MARCO
BED̸EA BIA JESUCRITOD̸EBEMA MARCOBA B̸ɅD̸A
Naʌ̃ cartara Marcoba b̶ʌsia. Idjira judio Jerusaleʌ̃nebema basica b̶ʌa. Dji papaba deda Jerusaleʌ̃ne erob̶asia (Hecho 12:12). Marcora Bernabe ume dji djabawarra basía (Colosa 4:10). Pauloda carebabadjia (2 Timoteo 4:11). Pauloba Bernabe bid̶a Jesud̶ebemada naãrã jaradiad̶e wãsid̶ad̶e Marcora edesid̶aa (Hecho 12:25d̶eba ab̶a 13:13d̶aa). Hecho cartad̶e Marco trʌ̃ra Juaʌ̃ Marco b̶ʌ́ b̶ʌa.
1 Pedro 5:13d̶e Pedroba Marcora mʌ̃ warraad̶a asia. Maʌ̃ bẽrã zocãrãmaarã Pedroba Jesud̶ebemada nẽbʌrʌ b̶ad̶ada Marcoba cartad̶e b̶ʌsia. Mateoba, Luca bid̶a ãdjiza cartada b̶ʌd̶i naẽna Marcoba b̶ʌsica b̶ʌa. Roma purud̶e Pedro ume b̶asid̶e djabarã judiorãẽ́ itea griego bed̶ead̶e b̶ʌsia.
Marcoba naãrã b̶ʌsia Juaʌ̃ba Jesu borocued̶ad̶ebemada (1:1-11) idjab̶a diauruba Jesu mĩã sẽnanebemada (1:12-13). Maʌ̃are b̶ʌ́ b̶ʌa Jesuba Galilea druad̶e o b̶ad̶ad̶ebemada (1:14d̶eba ab̶a 9:50d̶aa) idjab̶a Galilead̶eba Jerusaleʌ̃naa wãbʌrʌd̶e jaradia b̶ad̶ad̶ebemada (10:1-52). Ed̶a b̶ʌ́ b̶ʌa Jesuba ne ununaca o b̶ad̶ad̶ebemada idjab̶a Ãcõrẽba ẽberãrã pe erob̶ʌd̶ebema jaradia b̶ad̶ada. Jĩrũare b̶ʌ́ b̶ʌa Jesura Jerusaleʌ̃ne mãwãnanebemada (11:1neba ab̶a 16:20d̶aa).
Naʌ̃ cartad̶e ebud̶a b̶ʌa Jesura judiomĩna ʌ̃cʌrʌ judiorãẽ́ba biara ĩjãbadjid̶ada idjira Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada (7:24-30; 15:33-39). Jesura naʌ̃ ẽjũãnaa zeẽ́ basía dji dromada b̶ai carea ãtebʌrʌ bia mĩga b̶ai carea (8:31; 10:42-45). Dadjirã itea naʌ̃ crĩchada waib̶ʌa b̶ʌa: “Ab̶aʌba mʌ̃da ẽpẽ quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, idjia o quĩrĩã b̶ʌra igaraped̶a bia mĩgai carea b̶aida b̶ʌa. Maʌ̃be mʌ̃ra ẽpẽida b̶ʌa.” (Marco 8:34)
1
Borocuebari Juaʌ̃nebema
Mateo 3:1-12; Luca 3:1-9, 15-17; Juaʌ̃ 1:19-28
1-2 Mʌ̃a bed̶ea bia Ãcõrẽ Warra Jesucritod̶ebemada b̶ʌya. Naãrã Ãcõrẽneba bed̶eabari Isaíaba nãwã b̶ʌsia:
Bed̶ea jarabarida mʌ̃a bʌ na diabueya bʌ o jarimãrẽã.* Malaquia 3:1.
Ẽberãda ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e jĩgua bed̶ea b̶ʌa:
Ora jarid̶adua dadjirã Boro bia edad̶amãrẽã.
Ora idji itea jipa jarid̶adua. Isaía 40:3.
