Abosolo Dolö Amolia Hamoi Amo
Neala olelo oboba
Uluguea Ado Mala Hedabi dafidi dëdëi amo dëdësa maadelahilä, hobeala beba elöwege Ulugu eamu dëdëi. Yesuïe Ado Mala Hedabi abosolo dolö ilia säla olelemäia Godeïe Gesamia idi olei.
Yesuea ado afädë säi amoda gowe. Gesami Hedabi e dili neebea gui maala ïe geloia dilile isogi nobamolömelë. Amala hamoseda, nïe Ado Mala Hedabi gaula Yalusalemege, Yudiamadige, Sameliamadige, sege föi sulubadelagi olelesa nawesa namolömelëla säi. (Abosolo 1.8)
Yesuea amala säi amo gadola ïe bëgëla aulo amolia Ado Mala Hedabi säla daidola nawesa nelo. Amala säla ïasebegi, dafidida Yu udia dolö hili ilimu Geleso sosogo nelo. Hobealada sege föi sulubadelagige Geleso sosogo aligisa maadela nelo.
Beba Abosologi afädë säi amoda, dafidi Bëdigosi Segeyogi Yesuïe bëgëla aulo sebea Gesami Hedabi digai amoge, amase, hobeala Gesami Hedabia iilasila geloi ïasebegi, hamoi hamosa nelo amoge dëdëi dialea. Yesu selesaia mosöa awäla nebegi, Geleso sosogo nefolalo amolia Yalusaleme nea Ado Mala Hedabi säla daidosebegi, udia dolö yafie nefolalo amoli asigi besui.
Ilia Yu udia dolöïe sege sulubadelamadige Sameliamadige säla daidosa maadei. Aso, iliamu wagadi made sege odoa dibeamadige, Olomomadige säla ïïa nawesa maadei amoïe ado säla dëdëla negei dialea.
1
Yesuea Gesami Hedabi ïmolömelëla säla negei
1-2 Diofilasao, dafidi na bebagi dëdëla negesaleada, Yesuea hamoi amoge, olelei amoge dafidi mi gäwia amila e selesaia mosöa fedala asi segeyo amoge dëdëla negesa maadeimelë. Fedala made nea, ea Gesami Hedabiïe geloia abosolo dolö namiäia memelei amolima gomalä hamomalo, gomalä sämalola säla ïaha maadei. Yesu së naala baagolahilä, bu nowela abosolo dolö amolia e dofä nowei gabula helësëmäia e ulufadigila segeyo nabülasi biyidia ilibalä nea, Godea Beaha Maadela Sigi Neebe amoïe ilima säla ïaha nelo. E, aso, ilibalä nea ea ilima sähalea, Dilia Yalusaleme dïgïla mosabio. Nadoea ïmolömelëla na dafidi dilima säla ï amo ïmäia gui beaha namialo. Yoneada ödäea gesa nelomelë. Segeyo ede made nelolahilä, dili Gesami Hedabia gemolömelëla säi.
Amo gala, ili gegedolahilä ema nabahalea, Dafidilo, Isilale udia dolö nilïa nihïlï beaha namolö, nihïlïma ïa obëgëmolö walio gogilela nabi. Amala nabasebegi, Yesuea ilima säla obëgësalea, Nadoea hï asigia segeyo daiala negei amoïe dawada, dilile made. Segeyo amo daialoda Nado hïdomumelë. Amai gaso, Gesami Hedabi e dili neebea gui maala, ïe geloia dilile isogi nobamolömelë. Amala hamoseda, nïe Ado Mala Hedabi gaula Yalusalemege, Yudiamadige, Sameliamadige, sege föi sulubadelagige olelesa nawesa namolömelëla säi.
