Ikitaabo kya mbere kyoꞌ
Kutondobola
Indangiriro
Yiki kitaabo, kiri mu tondobola ngiisi kwaꞌbandu bakabutana, ukulyokera ku Hadamu halinde ku kyanya Abahisiraheeri bakalyoka mu mbohe i Babeeri.
Na kwakundi, kiri mu tondobola umwazi gwa mwami Dahudi, kiri neꞌkyanya akagwanwa akuumania akanyamwala keꞌbindu byoꞌkuyubaka inyumba ya Rurema.
Muziizi muguma gwiꞌsikamiro, guli mu 1 Kutondobola 19.13: «Aaho! Tukizi ba bihagarusi. Tulwirage abandu biitu, kiri noꞌtwaya twa Rurema witu. Nahano atugirire nga ngiisi kwo asiimiri.»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Ukutondobola bashokuluza, ukulyokera ku Hadamu halinde ku bakalyoka mu buja i Babeeri (1–9)
b) Ubutwali bwa mwami Dahudi (10.1–29.20)
c) Amagambo mazinda ga mwami Dahudi (29.21-30)
Ngiisi kwaꞌbandu bakabutana
1
Ukulyokera ku Hadamu halinde Nuhu
Hadamu akabuta Seeti. Seeti naye, anabuta Hinoshi. Hinoshi naye, anabuta Kenaani. Kenaani naye, anabuta Mahalaleeri. Mahalaleeri naye, anabuta Yareedi. Yareedi naye, anabuta Hinoki. Hinoki naye, anabuta Metuseela. Metuseela naye, anabuta Laameke. Laameke naye, anabuta Nuhu. Bagala Nuhu, bâli Sheemu, na Haamu, na Yafeti.
Aba mwiꞌkondo lya Yafeti
Bagala Yafeti, bâli Gomeeri, na Magoogi, na Madaayi, na Yavaani, na Tubaali, na Mesheki, na Tiraasi. Bagala Gomeeri, bâli Hashikenaazi, na Rifaati, na Togarima. Bagala Yavaani, bâli Herisha, na Tarasisi, na Kitimu, na Rodanimu.
Aba mwiꞌkondo lya Haamu
Bagala Haamu, bâli Kuushi, na Misirayimu, na Puuti, na Kaanani. Bagala Kuushi, bâli Seeba, na Havila, na Sabuta, na Rama, na Sabuteka. Bagala Rama, bâli Sheeba, na Dedaani. 10 Uyo Kuushi ye kabuta na Nimuroodi. Uyo Nimuroodi, ye wâli kikalage bweneene mu ndwani za mu kihugo. 11 Uyo Misirayimu, akabuta Abaluudi, naꞌBahanami, naꞌBalehabi, naꞌBanafutuhi, 12 naꞌBapaturushi, naꞌBakafutori, naꞌBakasiluhi. (Mu yabo Bakasiluhi, mwaꞌBafirisiti bakalyoka.) 13 Uyo Kaanani ye kabuta Sidooni, ifula yage, anabuta na Heeti. 14 Ye na shokuluza waꞌBayebuusi, naꞌBahamoori, naꞌBagirigaashi, 15 naꞌBahivi, naꞌBahariki, naꞌBasiini, 16 naꞌBaharwadi, naꞌBazemaari, naꞌBahamaati.
Aba mwiꞌkondo lya Sheemu
17 Bagala Sheemu, bâli Helamu, na Hashuuri, na Haripakisadi, na Luudi, na Haraamu. Uyo Haraamu akabuta Huuzi, na Huuli, na Geteeri, na Mesheki. 18 Uyo Haripakisadi akabuta Sheela. Sheela naye, anabuta Hebeeri. 19 Hebeeri naye, anabuta abagala babiri. Muguma, ye wâli Peregi, (kuli kudeta: kuyihandulana kwo). Mukuba, ku kyanya kyage, abandu bakashaabuka mu kihugo. Mulumuna wage, ye wâli Yokitaani. 20 Yokitaani naye, anabuta Halimodadi, na Sherefu, na Hazarimaweti, na Yera, 21 na Hadoramu, na Huzaali, na Dikira, 22 na Hebaali, na Habimaheeri, na Sheeba, 23 na Hofiiri, na Havila, na Yobaabu. Yabo booshi, bâli bagala Yokitaani.
24 Sheemu akabuta Haripakisadi. Haripakisadi naye anabuta Sheela. 25 Sheela naye anabuta Hebeeri. Hebeeri naye, anabuta Peregi. Peregi naye, anabuta Reehu. 26 Reehu naye, anabuta Serugi. Serugi naye, anabuta Nahoori. Nahoori naye, akabuta Teera. 27 Teera naye anabuta Hiburamu. (Ye na Hiburahimu.)