Ara maʌ̃ quĩrãca Borocuebari Juaʌ̃da ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e ẽberãrãa jaradia b̶esia ãdji cadjiruara igarad̶aped̶a Ãcõrẽmaa zed̶amãrẽã. Idjia jarasia mãwã osid̶ara Ãcõrẽba ãdji cadjiruara quĩrãdoaida. Maʌ̃be borocued̶ida panʌana abadjia. Maʌ̃ne ẽberãrã Jerusaleʌ̃nebemarãda, jũma Judea druad̶ebemarã sid̶a Juaʌ̃maa wãbadjid̶aa. Ãdjia cadjirua oped̶ad̶ada idji quĩrãpita ebud̶a jarabadjid̶aa. Maʌ̃be Juaʌ̃ba ãdjirãra Jordaʌ̃ dod̶e borocuebadjia.
Juaʌ̃ba jʌ̃barira cameyo cara od̶a basía. Idjia jʌ̃ b̶ʌ trãjʌ̃barira animarã e od̶a basía. Idjia ad̶ichichida cobadjia idjab̶a urrajõda jõbadjia. Maʌ̃ne nãwã jaradiabadjia:
–Mʌ̃ caid̶u ab̶a zeya. Idjira mʌ̃ cãyãbara dji dromaara b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã idjia jĩrũne jʌ̃ b̶ʌ ẽrãi carea mʌ̃ra bia b̶ʌẽ́a. Wãrãda mʌ̃a bãrãra baidoba borocuesia baribʌrʌ idjiabʌrʌ Ãcõrẽ Jaureda diaya.– Ãcõrẽ Jaureda diaya. Griego bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽ Jaureba borocueya.”
Juaʌ̃ba Jesu borocued̶a
Mateo 3:13-17; Luca 3:21-22
Maʌ̃ ewarid̶e Jesura Nazare purud̶eba Juaʌ̃ b̶ʌmaa wãsia. Nazare purura Galilea druad̶e b̶ʌa. Jesu wãsid̶e Juaʌ̃ba idjira Jordaʌ̃ dod̶e borocuesia. 10 Jesura doed̶aʌba drua wãbʌrʌd̶e unusia bajãda ewabʌrʌda. Maʌ̃ne Ãcõrẽ Jaurera puchirã quĩrãca idji ʌ̃rʌ̃ zebʌrʌda unusia. 11 Ãcõrẽba bajãneba ed̶aa nãwã bed̶easia:
–Bʌra mʌ̃ Warra quĩrĩã b̶ʌ́a. Bʌ carea mʌ̃ra bio b̶ʌsrid̶a b̶ʌa.–§ Isaía 42:1.
Diauruba Jesu mĩã sẽna
Mateo 4:1-11; Luca 4:1-13
12 Mamaʌba Ãcõrẽ Jaureba Jesura ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶aa edesia. 13 Mama Jesura animarã cadjirua b̶ea tãẽna cuarenta ewari b̶asia. Satanaba idjira mĩã sẽsia Ãcõrẽda igarabi carea. Idjab̶a Ãcõrẽ bajãnebema nezocarãba idjira ne cobisid̶aa.
Jesuba jaradia b̶ed̶a
Mateo 4:12-17; Luca 4:14-15
14 Borocuebari Juaʌ̃ preso b̶ed̶acarea Jesura Galilea druad̶aa wãped̶a bed̶ea bia Ãcõrẽnebemada jaradiabadjia.* Bed̶ea bia Ãcõrẽnebema. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Bed̶ea bia Ãcõrẽba pe erob̶ʌd̶ebema.” 15 Nãwã jarabadjia:
–Ewarira jũẽsia. Ãcõrẽra bãrã Boro bai carea zebʌrʌa. Daniel 2:44. Bãrãba cadjirua obadara igarad̶aped̶a maʌ̃ bed̶ea biada ĩjãnadua.–
Jesuba b̶eda b̶aribadarã trʌ̃na
Mateo 4:18-22; Luca 5:1-11
16 Jesura Galilea amene droma icawa nĩne Simoʌ̃da, dji djaba Andre sid̶a unusia. Maʌ̃ ẽberãrãra b̶eda beabadarã basía. Ãdjira doed̶a b̶eda b̶ari panasid̶aa. 17 Mãwã panʌne Jesuba ãdjía jarasia:
