2
Mãwã Ãcõrẽba bajãra, naʌ̃ ẽjũã sid̶a jũma pãrãsia. Jũma bajãne b̶eara, naʌ̃ ẽjũãne b̶ea sid̶a pãrãsia. Sietebema ewarid̶e jũma pãrã erob̶asia. Maʌ̃ bẽrã sietebema ewarid̶e ʌ̃nãũsia. Jũma pãrãped̶a ʌ̃nãũna bẽrã, sietebema ewarira dji biara b̶ʌda b̶ʌsia jũmarãba idjía bia bed̶ea pananamãrẽã idjab̶a ʌ̃nãũ pananamãrẽã. Mãwã Ãcõrẽba bajãra, naʌ̃ ẽjũã sid̶a jũma osia.
Ãcõrẽba naãrãbema ẽberã od̶a
Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũã, bajã sid̶a osi ewarid̶e, 5-6 chiruada põãjãrã sid̶a neẽ́ basía Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũãne wad̶ibid̶a cueda zebica bad̶a bẽrã. Baribʌrʌ egorod̶eba ʌ̃taa towaada odjabadjia naʌ̃ ẽjũã jũma b̶eguea oi carea.* Egorod̶eba ʌ̃taa towaada odjabadjia. Ʌ̃cʌrʌmaarã maʌ̃ bed̶eaba jara b̶ʌa: “Baidoda egorod̶eba ʌ̃ta zebadjia.” Idjab̶a ẽberãda neẽ́ basía ẽjũã oi carea. Maʌ̃ne Ãcõrẽba egoro porad̶eba ẽberãda osia. Maʌ̃ ẽberã quẽbʌd̶e Ãcõrẽba jãrãpuasia ʌ̃yãba edamãrẽã. Mãwã ẽberãra zocai b̶esia.
Mãwãnacarea Ãcõrẽba néu ẽjũãda ʌ̃mãdau odjabariare osia. Ʌ̃mãdau odjabariare. Maʌ̃ba jara b̶ʌa maʌ̃ ẽjũãra Israel druad̶eba ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌda wa Jordaʌ̃ dod̶eba ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌda. Maʌ̃ néu ẽjũãra Edeʌ̃ abadaa. Ãcõrẽba ẽberã od̶ara néu ẽjũãne b̶ʌsia. Mama quĩrãtanoa bacuru bia qued̶eada nejõ bia zaubadada waribisia. Maʌ̃ ẽjũã ẽsi úsia nejõ zocai b̶ai diabarida. Idjab̶a úsia nejõ crĩcha bia, crĩcha cadjirua cawabibari sid̶a.
10 Edeʌ̃ ẽjũãne doda b̶asia maʌ̃ néu ẽjũãra jũma cũrãsa erob̶amãrẽã. Maʌ̃ dora dji taed̶aa quĩmãrẽ nẽrã b̶asia. 11 Do nẽrã b̶ʌra ab̶a Pisoʌ̃ basía. Pisoʌ̃ra Havila druad̶e b̶ʌa. Havila druara oro bara b̶ʌa. 12 Dji orora bio bia b̶ʌa. Idjab̶a ónice mõgara sid̶a bara b̶ʌa. Bacuru b̶a tũãpa b̶ʌ bedelio abada sid̶a bara b̶ʌa. 13 Dewarabema dora Gihoʌ̃ abadaa. Gihoʌ̃ra Cus druad̶e b̶ʌa. 14 Maʌ̃arebema dora Tigri abadaa. Tigri. Hebreo bed̶ead̶e “Hidekel” b̶ʌ́ b̶ʌa. Maʌ̃ dora Asiria purud̶eba ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌa. Jĩrũarebema dora Euprate abadaa.
15 Maʌ̃ne Ãcõrẽba ẽberãra edaped̶a Edeʌ̃ néu ẽjũãne b̶ʌsia acʌ b̶amãrẽã. 16 Maʌ̃be Ãcõrẽba ẽberãa jara b̶ʌsia:
