29
Ukukuumania amatuulo goꞌkuyubaka inyumba ya Nahano
Mwami Dahudi anabwira yabo booshi ábâli kuumaniri: «Mugala wani Sulumaani, ye Rurema akatoola. Kundu kwokwo, uyo Sulumaani akiri mwanuke, atanazi longa ubwitegeereze bwingi. Imikolwa íri imbere lyage, iri mikayu bweneene. Mukuba, inyumba yo agayubaka, itali yaꞌbandu, si iri ya Nahano, Rurema.* 29.1-2 1 Kutondobola 22.5.
«Nienyene njubi fitiirwi bweneene, mu kulunda akanyamwala keꞌbindu hiꞌgulu lyeꞌnyumba ya Rurema wani. Keera natanga akanyamwala keꞌnooro, naꞌkeꞌharija, naꞌkeꞌmiringa, naꞌkeꞌbyuma, naꞌkeꞌbiti, naꞌmabuye geꞌhonikisi, naꞌgandi mabuye goꞌkulimbiisa, kiri naꞌmabuye miiru, na gaꞌmabara ga kwingi-kwingi. Hali amabuye goꞌkulaba, naꞌmabuye mahamu ágatyeriiri, ganali ga kishingo.
«Na bwo nvitiirwi bweneene hiꞌgulu lyeꞌnyumba ya Rurema, ngoli gweti ngatanga inooro, neꞌharija ku byeꞌmwani nienyene. Mukuba, ndoziizi inyumba ya Rurema wani iyubakwe bwija. Kwokwo, ngweti ngatanga itooni igana zeꞌnooro yeꞌHofiiri, neꞌtooni nga magana gabiri zeꞌharija ítwanganusiri, gira babibuge ku bibambaazi byeꞌnyumba. Bikoleesibwe mu kulingaania neꞌbirugu bya kwingi-kwingi. Aaho! Nyandagi gundi úgatangira Nahano ku bindu byage zeene?»
Haaho, abakulu beꞌmbaga, naꞌbimangizi beꞌmilala yaꞌBahisiraheeri, naꞌbakulu baꞌbasirikaani, naꞌbatwali beꞌbwami, booshi banatanga ku mutima úgushenguusiri. Ikyanya nabo bakatanga hiꞌgulu lyeꞌmikolwa yeꞌnyumba ya Rurema, banatanga itooni igana na makumi galinda zeꞌnooro, kuguma neꞌbingorongoro bihumbi ikumi byeꞌnooro. Banatanga neꞌtooni magana gashatu na makumi gana zeꞌharija, neꞌtooni magana galindatu na makumi gabiri zeꞌmiringa, neꞌtooni bihumbi bishatu na magana gana zeꞌbyuma.
Na ngiisi ábâli gweti amabuye ágali neꞌkishingo, banagatanga imwoꞌmulaliizi Yehyeri, Umugirishooni, gira gabiikwe mu kihinda kyeꞌnyumba ya Nahano.
Balya bandu banashambaala bweneene, bweꞌbirongoozi byabo bikatanga yibyo byoshi ku mutima úgushenguusiri, na ku mutima gwabo gwoshi, buzira kuhidikwa. Kiri na mwami Dahudi naye, anashambaala ngana-ngana.
Dahudi ayivuga Rurema
10 Ikyanya yabo booshi bâli kuumaniri yaho, mwami Dahudi anatondeera ukuyivuga Nahano kwokuno:
«E Nahano, Rurema wa shokuluza witu Hisiraheeri! Uhuuzibwe imyaka neꞌmyakuula. 11 We mwene ubukalage, noꞌbushobozi, noꞌbulangashane, noꞌbukulu, noꞌlushaagwa. Kiri na byoshi íbiri mwiꞌgulu, na mu kihugo, biri byeꞌmwawe. E Nahano! Ubwami bulyagagi bweꞌmwawe. Unali mu huuzibwa, bwo uli hiꞌgulu lya byoshi. 29.11 Mataayo 6.13. 12 Ubugale noꞌlushaagwa, biri mu lyoka imwawe. We twaziri hiꞌgulu lya byoshi. Mu maboko gaawe, muli ubushobozi noꞌbukalage, gira ukizi shoboleesa abandu, unakizi bahuuza.
