2
Bagala Hisiraheeri
Bagala Hisiraheeri, bâli Rubeni, na Simyoni, na Laawi, na Yuda, na Hisakaari, na Zabulooni, na Daani, na Yusefu, na Binyamiini, na Nafutaali, na Gaadi, na Hasheeri.
Yuda
Ukulyokera ku Yuda halinde ku baana ba Hesirooni
Bagala Yuda, bâli Heeri, na Honani, na Sheela. Yabo bashatu, akababuta ku mukaage, munyere Shuwa, Umukaanani. Heeri, ye fula ya Yuda, âli naꞌmahimba mabi imbere lya Nahano, kyanatuma Nahano agamúyita. Ha nyuma, Tamaari, mwali-kazi Yuda, akamúbutira bagala babiri, Pereesi na Zeera. Kwokwo, bagala Yuda booshi, bâli bataanu. Uyo Pereesi, bagala baage bâli Hesirooni, na Hamuli. Uyo Zeera, bagala baage bâli bataanu, Zimuri, na Hetani, na Hemani, na Kalikooli, na Dara. Mugala Karimi, âli Hakani, (kuli kudeta: malibu). Mukuba, akabiika Abahisiraheeri mu malibu ku kyanya akayabiira ibindu íbikataluulwa imwa Rurema.* 2.7 Yoshwa 7.1. Ulya Hetani, akabuta Hazariya. Bagala Hesirooni, bâli Yerameeri, na Raami, na Kelubaayi.
Ukulyokera Raami halinde Hesirooni
10 Uyo Raami akabuta Haminadabu. Haminadabu naye, anabuta Nasooni, umukulu woꞌmulala gwaꞌBayuda. 11 Nasooni naye, anabuta Salima. Salima naye, anabuta Bowazi. 12 Bowazi naye, anabuta Hobedi. Hobedi naye, anabuta Yese. 13 Yese naye, anabuta Heryabu, ifula yage. Na úgamúshukirwa i mugongo, ye wâli Habinadabu. Noꞌwa kashatu ye wâli Shimeya. 14 Noꞌwa kana, ye wâli Netaneeri. Noꞌwa kataanu, ye wâli Radayi. 15 Noꞌwa kalindatu, ye wâli Hosemu. Noꞌwa kalinda, ye wâli Dahudi. 16 Baali baabo, bâli Zeruya, na Habigahiri. Zeruya akabuta abagala bashatu, Habishaayi, na Yohabu, na Hasaheeri. 17 Habigahiri, akayangwa na Yeteeri, Umuhishimaheeri, banabuta Hamaasa.
Kalebu mugala Hesirooni
18 Kalebu mugala Hesirooni, anayanga abakazi babiri, Hazuba, na Yeryoti. Uyo Hazuba anamúbutira Yesheeri, na Shobaabu, na Haridoni. 19 Ikyanya Hazuba akafwa, Kalebu anayanga Hefurata, anamúbuta kwo Huuri. 20 Uyo Huuri anabuta Uri. Uri naye, anabuta Bezaleeri.
21 Uyo Hesirooni, iri akaba akola neꞌmyaka makumi galindatu, anayanga munyere Makiiri, yishe wa Giryadi. Uyo mukaage, anamúbutira umutabana, iziina lyage Segubu. 22 Segubu naye, anabuta Yahiiri, umutwali woꞌtwaya makumi gabiri na tushatu twa mu kihugo kyeꞌGiryadi. 23 (Haliko, Geshuuri na Haraamu bakateera akaaya keꞌYahiiri, naꞌkeꞌKenati kuguma noꞌtundi twaya twamwo, banatugaaza. Umuharuuro gwa yutwo twaya, twâli makumi galindatu.) Yabo booshi, bâli ba mu kibusi kya Makiiri, shokuluza wa Giryadi. 24 Uyo Hesirooni, ikyanya akaba keera afwa mu kaaya keꞌKalebu-Hefurata, mukaage Habiya anamúbutira Hashuuri. Uyo Hashuuri, ye katondeera akaaya keꞌTekowa.
Yerameeri, ifula ya Hesirooni
25 Uyo Hesirooni, ifula yage ye Yerameeri. Yerameeri naye, âli hiiti abagala bataanu: Raami, na Buna, na Horeni, na Hosemu, na Ahiya. 26 Uyo Yerameeri âli hiiti ugundi mukaage, iziina lyage Hatara. Naye anamúbutira Honamu. 27 Uyo Yerameeri, ifula yage ye Raami. Raami naye, anabuta Maasi, na Yamini, na Hekeeri. 28 Bagala Honamu, bâli Samayi, na Yada. Samayi naye, anabuta Nadabu, na Habishuuri. 29 Uyo Habishuuri, mukaage ye Habihahiri. Anamúbutira Habaani, na Molidi. 30 Ulya Nadabu, bagala baage bâli Seledi, na Hapayimu. Seledi anafwa buzira kubuta. 31 Mugala Hapayimu, ye wâli Hishi. Hishi naye, anabuta Sheshaani. Sheshaani naye, anabuta Halayi. 32 Ulya Samayi, âli mwene wabo Yada. Yada naye, anabuta Yeteeri na Yonataani. Yeteeri anafwa buzira kubuta. 33 Bagala Yonataani, bâli Pereeti, na Zaaza. Yabo booshi, bâli ba mu kibusi kya Yerameeri.