–Jũma naʌ̃ néu ẽjũãne b̶ea nejõra bʌa jõida b̶ʌa. 17 Baribʌrʌ crĩcha bia, crĩcha cadjirua cawabibari nejõra jõcara b̶ʌa. Maʌ̃da jõsira ara maʌ̃ ewarid̶e bʌra wãrãda beuya.–
18 Maʌ̃be Ãcõrẽba jarasia:
–Bia b̶ʌẽ́a ẽberã idub̶a b̶aida. Carebabari biada idji itea oya.–
19 Maʌ̃ne Ãcõrẽba egorod̶eba jũma animarã druabemada, jũma ĩbana sid̶a osia. Maʌ̃ animarã b̶eara ẽberãmaa enesia cãrẽ trʌ̃da ãdjiza b̶ʌcuai cawaya. Ara maʌ̃da ẽberã Adaʌ̃ba animarã b̶eara trʌ̃ b̶ʌcuasia. Animarã trʌ̃ra ãdjiza b̶esia Adaʌ̃ba trʌ̃ b̶ʌcuad̶a quĩrãca. 20 Mãwã Adaʌ̃ba daupẽbada animarãra, ĩbana bajãne wãb̶aribadara, mẽãbema animarã sid̶a jũma trʌ̃ b̶ʌcuasia. Mãwãmĩna Adaʌ̃ itea carebabari biada wad̶i neẽ́ basía.
21 Maʌ̃ carea Ãcõrẽba Adaʌ̃ra bio cãĩbisia. Adaʌ̃ cãĩ b̶ʌd̶e Ãcõrẽba idji orro b̶ʌwʌrʌda ab̶a edasia. Edaped̶a waya dji djarara cara b̶ʌsia. 22 Maʌ̃be Ãcõrẽba Adaʌ̃ orro b̶ʌwʌrʌ edad̶ara wẽrãda osia. Oped̶a Adaʌ̃maa enesia. 23 Maʌ̃ne Adaʌ̃ba jarasia:
¡Id̶ibʌrʌ naʌ̃ra mʌ̃ orroa! Idjidrʌ wãrãda mʌ̃ djarad̶eba od̶aa.§ Idjidrʌ wãrãda mʌ̃ djarad̶eba od̶aa. Hebreo bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Naʌ̃ra b̶ʌwʌrʌ mʌ̃ b̶ʌwʌrʌd̶ebemaa idjab̶a djara mʌ̃ djarad̶ebemaa.”
Mʌ̃a trʌ̃ b̶ʌya “wẽrã”, Ãcõrẽba idjira umaquĩrãneba od̶a bẽrã.* Wẽrã. Hebreo bed̶ead̶e bed̶ea “wẽrã” idjab̶a bed̶ea “umaquĩrã” ab̶ari quĩrãca jĩguabaria.
24 Maʌ̃ carea umaquĩrãba dji zezara, dji papa sid̶a ameped̶a idji quima ume ãbaa b̶eya. Mãwã cacua ab̶a b̶ʌ quĩrãca panania.
25 Maʌ̃ne Adaʌ̃ra, dji wẽrã sid̶a ãcad̶a panasid̶aa baribʌrʌ perad̶aca basía.

*2:5-6 Egorod̶eba ʌ̃taa towaada odjabadjia. Ʌ̃cʌrʌmaarã maʌ̃ bed̶eaba jara b̶ʌa: “Baidoda egorod̶eba ʌ̃ta zebadjia.”

2:8 Ʌ̃mãdau odjabariare. Maʌ̃ba jara b̶ʌa maʌ̃ ẽjũãra Israel druad̶eba ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌda wa Jordaʌ̃ dod̶eba ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌda.

2:14 Tigri. Hebreo bed̶ead̶e “Hidekel” b̶ʌ́ b̶ʌa.

§2:23 Idjidrʌ wãrãda mʌ̃ djarad̶eba od̶aa. Hebreo bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Naʌ̃ra b̶ʌwʌrʌ mʌ̃ b̶ʌwʌrʌd̶ebemaa idjab̶a djara mʌ̃ djarad̶ebemaa.”

*2:23 Wẽrã. Hebreo bed̶ead̶e bed̶ea “wẽrã” idjab̶a bed̶ea “umaquĩrã” ab̶ari quĩrãca jĩguabaria.