–Mʌ̃ ume zed̶adua. Bãrãba b̶eda b̶aribada quĩrãca mʌ̃a bãrãa jaradiaya ẽberãrãda mʌ̃maa enenamãrẽã.–
18 Ara maʌ̃da ãdji b̶eda b̶aribadara amenaped̶a Jesu ume wãsid̶aa.
19 Nocod̶aa wãbʌrʌd̶e Jesuba Santiagoda, dji djaba Juaʌ̃ sid̶a unusia. Ãdjira Zebedeo warrarã basía. Ãdjia jãbad̶e b̶eda b̶aribada cõã b̶eada ca panasid̶aa. 20 Maʌ̃ne Jesuba ãdji sid̶a trʌ̃sia idji ume wãnamãrẽã. Ara maʌ̃da Santiagoba, Juaʌ̃ bid̶a ãdji zeza Zebedeora idji nezocarã ume jãbad̶e amenaped̶a Jesu ume wãsid̶aa.
Jesuba jai ãyã jʌretad̶a
Luca 4:31-37
21 Ãdjirãra Capernauʌ̃ purud̶aa wãsid̶aa. Maʌ̃be ʌ̃nãũbada ewarid̶e Jesura judiorã dji jʌrebada ded̶aa wãped̶a Ãcõrẽ bed̶eada jaradia b̶esia. 22 Jaradia b̶ʌd̶e jũmarãba cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Judiorã ley jaradiabadarã quĩrãca jaradiaẽ́ basía. Ãtebʌrʌ bio cawa b̶ʌd̶eba ebud̶a jaradia b̶asia. 23 Mãwã panʌne jai bara b̶ʌ ẽberãda cawaẽ́ne nãwã jĩgua bed̶easia:
24 –¡Jesu Nazared̶ebema! ¿Cãrẽ cãrẽã daira mĩã sẽ b̶ʌ? ¿Dai biẽ́ b̶ʌi carea zesica? Mʌ̃a cawa b̶ʌa bʌra caida: ¡Bʌra Ãcõrẽba diabued̶aa!–
25 Jesuba dji jaia nãwã jarasia:
–Chupeadua. Idji cacuad̶ebemada ẽdrʌdua.–
26 Ara maʌ̃da jaiba dji ẽberãra wawabiped̶a, dji cãbãyã b̶iaped̶a ãyã wãsia. 27 Maʌ̃ bẽrã jũma dji arima duanʌrãba cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Ãdub̶a bed̶eadrua duanesid̶aa:
–¡Ache! Jesuba jaradia b̶ʌra awara b̶ʌa. Bio cawa b̶ʌd̶eba ebud̶a jaradiabaria. Idjia jarabʌrʌra jairã bid̶a ĩjã obadaa.–
28 Maʌ̃ carea jũma Galilea druad̶e dãrãẽ́ne Jesura trʌ̃ b̶ʌga b̶esia.
Jesuba Simoʌ̃ Pedro pãcõrẽ biabid̶a
Mateo 8:14-17; Luca 4:38-41
29 Judiorã dji jʌrebada ded̶eba ẽdrʌd̶aped̶a Jesura, Santiagora, Juaʌ̃ sid̶a Simoʌ̃ ded̶aa wãsid̶aa. Simoʌ̃ djaba Andre sid̶a mama b̶abadjia. 30 Maʌ̃ne ãdjia Jesua jarasid̶aa Simoʌ̃ pãcõrẽda cʌwamiaba cʌd̶ad̶e b̶ʌda. 31 Jesura idji b̶ʌmaa wãsia. Idji jʌwad̶e jidaped̶a piradrʌ b̶ʌsia. Ara maʌ̃da cʌwamiara dugusia. Maʌ̃be Simoʌ̃ pãcõrẽba ãdjira ne cobisia.
32 Queud̶acarea ẽberãrãba cacua biẽ́ b̶eada, jai bara b̶ea sid̶a Jesumaa enesid̶aa. 33 Purura dji ded̶e ed̶a wãbadama powua nũmesia. 34 Maʌ̃ne Jesuba cacua biẽ́ b̶eara zocãrã biabisia idjab̶a jairã sid̶a zocãrã ãyã jʌrecuasia. Jairãba idjida cawa panana bẽrã Jesuba chupeabibadjia.
Galilead̶e jaradia nĩbad̶a
