28
Jesu ʌ̃rẽbad̶a
Marco 16:1-8; Luca 24:1-12; Juaʌ̃ 20:1-10
Ʌ̃nãũbada ewari jõnacarea nabema ewari domianebema ara ʌ̃nadrʌbʌrʌd̶e Maria Magdalenada, dewarabema Maria sid̶a Jesu tʌb̶ariped̶ad̶amaa acʌd̶e wãsid̶aa. Maʌ̃ne cawaẽ́ne de uremiada dji cãbãyã uresia. Ãcõrẽ nezocada bajãneba zeped̶a uria jũãtrʌ cob̶ʌ mõgarara ãyã b̶ʌped̶a maʌ̃ ʌ̃rʌ̃ chũmesia. Idji quĩrãra baa purewa edabari quĩrãca urua b̶asia. Idji cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra bio totroa b̶asia. Idjida bio wayad̶aẽrã sordaorãra ure nũpanenaped̶a ab̶ed̶a beud̶a quĩrãca tapanesid̶aa. Baribʌrʌ bajãnebema nezocaba wẽrãrãa jarasia:
–Ne wayarãnadua. Mʌ̃a cawa b̶ʌa bãrãba Jesu crud̶e cachiped̶ad̶ada jʌrʌ panʌda. Idjira nama b̶ʌẽ́a. Wãrãda ʌ̃rẽbasia idjia jarad̶a quĩrãca.* Mateo 16:21; 17:23; 20:19. Idji tʌb̶ariped̶ad̶amaa acʌd̶e zed̶adua. Jãʌ̃be isabe wãnaped̶a idji ume nĩbaped̶ad̶arãa nãwã jarad̶adua: “Idjira beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbasia. Idjira bãrã na wãya Galilea druad̶aa. Jãma idjira ununia.” Maʌ̃da mʌ̃a bãrãa jarad̶e zesia.–
8-9 Ara maʌ̃da wẽrãrãra Jesu tʌb̶ariped̶ad̶a uriad̶eba ne waya panʌmĩna bio b̶ʌsrid̶a pira wãsid̶aa. Jesu ume nĩbaped̶ad̶arãa jarad̶e wãbʌdad̶e Jesuda odjaped̶a –¡Mẽrã!– asia. Maʌ̃be wẽrãrãra idjimaa zed̶aped̶a jĩrũne bʌrʌd̶aped̶a idjía bia bed̶easid̶aa. 10 Mãwã panʌne Jesuba jarasia:
–Ne wayarãnadua. Djabarãa jarad̶e wãnadua Galilea druad̶aa wãnamãrẽã. Jãma ãdjirãba mʌ̃ra ununia.–
Sordaorãba jaraped̶ad̶a
11 Wẽrãrã wãbʌdamisa ʌ̃cʌrʌ sordaorã Jesu tʌb̶ariped̶ad̶ama jʌ̃ã pananada purud̶aa wãsid̶aa. Ãdjia unuped̶ad̶ada sacerdote bororãa jũma nẽbʌrʌsid̶aa. 12 Maʌ̃ carea sacerdote bororãda, judiorã dji dromarã ume ãbaa dji jʌresid̶aa. Bed̶ea aud̶aped̶a sordaorãa paratada waib̶ʌa diasid̶aa. 13 Diabʌdad̶e nãwã jarasid̶aa:
–Bariduaba iwid̶ibʌrʌ, jarad̶adua bãrã cãĩ duanʌmisa Jesu ume nĩbabadarãda diamasi zed̶aped̶a idji cacuara drʌa edesid̶ada. 14 Pilatoba bãrã cãĩsid̶ada ũrĩbʌrʌ, dairãda idji ume bãrãare bed̶ead̶ia nẽbʌrad̶e b̶earãnamãrẽã.–
15 Maʌ̃be sordaorãba paratara edad̶aped̶a jarasid̶aa Jesu ume nĩbaped̶ad̶aba idji cacuara drʌa edesid̶ada. Judiorãba id̶i bid̶a mãwã jarabadaa.
Jesuba edad̶arãa idjida unubid̶a
Marco 16:14-18; Luca 24:36-49; Juaʌ̃ 20:19-23
16 Mãwãnacarea Jesu ume nĩbabadarã once panʌda Galilea druad̶aa wãsid̶aa Jesuba jarad̶a eyad̶aa. 17 Idji unusid̶ad̶e idjía bia bed̶easid̶aa baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌba mãcua ĩjãnaẽ́ basía. 18 Maʌ̃ne Jesura ãdjirã caita zeped̶a jarasia:
–Ãcõrẽba mʌ̃́a ʌb̶ʌada diasia bajãne, naʌ̃ ẽjũãne bid̶a ne jũmada poya erob̶amãrẽã. Daniel 7:13-14. 19 Maʌ̃ carea jũma puru b̶eaza wãnaped̶a jaradiad̶adua mʌ̃da ẽpẽnamãrẽã. Ãdjirãra dji Zeza trʌ̃neba, dji Warra trʌ̃neba, Ãcõrẽ Jaure trʌ̃neba borocued̶adua. 20 Ãdjirãa jaradiad̶adua mʌ̃a bãrãa jarad̶ada jũma ĩjã od̶amãrẽã. Maʌ̃ne mʌ̃ra bãrã ume ewariza b̶aya ab̶a naʌ̃ ewari jõbʌrʌd̶aa.–

*28:6 Mateo 16:21; 17:23; 20:19.

28:18 Daniel 7:13-14.