3
Ãcõrẽba idji biad̶eba dadjirã ẽdrʌ edad̶a
Djabarãa quĩrãnebabidua naʌ̃ ẽjũãnebema bororã jʌwaed̶a pananamãrẽã. Ãdjia jarabʌdara ĩjã od̶ida panʌa idjab̶a ne jũma biada od̶i carea b̶ead̶ida panʌa. Djabarãa jaradua: ni ab̶aʌd̶ebemada biẽ́ bed̶ead̶iẽ́ panʌa, caicaya b̶ead̶iẽ́ panʌa, ãtebʌrʌ sobia b̶ead̶ida panʌa, jũmarã ume aduá b̶ead̶ida panʌa.
Wãrãda naẽna dadjirã bid̶a crĩcha biada neẽ́ panasid̶aa, Ãcõrẽra ĩjãnaẽ́ panasid̶aa, ãĩ crĩcha panasid̶aa. Dadjia cadjirua o awua b̶eara, b̶ʌsrid̶a o quĩrĩã b̶ea sid̶a nezoca quĩrãca jũma obadjid̶aa. Baridua cadjiruad̶e nĩbabadjid̶aa, djãrãba erob̶ʌ carea sod̶e biẽ́ panebadjid̶aa, djãrãba dadjirãra quĩrãmabadjid̶aa, idjab̶a dadjirãba djãrãda quĩrãmabadjid̶aa. Baribʌrʌ dadjirã Ẽdrʌ Edabari Ãcõrẽba idji biada, idji quĩrĩã sid̶a jũmarãa cawabisia. Maʌ̃ba dadjirãra ẽdrʌ edasia. Dadjia bia oped̶ad̶a carea ẽdrʌ edaẽ́ basía, ãtebʌrʌ idji quĩrã djuburiad̶eba ẽdrʌ edasia. Dadjirã cadjiruara sʌgʌsia djiwid̶i tod̶a quĩrãca b̶ead̶amãrẽã idjab̶a Ãcõrẽ Jaureba dadjirãa zocai b̶ai djiwid̶ida diasia. Dadji Ẽdrʌ Edabari Jesucritod̶eba Ãcõrẽba idji Jaurera dadjirãa wãgaẽ́ diasia. Ãcõrẽba idji biad̶eba dadjirãra jipa unu b̶ʌ bẽrã ewariza idji ume zocai panania. Maʌ̃da jʌ̃ã panʌa.
Maʌ̃ bed̶eara wãrã araa. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bʌa maʌ̃gʌra bio jaradia b̶aida Ãcõrẽ ĩjã b̶eaba ne jũma biada o wãnamãrẽã. Maʌ̃ bed̶eara bio bia b̶ʌa. Jũmarãda carebabaria. Baribʌrʌ baridua bed̶ea siriẽ́ b̶ʌ carea caicayarãdua. Ãcõrẽba Moisea diad̶a ley carea bid̶a caicayarãdua. Idjab̶a dadji drõã naẽnabemarã trʌ̃ jaradiabadara igaradua. Jũma maʌ̃gʌra biẽ́ b̶ʌ bẽrã carebacaa.
10 Ab̶aʌba djabarãda ijarabibʌrʌ, idjira quẽãdua waa mãwã orãmãrẽã. Idjia ĩjãẽ́bʌrʌ, wayacusa quẽãdua. Maʌ̃ne wad̶ibid̶a ĩjãẽ́bʌrʌ, idji ume b̶arãdua. 11 Bʌa bio cawa b̶ʌa maʌ̃ ẽberãba wãrã bed̶eara igaraped̶a biẽ́ o b̶ʌda. Cadjirua o b̶ʌd̶eba unubi b̶ʌa ara idjida Ãcõrẽ quĩrãpita bed̶ead̶e b̶ʌda.
Naʌ̃ cartad̶e Pauloba jĩrũare b̶ʌd̶a
12 Mʌ̃a djaba Artemada wa djaba Tiquicoda bʌmaa wãbiya. Jãma jũẽnacarea isabe Nicopoli purud̶aa mʌ̃ acʌd̶e zedua. Mʌ̃a za uru cue jara mama b̶aida crĩcha b̶ʌa. 13 Ẽberãare bed̶eabari Zenada, Apolo sid̶a bʌmaʌba wãbʌdad̶e ne jũmaneba carebadua bia wãnamãrẽã. 14 Dadjirã dji Crito ĩjã b̶eaba biada o cawa wãnida panʌa ne neẽ́ qued̶ea carebad̶i carea. Mãwãra ara dadji quĩrĩãbe b̶ead̶aẽ́a.
15 Jũma mʌ̃ ume duanʌba quĩrĩã panʌa bʌra bia b̶aida. Dai quĩrĩã panʌ Crito ĩjã b̶eaa jaradua daiba quĩrĩã panʌda ãdjirãra bia duananida. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽba idji biad̶eba jũma bãrãra careba b̶aida.