãwã osia. Hebreo bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Queuped̶a idjab̶a ʌ̃nadrʌped̶a nabema ewari basía.”