Fatae Sulia Na Farongoe Lea
'I laona buko nia sa Matiu 24:35, sa Jesus nia fata ka 'uri, “Na ru ki tafau mai 'i langi ma laona molagali kera kai sui. Boroi ma na fatalaku go ne toto nao si sui.” Na kekedee ne sulia fatalana God na ne mamana ma ka 'initoa liufia na kekedee ki tafau. Nia bobola fua kulu ka idumia ana kada 'oro ki, fua kulu ka saitamana lea ana. 2 Timoti 3:16 nia fata ka 'uri, “Sa God na ne kwatea Kekedee Abu ki tafau. Ma na Kekedee Abu ki ka lea fuana famanatalae, ma fa'o'olosilana ru ne garo ki, ma ka fatainia na tolae 'o'olo.” Iu, God nia kwatea Fatalana fuaka fua kulu ka saitamana mamana ana falafala nia ma kulu ka leka mamana suli nia.
Na fatalana God nia too ana ro bali ununue ki, Na Alangaie 'ua nai ma na Farongoe Lea. Na Alangaie 'ua nai, kera kedea ana fatae Hibru, na fatae kera wane Jiu ki. 'I laona Alangaie 'ua nai, kera fata sulia na safalilana molagali, na safalilana kwalafa Jiu ma ru ki ne fuli fuada sulia fai talanga fangali (400) leleka ka dao ana kada sa Jesus nia futa. Na Farongoe Lea, kera kedea ana fatae Grik ma kera fata sulia sa Jesus ma na safalilana okulada wane famamana ki (fikute wane famamana).
Tani fangali ki 'i burina ne kera kede fasuia na Farongoe Lea ana fatae Grik, tani wane ki kera bulasia ma kera ka kedea ana tani fatae 'e'ete ki. Fai talanga fangali 'i burina ne sa Jesus nia to laona molagali, kera ka talana 'uria fatae Latin, na fatae kera wane Rom ki. Nia 'urinai ne, wane Famamana ki kera nao si saitamana na fatae Grik be kera kedea ana Farongoe Lea. Wane saitamaru ki laona fikute wane famamana kera manata 'ada sae na kekedee 'i Grik ne kera kedea ana Farongoe Lea, nia ne kulu ma ka abu. Kera famamana 'ada na fatae Grik laona Farongoe Lea nia bobola ga 'ana fua taifilia wane ni foa ki ma na kekedee abu ki.
Sui, ka dao ana 1900 A.D., tani wane ki kera dao to'ona kekedee ki 'i Grik ne kera kedea ana kada be sa Jesus nia to laona molagali. Na kekedee nai ki nia be sulia raolae, na sukulu, ma na ru ki ne wane ki kera sasia ga 'ada sulia dangi firi. Na wane ki ne kera dao to'ona kekedee nai ki kera kwele 'asiana, sulia na kekedee nai ki 'i Grik nia dia laugo na fatae ne laona Farongoe Lea. Ma kera ka ada to'ona na fatae nai 'i Grik laona Farongoe Lea nia nao si 'afitai go ma ka nao si kulu go. Na fatae nai nia dia ga 'ana fatae ne wane ki kera fata ana sulia dangi firi. Wane ki ne kera kedea na Farongoe Lea eteta, kera kedea ana fatae ne nao si 'afitai, sulia kera doria wane ki tafau kera ka saitamana fadalana Fatalana God.
Ana kada kalu kedea buko ne ana fatae Fataleka, kalu kekede na sulia na kekedee ne kera sasia na mai 'i nao. Kalu doria 'asiana fua na wane ki tafau ana Fataleka kera ka saitamana Fatalana God. Nia ne, kalu ka kedea na fatae ki ne nao si 'afitai ma fatae ne wane ki tafau kera saitamana. 'I laona buko ne, nao kalu si kedea go ta fata 'i nao ne wane ma keni ngwaro ki ga 'ada ne kera saitamana. Kalu kedea Baebol ne fuana wane ki ne kera to ana kada ne ma fuana wane ki ne nao kera si futa 'ua mai.
Kalu doria na fadalana fatae ki laona Farongoe Lea ne ana Fataleka ka bobola laugo dia na fadalana fatae ki laona Farongoe Lea ana fatae Grik. Nia 'urinai, ana kada kalu bulasia te te mae fatae ana fatae Grik, kalu ka leka na sulia fadalana fata nai laona ma nao kalu si talana ga 'amalu ana ta fatae ga 'ana ana Fataleka. Tani kada kalu kedea ro mae fatae naoma ta olu mae fatae ana Fataleka fua ka bulasia te fatae ana Grik. Na ununue ne ki laona Farongoe Lea nia leka sulia wane ki ne kera to tau mai fasi kulu. Na maurilada ma na falafala kera ki nia 'e'ete 'asiana fasi kulu. Nia ne sasia kulu nao si saitamana tani ru ki ne kera kedea ana fatae Grik. Ana kada kalu talana na Farongoe Lea 'uria Fataleka, kalu nani laona buko 'oro ki fua ka dao to'ona fadalana mamana fatae ki. Kalu ka nanisia lau fatae ki ana Fataleka ne bobola fuana ka fadaa fatae nai ki. Nia ne sasia tani kada na kekedee laona buko ne ka 'e'ete fasia kekedee ana English. Sui boroi 'ana, na fadalana fatae talingai ki laona buko ne nia bobola ga 'ana fai English. Kalu doria na kekedee ne ka ngwaluda, fua wane ki kera ka saitamana. Ma fua na Fatalana God ka fungulia mamana mangoda ma na maurilana wane ki tafau ana Fataleka, ka dia laugo nia fungulia mangoda ma maurilada wane famamana be ki 'i nao, kada kera idumia Farongoe Lea ana fatae Grik.
Kalu tangoa 'asiana God 'uria ne nia fili kalu fua sasilana na raoe ne fua kulu. Ma ka foa ana satana God fua na Baebol ne ana Fataleka ka 'adomia wane ki tafau fua kera ka saitamana mamana na 'Aofia kulu sa Jesus Christ, ma kera ka leka 'ada suli nia. Nia ne na folae kalu fua mulu wane kwaimani nia ki God ana Fataleka, sulia nia too ana 'initoe, na nikilalae, ma na madakwalae ne toto firi ma nia 'afitai ka sui.