Yesu selesaia mosöa fedala asi
Ea ado amo säha maadelahilä, ilia ami beaha nebegi, e neala gauia adala selesaia mosöa fedai amo baidilia hagui amea, bu elö bimolöi made melï. 10 E fedala awäse amo gaalu, ilia muugi sisila nebegimu, dolö fagulo falei salugai äudä fodolofalï maala ilibalä neebe melï. 11 Amolea ilima nabahalea, Galili dolöla dilie, mi edoïe muugi sisilamu dialeala nabi. Amala nabalahilä elea sähalea, Yesu goda walio dili dïgïla, e neala gauia adogola selesaia mosöa fedasebe amoda obëgëmolö. E selesaia mosöa awäsebe dilia melï amo gadoi wäla obëgëmolömelëla säi.
Ilia Yudasa bedefala dolö afädë memelei
12 Amala säsebegi, ili Olibe bidaia amila Yalusaleme obëgëi. Segebia amila Yalusaleme ga madefalï, Yu udia dolöea segeyo Sabada gafegi nawelo amo gadoi. 13 Ili Yalusaleme beselagalalahilä, mosö iso daia hogoli hili fisia ami fedala nogila digai. Amolida Fidage, Yonege, Yemesege, Äduluge, Filibige, Domasige, Badolomiuge, Madiasige, Alibiasaïe malö Yemesege, Selodo sosogo Saimonoge, Yemeseïe malö Yudasage. 14 Dolö amolia Godema adomolö ili gegedosamu aligilo. Udia odoage, Yesuïe eme Melige, ïe edoolalige ilibalä amala gegedolo.
15 Amo gala asigi afädë negei sulubadela gegedolada hädali afädëïe nabülasi äudä gadoi sefolalebegi, Fidaea nowela nea sähalea, 16 Nedoola dilie, Godeïe ado siiba säla dëdëla negei amo dofä gausiala digamolömelë. Yudasaea dolö nefolalo amolia Yesu gaumäia idi olei amoïe Gesami Hedabia Debidima aligilahilä bea säla negei amo gadola dofä gausiala digaimelë. 17 Yudasada nilï sosogo nelo. Nihïlïgïla hamoi gegedola hamomolöïe e memeleimelëla säi. 18 (Yudasa hï nafade hamola muni nii amea sege afädë nofela nii. Amala hamola sege nia ami baagola digala bole dusula gahidado beselagalai. 19 Amo hamoi amo hobeala Yalusaleme nefolalo amolia nabaha maadei. Amalebe sege amoïe ëi ilile ado sälada Ageledama negei. Nilïle ado sälada heale sege.) 20 Fidaea sähalea, Sama bebagi ado afädë säla negei amo gowe.
Ïe mosö nalämäia. Mosö amogi afädë made midiäiala
säla dëdëla negei dialea. Sama 69.25
Amase, ado elö säla negei dibe amo gowe.
Hamoi ea hamolo negei amo elöea hamola bedefamäiala
säla dëdëla negei dialea. Sama 109.8
21 Amai gabugida nilïa dolö elö gowe gadoi memeledelä. Amoda Dafidilo Geloi Yesu afu mafusa nelo amo gala nilïbalä nawelo. 22 Yonea ödägi gese melëlo, Yesu neala gauia adala fedai melëlo nilïbalä nawelo. Amea nilïa e dofä baagola noweila dawadigi amo nilïbalä sämolöïe memeledelä. 23 Amala säsebegi, ilia dolö äudä ëi säla negei. Dolö elö amoïe ëida Yosebe, odoaea ïe ëi Basabasala sälo, odoaea Yasadasala sälo nelo amo. Amase, elö amoïe ëi Madiasile säla negei. 24-25 Amala sälahilä, ilia Godema adosalea, Dafidilo Geloi, dia sulubadelaïe iso beaha maadei. Dolö äudä memelei amolegi afädëa Yudasaea abosolo hamoi idiadolasia amila bedefamäia dia afädë memelei amo olemalo. Yudasa eda hï segea awähalea abosolo hamoi dïgïla asi gabiola säi. 26 Amala Godema adolahilä, elele ëi dëdëla salalahilä fofogolebe Madiasiïe ëidale beselagalasebegi, abosolo gïdälasi amolibalä giwi e baala namiäia memelela ifosi.