34 Ulya Sheshaani, atakabuta abaana boꞌbutabana. Si âli kizi buta abanyere naaho. Kundu kwokwo, âli hiiti umuja weꞌMiisiri, iziina lyage Yara. 35 Uyo Yara, Sheshaani anamúheereza munyere muguma mu banyere baage, gira abe mukaage, anamúbutira Hataayi. 36 Hataayi naye, akabuta Natani. Natani naye, anabuta Zabaadi. 37 Zabaadi naye, anabuta Hafulaali. Hafulaali naye, anabuta Hobedi. 38 Hobedi naye, anabuta Yehu. Yehu naye, anabuta Hazariya. 39 Hazariya naye, anabuta Hereezi. Hereezi naye, anabuta Heryasa. 40 Heryasa naye, anabuta Sisamayi. Sisamayi naye, anabuta Salumu. 41 Salumu naye, anabuta Yekamiya. Yekamiya naye, anabuta Herishama.
Aba mwiꞌkondo lya Kalebu
42 Kalebu, mwene wabo Yerameeri, ifula yage ye wâli Mesha. Uyo Mesha akabuta Ziifu. Na úgalonda Mesha, ye wâli Maresha. Uyo Maresha, anabuta Heburooni. 43 Bagala Heburooni, bâli Koora, na Tapwa, na Rekemu, na Shema. 44 Shema anabuta Rahamu. Rahamu naye, anabuta Yorokemu. Uyo Yorekemu anabuta Samayi. 45 Samayi naye, anabuta Mahooni. Mahooni naye, anabuta Beeti-Zuuri. 46 Uyo Kalebu âli hiiti mukaage weꞌmbuga, iziina lyage Hefa. Uyo Hefa anamúbutira Harani, na Mooza, na Gazeezi. Harani anabuta Gazeezi. 47 Bagala Yadaayi, bâli Regemu, na Yotamu, na Geshani, na Pereeti, na Hefa, na Safu. 48 Uyo Kalebu âli hiiti ugundi mukaage weꞌmbuga, iziina lyage ye Maka. Uyo Maka anamúbutira Sebeeri, na Tirana, na Safu. 49 Uyo Safu ye katondeera akaaya keꞌMadimana. Uyo Maka anabuta Sheva. Sheva naye, ye katondeera akaaya keꞌMakibena, naꞌkeꞌGibeya. Kalebu akabuta kwakundi umunyere, iziina lyage Hakisha.
50 Yabo bandu bali ba mwiꞌkondo lya Kalebu. Mugala Kalebu, Huuri, ye wâli fula ku mukaage Hefurata. Uyo Huuri akabuta Shobaali (ye katondeera akaaya keꞌKiryati-Yariimu). 51 Anabuta na Salima (ye katondeera akaaya keꞌBetereheemu). Anabuta na Harefu (ye katondeera akaaya keꞌBeeti-Gadeeri). 52 Uyo Shobaali, mwene akaaya keꞌKiryati-Yariimu, aba mwiꞌkondo lyage, bâli Harwe, neꞌkimaanye kyaꞌbatuulaga ba mu kaaya keꞌMenuhooti, 53 kuguma na gano makondo ágatuuziri i Kiryati-Yariimu, kuli kudeta Abahitiiri, naꞌBapuuti, naꞌBasumaati, naꞌBamishira. (Yabo bandu, banaba ishyoko yaꞌBazoora naꞌBaheshitaholi.)
54 Uyo Salima, mwene akaaya keꞌBetereheemu, ye shokuluza waꞌBanetofa, naꞌBahatarooti beꞌBeeti-Yohabu, neꞌkimaanye kyaꞌBamanahati, kuli kudeta Abahazoori. 55 Mwo mukalyoka neꞌmbaga zaꞌbandisi ízâli tuuziri mu kaaya keꞌYabeeshi, kuli kudeta Abatiraati, naꞌBashimyati naꞌBasukaati. Yabo, bo Bakeeni ábakalyoka mwiꞌkondo lya Hamaati, shokuluza woꞌmulala gwaꞌBarekabu.

*2:7 2.7 Yoshwa 7.1.