HEBREO
CARTA HEBREORÃ ITEA
Naʌ̃ cartada hebreorã itea b̶ʌd̶a basía. Cawad̶aẽ́ panʌa caiba b̶ʌsida. Ʌ̃cʌrʌmaarã Bernabeba, Apoloba, Silaba, Lucaba, Clemente Romanebemaba wa dewaraba b̶ʌsida. Naẽna zocãrãba crĩcha panasid̶aa Pauloba b̶ʌd̶ada. Ab̶abe cawa panʌa Hebreo carta b̶ʌd̶ara judio basida. (Judiorãra hebreo bed̶ead̶e bed̶eabada bẽrã hebreorã abadaa.) Naʌ̃ carta b̶ʌd̶aba, dji carta edad̶arã bid̶a Timoteora unubadjid̶aa (13:23). Maʌ̃ awara djabarã Italia druad̶ebemarã ume dji bia basía (13:24-25). Poa 70 bai naẽna b̶ʌsia.
Naʌ̃ cartara djabarã judiorã bia mĩga b̶ea itea b̶ʌsia Jesucrito igararãnamãrẽã. Jesucrito ĩjã panʌ carea ãdjia erob̶eara ʌ̃cʌrʌba jãrĩsid̶aa (10:32-34). Jũma naʌ̃ cartad̶e dji b̶ʌd̶aba jara b̶ʌa Critora dji dromaara b̶ʌda.
Critora bajãnebema nezocarã cãyãbara biara b̶ʌa (1:1neba ab̶a 2:18d̶aa). Critora Moise cãyãbara biara b̶ʌa (3:1neba ab̶a 4:13d̶aa). Critora dadjirã Sacerdote dji Dromaara b̶ʌa (4:14d̶eba ab̶a 7:28d̶aa). Critoba cadjirua carea od̶ara sacerdoterãba obada cãyãbara biara b̶ʌa (8:1neba ab̶a 10:39d̶aa).
Jĩrũare dji carta b̶ʌd̶aba jara b̶ʌa Ãcõrẽba dadjirã bia unumãrẽã idjida ĩjãnida panʌda (11:1neba ab̶a 13:25d̶aa). Dji crĩcha dromara 12:1ne b̶ʌa: “Maʌ̃ ẽberãrã zocãrãba unubisid̶aa Ãcõrẽra wãrãda ĩjãsid̶ada. Maʌ̃da cawa panʌ bẽrã dadjirã bid̶a ara maʌ̃ quĩrãca ĩjã pananida panʌa. Dadjirãa idu ĩjãbicara, cadjiruaba dadjirã bʌrá edabari sid̶a ãyã b̶ʌd̶aped̶a jũma droa panʌneba nocod̶aa wãnadrʌ dadjirã jũẽnida panʌmaa.”
1
Ãcõrẽ Warrara dji dromaara b̶ʌa
Naẽnaed̶a Ãcõrẽba dadji drõã naẽnabemarãa b̶arima zocãrã quĩrãtanoaneba bed̶eabadjia. Idjid̶eba bed̶eabadarãneba mãwã osia. Baribʌrʌ naʌ̃ jĩrũarebema ewarid̶e idji Warrad̶eba dadjirãa bed̶easia. Idji Warrad̶eba Ãcõrẽba ne jũmada osia idjab̶a idjida b̶ʌsia ne jũma erob̶amãrẽã. Idji Warraba Ãcõrẽ quĩrãwãrẽã dorrodorroada unubibaria. Idjiabʌrʌ Ãcõrẽra sãwã b̶ʌda cawabibaria. Idji bed̶ea ʌb̶ʌa b̶ʌd̶eba ne jũma od̶ara ara mãwã b̶ʌa. Idjia dadjirã cadjiruara sʌgʌped̶a Ãcõrẽ dji droma b̶ʌ jʌwa araare bajãne chũmesia.
Ãcõrẽba idjira bajãnebema nezocarã cãyãbara dji dromaara b̶ʌsia. Ãcõrẽba idjira trʌ̃ b̶ʌsia “mʌ̃ Warra,” maʌ̃ne ãdjirãra trʌ̃ b̶ʌsia “mʌ̃ nezocarã.” Mãwã Ãcõrẽba idji trʌ̃ b̶ʌd̶ara ãdjirã trʌ̃ b̶ʌd̶a cãyãbara biara b̶ʌa. Ãcõrẽba ni ab̶aʌ bajãnebema nezocaa nãwã jaraẽ́ basía:
Bʌra mʌ̃ Warraa. Id̶i bʌra mʌ̃ Warraad̶a abʌrʌa.* Salmo 2:7. Id̶i bʌra mʌ̃ Warraad̶a abʌrʌa. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Id̶i mʌ̃a bʌda unusia” wa “id̶i mʌ̃ra bʌ zeza basía.”
Idjab̶a ãdjid̶ebemada nãwã jaraẽ́ basía:
Mʌ̃ra idji zeza baya, idjab̶a idjira mʌ̃ warra baya. 2 Samuel 7:14.
Ãcõrẽba idji Warra iwina naʌ̃ ẽjũãnaa diabuebʌrʌd̶e nãwã jarasia:
Jũma Ãcõrẽ bajãnebema nezocarãba idjía bia bed̶ead̶ida panʌa.
Bajãnebema nezocarãnebemada Ãcõrẽba nãwã jarasia:
Bajãnebema nezocarãda osia nãũrã quĩrãca b̶ead̶amãrẽã. Griego bed̶ead̶e “nãũrã” idjab̶a “jaure” ab̶ari bed̶eaa. Maʌ̃ carea ʌ̃cʌrʌ traduccioʌ̃ne maʌ̃ versículod̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Idji bajãnebema nezocarãda osia jaureda b̶ead̶amãrẽã.”
Ãdjirãra osia tʌbʌ urua quĩrãca b̶ead̶amãrẽã.§ Salmo 104:4.
Baribʌrʌ idji Warrad̶ebemada Ãcõrẽba nãwã jarasia:
Ãcõrẽ, bʌra ewariza jũmarã boroda b̶aya. Bʌ purura jipa pe erob̶aya. Bʌa biadrʌ quĩrĩãsia. Cadjiruara quĩrãmasia.
Maʌ̃ carea Ãcõrẽ, bʌ Ãcõrẽba jũma bʌ ume panʌ cãyãbara bʌdrʌ dji dromaara b̶ʌsia. Mãwã bʌra bio b̶ʌsrid̶abisia.* Salmo 45:6-7.
10 Idjab̶a nãwã jarasia:
Jũmarã Boro, naãrãed̶a bʌa naʌ̃ ẽjũãda, bajã sid̶a osia.
11 Jũma maʌ̃gʌra jõya baribʌrʌ bʌra ara mãwã b̶aya. Jũma maʌ̃gʌra dji sore baya wua dji sore babari quĩrãca.
12 Wua sore ẽrãped̶a djiwid̶i jʌ̃bʌrʌ quĩrãca bʌa jũma maʌ̃gʌra ãyã b̶ʌped̶a djiwid̶ida oya.
Baribʌrʌ bʌra ara bʌdji b̶ʌda b̶aya. Bʌra beucaa. Salmo 102:25-27.
13 Ãcõrẽba ni ab̶aʌ bajãnebema nezocaa jaraẽ́ basía:
Mʌ̃ jʌwa araare chũmedua ab̶a bʌ dji quĩrũra mʌ̃a jũma bʌ jʌwaed̶a b̶ʌbʌrʌd̶aa. Salmo 110:1. Bʌ jʌwaed̶a b̶ʌbʌrʌd̶aa. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Bʌ jĩrũ edre b̶ʌbʌrʌd̶aa.”
14 Jũma bajãnebema nezocarãda Ãcõrẽba zocabaria. Ãcõrẽba ãdjirãra diabuebaria dji ẽdrʌd̶irã carebad̶amãrẽã.

*1:5 Salmo 2:7. Id̶i bʌra mʌ̃ Warraad̶a abʌrʌa. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Id̶i mʌ̃a bʌda unusia” wa “id̶i mʌ̃ra bʌ zeza basía.”

1:5 2 Samuel 7:14.

1:7 Griego bed̶ead̶e “nãũrã” idjab̶a “jaure” ab̶ari bed̶eaa. Maʌ̃ carea ʌ̃cʌrʌ traduccioʌ̃ne maʌ̃ versículod̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Idji bajãnebema nezocarãda osia jaureda b̶ead̶amãrẽã.”

§1:7 Salmo 104:4.

*1:9 Salmo 45:6-7.

1:12 Salmo 102:25-27.

1:13 Salmo 110:1. Bʌ jʌwaed̶a b̶ʌbʌrʌd̶aa. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Bʌ jĩrũ edre b̶ʌbʌrʌd̶aa.”