PILEMOɅ̃
CARTA PAULOBA PILEMOɅ̃ ITEA B̸ɅD̸A
Pauloba naʌ̃ cartada Pilemoʌ̃ itea b̶ʌsia. Poa 60are Romane preso b̶asid̶e b̶ʌsia. Carta djabarã Colosad̶ebema itea diabuesid̶e naʌ̃ carta sid̶a diabuesica b̶ʌa (Colosa 4:11).
Maʌ̃ Pilemoʌ̃ra Colosad̶e b̶abadjia idjab̶a ne bara b̶asia. Paulod̶eba Jesucritoda ĩjãsia (v. 19). Djabarãda idji ded̶e dji jʌrebadjid̶aa (v. 2). Idjia nezoca Onesimo abadada erob̶asia. Baribʌrʌ maʌ̃ Onesimora ne drʌasica b̶ʌ bẽrã mĩrũ wãsia (vv. 18-19). Paulo preso b̶ʌmaa wãped̶a careba b̶esia.
Onesimoba Crito ĩjãnacarea Pauloba naʌ̃ cartara b̶ʌsia. Critod̶eba djabarã bẽrã Pauloba Pilemoʌ̃a bed̶ea djuburiasia Onesimora wayacusa bia edamãrẽã (vv. 10-12, 15-20). Pauloba b̶ʌsia Onesimoba drʌad̶ara idjiabʌrʌ jẽda diaida.
Naʌ̃ carta b̶ʌsid̶e Pauloba ẽdrʌida crĩcha b̶asia. Ara ẽdrʌped̶a Pilemoʌ̃maa wãida crĩcha b̶asia (v. 22).
1
Pauloba naʌ̃ cartad̶e naãrã b̶ʌd̶a
Mʌ̃ra Pauloa. Jesucrito carea preso b̶ʌa. Dadji djaba Timoteoda nama b̶ʌa. Djaba Pilemoʌ̃, daiba bʌra quĩrĩã panʌa. Bʌa dai quĩrãca Ãcõrẽ trajura o b̶ʌ bẽrã mʌ̃a naʌ̃ cartara bʌ itea b̶ʌbʌrʌa. Idjab̶a b̶ʌbʌrʌa jũma djabarã bʌ ded̶e ãbaa dji jʌrebadarã itea, dadji djabawẽrã Apia itea, dadji djaba Arquipo itea bid̶a. Arquipoba Ãcõrẽ bed̶eara dai careba jaradiabaria. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Zeza Ãcõrẽba, dadjirã Boro Jesucrito bid̶a ãdji biad̶eba bãrãra careba pananida idjab̶a necai b̶ai sid̶a bãrãa dia pananida.
Djaba Onesimo carea Pauloba bed̶ea djuburiad̶a
Mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶ibʌrʌza bʌ carea bia b̶ʌad̶a abaria. Mʌ̃a ũrĩsia bʌa dadjirã Boro Jesura bio ĩjã b̶ʌda idjab̶a jũma Ãcõrẽ ẽberãrãra quĩrĩã b̶ʌda. Mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶i b̶ʌa Crito ĩjã b̶ea ume bʌra bio bia b̶amãrẽã.* Crito ĩjã b̶ea ume bʌra bio bia b̶amãrẽã. Ʌ̃cʌrʌmaarã maʌ̃ba jara b̶ʌa: “Crito ĩjã b̶ʌd̶eba bʌra idji ẽberãrã ume bio bia b̶amãrẽã.” Mãwã jũma ne bia dadjia Jesucritod̶eba eropanʌda bʌa bio cawaya. Djaba, bʌa Ãcõrẽ ẽberãrãra quĩrĩãneba sobiabid̶a bẽrã mʌ̃ sid̶a sobiabisia idjab̶a bio b̶ʌsrid̶abisia.
Maʌ̃ carea bʌ́a iwid̶iya mʌ̃a jarabʌrʌ quĩrãca omãrẽã. Critod̶eba mʌ̃a obida b̶ʌmĩna obiẽ́a. Ãtebʌrʌ mʌ̃a bed̶ea djuburiaya quĩrĩãneba mãwã omãrẽã. Mʌ̃ra drõã Pauloa. Jesucrito carea preso b̶ʌa. 10 Bʌ nezoca Onesimo carea mʌ̃a bed̶ea djuburiaya. Idjira mʌ̃ warra quĩrãca b̶ʌa. Mʌ̃ nama preso b̶ʌd̶e idjia mʌ̃neba Critora ĩjãna bẽrã mʌ̃ warra quĩrãca b̶esia. 11 Naẽna bʌ nezoca dji biaẽ́ basía, baribʌrʌ id̶ira nezoca biada b̶esia. Mãwã idjia bʌ itea bia trajaya idjab̶a mʌ̃ra bia carebaya.