Luca 4:42-44
35 Jesura ãsabod̶od̶e piradrʌsia. Wad̶i pãĩmaena ẽberã neẽ́maa Ãcõrẽa iwid̶id̶e wãsia. 36 Maʌ̃ carea Simoʌ̃ba, idji ume panʌ bid̶a Jesura jʌrʌ panasid̶aa. 37 Idji unusid̶ad̶e jarasid̶aa:
–Jũmarãba bʌra jʌrʌ duanʌa.–
38 Maʌ̃ne Jesuba jarasia:
–Dewara puru b̶ead̶aa wãnia mʌ̃a jãma bid̶a jaradiaida b̶ʌ bẽrã. Mʌ̃ra maʌ̃ carea zesia.–
39 Mãwã jũma Galilea druad̶e pʌrrʌa wãsia. Judiorã dji jʌrebada deza jaradiabadjia. Idji wãbʌrʌma jaira ãyã jʌrecuabadjia.
Jesuba aid̶a bara b̶ʌ biabid̶a
Mateo 8:1-4; Luca 5:12-16
40 Mãwã b̶ʌd̶e ẽberã aid̶a bara b̶ʌda Jesumaa zesia. Aid̶ara Jesu ewarid̶e wãrãda sãwã b̶asida dadjirãba cawad̶aẽ́ panʌa. Baribʌrʌ judiorãmaarã ab̶a Ãcõrẽbʌrʌ poya biabida b̶asia (Numero 12:9-12; 2 Reye 5:7). Maʌ̃ awara ab̶a aid̶aba jidasira ãyã b̶ad̶e wãida b̶asia (Levitico 13:45-46). Maʌ̃ ẽberãra chĩrãborod̶e cob̶eped̶a nãwã bed̶ea djuburiasia:
–Bʌa quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃ra poya biabida b̶ʌa.–
41 Jesuba mĩã djuburi ununa bẽrã idji jʌwada ʌ̃rʌ̃ b̶ʌbʌrʌd̶e jarasia:
–Mãwã o quĩrĩã b̶ʌa. ¡Biadua!–
42 Jesu ara mãwã bed̶eabʌrʌd̶e ẽberãra biasia. Dji aid̶ara ab̶ed̶a nẽbasia. 43-44 Maʌ̃ne Jesuba idjía bio jarasia:
–Bʌ biad̶ara ni ab̶aʌa jararãdua. Ãtebʌrʌ sacerdotemaa wãdua bʌra biasida unumãrẽã. Jãʌ̃be Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ei carea Moiseba jarad̶a quĩrãca ne diacuadua.§ Levitico 14:1-32. Mãwã ẽberãrãba cawad̶ia bʌra wãrãda biasida.–
Mãwã jaraped̶a Jesuba idjira wãbisia. 45 Baribʌrʌ dji ẽberãba Jesuba idji biabid̶ad̶ebemada jũmarãa nẽbʌrʌ wãsia. Maʌ̃ carea Jesura ni ab̶aʌ purud̶e ebud̶a nĩbaca basía. Ãtebʌrʌ jĩga nĩbabadjia ẽberãrã b̶ead̶acamaa. Baribʌrʌ ẽberãrã puruzabemada idjimaa wãbadjid̶aa.

*1:1-2 Malaquia 3:1.

1:3 Isaía 40:3.

1:8 Ãcõrẽ Jaureda diaya. Griego bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽ Jaureba borocueya.”

§1:11 Isaía 42:1.

*1:14 Bed̶ea bia Ãcõrẽnebema. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Bed̶ea bia Ãcõrẽba pe erob̶ʌd̶ebema.”

1:15 Daniel 2:44.

1:40 Aid̶ara Jesu ewarid̶e wãrãda sãwã b̶asida dadjirãba cawad̶aẽ́ panʌa. Baribʌrʌ judiorãmaarã ab̶a Ãcõrẽbʌrʌ poya biabida b̶asia (Numero 12:9-12; 2 Reye 5:7). Maʌ̃ awara ab̶a aid̶aba jidasira ãyã b̶ad̶e wãida b̶asia (Levitico 13:45-46).

§1:43-44 Levitico 14:1-32.