Aba mwiꞌkondo lya Hiburahimu
28 Uyo Hiburahimu, akabuta Hisake na Hishimaheeri.
Aba mwiꞌkondo lya Hagaari
29 Uyo Hishimaheeri, ifula yage ye Nebayoti. Anabuta na Kedaari, na Hadibeeri, na Mibusamu, 30 na Mishima, na Duma, na Masa, na Hadaadi, na Tema, 31 na Yeturi, na Nafisi, na Kedema. Yabo booshi, bo bagala Hishimaheeri.
Aba mwiꞌkondo lya Ketura
32 Uyo Hiburahimu, âli gweti mukaage weꞌmbuga, ye Ketura. Uyo Ketura akamúbutira Zimuraani, na Yokishaani, na Medaani, na Midyani, na Hishibaaki, na Shuwa. Bagala Yokishaani, bâli Sheeba na Dedaani. 33 Bagala Midyani, bâli Hefa, na Hefeeri, na Hinoki, na Habida, na Herida. Yabo booshi, bâli ba mwiꞌkondo lya Ketura.
Aba mwiꞌkondo lya Saara
34 Ulya Hiburahimu akabuta Hisake. Hisake naye, bagala baage bâli Hesahu na Hisiraheeri.
Aba mwiꞌkondo lya Hesahu
35 Bagala Hesahu, bâli Herifaazi, na Rehuweri, na Yehushi, na Yalamu, na Koora. 36 Uyo Herifaazi, bagala baage bâli Temaani, na Homaari, na Zeefi, na Gatamu, na Kenaazi, na Timuna, na Hamareki. 37 Uyo Rehuweri, bagala baage bâli Nahati, na Zeera, na Shaama, na Miiza.
Abandu beꞌSeyiri, mu Hedoomu
38 Bagala Seyiri, bâli Lotaani, na Shobaali, na Sibyoni, na Hana, na Dishooni, na Hezeeri, na Dishaani. 39 Uyo Lotaani, bagala baage bâli Hoori, na Homamu. Lotaani âli hiiti mwali wage, iziina lyage ye wâli Timuna. 40 Uyo Shobaali, bagala baage bâli Halyani, na Manahati, na Hebaali, na Seefi, na Honamu. Uyo Sibyoni, bagala baage bâli Haya, na Hana. 41 Mugala Hana, ye wâli Dishooni. Uyo Dishooni, bagala baage bâli Hamurani, na Heshibaani, na Hitirani, na Keraani. 42 Uyo Hezeeri, bagala baage bâli Birihaani, na Zawani, na Yakani. Uyo Dishaani, bagala baage bâli Huuzi, na Harani.
Abatwali beꞌHedoomu
43 Yaba baami, bo bakayima mu kihugo kyeꞌHedoomu, ikyanya ndaaye mwami úwâli zaazi yima mu Bahisiraheeri.
Hâli Beela mugala Behoori. Naꞌkaaya kaage kahamu, kâli i Dinihaba. 44 Uyo Beela, ikyanya akashaaja, Yobaabu mugala Zeera, wa mu kaaya keꞌBosira, anayima. 45 Ikyanya Yobaabu akashaaja, Hushamu, wa mu kihugo Temaani, anayima. 46 Ikyanya Hushamu akashaaja, Hadaadi mugala Bedaadi anayima. Uyo Hadaadi, akaaya kaage kahamu kâli i Haviti. Uyo ye kalwisa Abamidyani mu kihugo kyeꞌMohabu, anabahima. 47 Ikyanya Hadaadi akashaaja, Samula wa mu kaaya keꞌMasireka, anayima. 48 Ikyanya Samula akashaaja, Sahuli anayima. Âli lyosiri mu kaaya keꞌRehobooti ákali hoofi noꞌlwiji Hefuraati. 49 Ikyanya Sahuli akashaaja, Baali-Hanaani mugala Hakiboori, anayima. 50 Ikyanya Baali-Hanaani akashaaja, Hadaadi anayima. Uyo Hadaadi akalyoka mu kaaya keꞌPahi. Na mukaage, ye Mehetabeeri munyere Matireedi, mwijukulu Mezahaba.
51 Neꞌri hakatama, Hadaadi naye anashaaja. Abakulu ba mu kihugo kyeꞌHedoomu, bâli Timuna, na Haliva, na Yeteti, 52 na Oholibama, na Hela, na Pinooni, 53 na Kenaazi, na Temaani, na Mibusaari, 54 na Magidyeri, na Hiraamu. Yabo booshi, bo batwali ba mu kihugo kyeꞌHedoomu.