12 Idjira bʌmaa jẽda diabuebʌrʌa. Mʌ̃a idjira bio quĩrĩã b̶ʌa. Mʌ̃ quĩrã djuburia idjira bia edadua mʌ̃ edabʌrʌ quĩrãca. Griego bed̶ead̶e maʌ̃ versículora ebud̶a b̶ʌẽ́a. 13 Bed̶ea bia Critod̶ebema carea mʌ̃ preso b̶ʌd̶e idjira mʌ̃ ume erob̶a quĩrĩã b̶asia jũma bʌa mʌ̃ carea jãmaʌba poya oẽ́ b̶ʌda omãrẽã. 14 Baribʌrʌ bʌa bia b̶ʌad̶a aẽ́ne mãwã o quĩrĩãẽ́ basía. Mʌ̃a quĩrã djuburia iwid̶i b̶ʌra bʌ́a õgo obiẽ́a ãtebʌrʌ quĩrĩã b̶ʌa bʌabʌrʌ mãwã o quĩrĩã b̶aida.
15 Dãrãẽ́ b̶ʌa bʌ nezoca Onesimora bʌ ume b̶ad̶ada mĩrũ wãnada. Ãĩbẽrã mãwãsia idji jẽda wãbʌrʌd̶e bʌa ewariza erob̶amãrẽã. 16 Baribʌrʌ idjira nezoca quĩrãca erob̶aiẽ́ b̶ʌa, ãtebʌrʌ nezoca cãyãbara biara erob̶aida b̶ʌa. Critod̶eba bʌ djaba bẽrã quĩrĩãneba erob̶aida b̶ʌa. Mʌ̃a idjira bio quĩrĩã b̶ʌa, baribʌrʌ maʌ̃ cãyãbara bʌa idjira biara quĩrĩãida b̶ʌa, bʌ nezoca bẽrã idjab̶a dadjirã Borod̶eba bʌ djaba bẽrã.
17 Bʌmaarã dadjia Ãcõrẽ itea ab̶arida o panʌbʌrʌ, Onesimora bia edadua mʌ̃ edabʌrʌ quĩrãca. 18 Idjia bariduad̶eba bʌda biẽ́ osibʌrʌ wa bʌ́a jẽda diai bara b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃́a iwid̶idua. 19 Ara mʌ̃ jʌwaba nãwã b̶ʌbʌrʌa: idjia jẽda diaida b̶ʌra mʌ̃a diaya. Quĩrãnebadua mʌ̃neba Crito ĩjãna bẽrã bʌa mʌ̃́a diai bara b̶ʌda. 20 Djaba, dadji Boro carea mʌ̃ quĩrã djuburia iwid̶i b̶ʌra odua. Dadjira Critod̶eba djabarã bẽrã mʌ̃ sora b̶ʌsrid̶abidua.
21 Mʌ̃a mãwã b̶ʌbʌrʌa cawa b̶ʌ bẽrã bʌa mʌ̃ bed̶eara ĩjãida. Cawa b̶ʌa mʌ̃a jara b̶ʌ cãyãbara bʌa biara oida. 22 Maʌ̃ awara mʌ̃a crĩcha b̶ʌa bãrãba Ãcõrẽa iwid̶i panʌneba mʌ̃ra ẽdrʌida. Mãwã mʌ̃ra bãrãmaa poya wãya. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ cãĩ sid̶a waga erob̶adua.
Pauloba naʌ̃ cartad̶e jĩrũare b̶ʌd̶a
23 Djaba Epaproda Jesucrito carea mʌ̃ ume preso b̶ʌa. Idjia quĩrĩã b̶ʌa bʌra bia b̶aida. 24 Marcoba, Aristarcoba, Demába, Luca bid̶a quĩrĩã panʌa bʌra bia b̶aida. Ãdjirãba mʌ̃ ume Ãcõrẽ trajura o panʌa.
25 Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Boro Jesucritoba idji biad̶eba bãrãra careba b̶aida. Bãrãra. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “bãrã jaurera.”

*1:6 Crito ĩjã b̶ea ume bʌra bio bia b̶amãrẽã. Ʌ̃cʌrʌmaarã maʌ̃ba jara b̶ʌa: “Crito ĩjã b̶ʌd̶eba bʌra idji ẽberãrã ume bio bia b̶amãrẽã.”

1:12 Griego bed̶ead̶e maʌ̃ versículora ebud̶a b̶ʌẽ́a.

1:25 Bãrãra. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “bãrã jaurera.”