13 «Kwokuno, e Rurema witu! Tugweti tugakuyivuga. Twahuuza iziina lyawe, bwo liri mwoꞌbulangashane. 14 Haliko, niehe ndyagagi nga nyandi? Kiri naꞌbandu baani, bali banyandi, halinde tukutangire kwoku ku mutima úgushenguusiri? Si ibindu byoshi bilyosiri imwawe! Kwokwo, yibi byo twakutangira, biri byeꞌmwawe wenyene. 15 Si imbere lyawe, tuli nga binyamahanga. Tunali bageezi, nga kwo bashokuluza biitu booshi bâli riiri. Isiku ziitu mu kihugo, ziri nga kimbehwa íkiri mu hinjuka. Ndaanagwo mulangaaliro, kwo tugatuula ho.
16 «E Rurema, Nahamwitu! Bino byoshi byo twakutangira hiꞌgulu lyeꞌnyumba yawe, bilyosiri mu maboko gaawe, bwo byoshi biri byeꞌmwawe. 17 E Rurema wani, nyiji kwo weꞌri mu geza umutima, unali mu siima abandu boꞌkuli. Kwokwo, naani, natanga yibi bindu byoshi ku mutima úgushenguusiri, na buzira kuhidikwa. Na buno, mbwini ngiisi kwo bano bandu baawe, nabo keera bakutangira mu kati koꞌbushambaale.
18 «E Nahano, uli Rurema wa bashokuluza biitu, Hiburahimu, na Hisake, na Hisiraheeri. Kwokwo, ishungi mwene yizo, ukizi zilanga mu mitima yaꞌbandu baawe, halinde imitima yabo ikizi kuyemeera. 19 Na mugala wani Sulumaani, umúshoboleese ukukizi simbaha imaaja zaawe, naꞌmategeko gaawe, nga ngiisi kwo uli mu kyula. Na bwo keera nakuumania yaka kanyamwala keꞌbindu, alonge ukukuyubakira mwo inyumba yawe.»
20 Ha nyuma, ulya Dahudi anabwiraga booshi ábâli kuumaniri yaho, ti: «Mukizi huuza Nahano, Rurema wa bashokuluza biinyu.» Kwokwo, balya booshi banamúhuuza. Banafukama haashi imbere lyage, neꞌmbere lya mwami.
Sulumaani ayimikwa abe mwami
21 Iri bukakya, banatangira Nahano amatuulo goꞌkuyerekana ingoome naꞌmatuulo goꞌkusiriiza lwoshi. Na mu yago matuulo, mwâli riiri ishuuli kihumbi, neꞌbibuzi kihumbi, neꞌbipanga kihumbi, kuguma naꞌmatuulo geꞌdivaayi, naꞌgandi-gandi matuulo mingi hiꞌgulu lyaꞌBahisiraheeri booshi. 22 Emwe! Ku yulwo lusiku, banalya bweneene, iri bananywa ku bushambaale bwingi imbere lya Nahano.
Banashiiga Sulumaani mugala Dahudi, amavuta kwiꞌziina lya Nahano, mu kushubi múyimika abe mwami wabo. Banagashiiga na Saadoki abe mugingi wa Rurema. 23 Kwokwo, Sulumaani anagingikwa ku kitumbi kyeꞌkyami kya Nahano, ahandu ha yishe Dahudi. Anakizi genduukirwa, naꞌBahisiraheeri booshi banakizi músimbaha. 29.23 1 Baami 2.12.
24 Abakulu booshi beꞌbwami, naꞌbakulu baꞌbasirikaani, kiri na bagala Dahudi booshi, banalagaania kwo bagakizi yibiika haashi imbere lya mwami Sulumaani.
25 Nahano anahuuza Sulumaani bweneene imbere lyaꞌBahisiraheeri booshi. Anamúgingika bweneene mu bwami bwage. Ulushaagwa lwage, lwanahima lwaꞌbaami booshi ábakatwala ikihugo kyeꞌHisiraheeri imbere lyage.
Dahudi afwa
26 Dahudi mugala Yese anaba mwami weꞌkihugo kyoshi kyaꞌBahisiraheeri. 27 Anahisa imyaka makumi gana abatwaziri. Akatee hisa imyaka irinda atwaziri i Heburooni, abuli hisa neꞌgindi myaka makumi gashatu niꞌshatu atwaziri i Yerusaleemu.§ 29.27 2 Samweri 5.4-5; 1 Kutondobola 3.4. 28 Neꞌkyanya akashaaja, âli kola neꞌmyaka mingi. Emwe! Akayigonookeza isiku, anâli hiiti akanyamwala keꞌbindu, anâli kizi gingikwa bweneene. Mugala wage Sulumaani, anayima ahandu haage.
29 Uyo Dahudi, ngiisi íbikakoleka mu bwami bwage, ukulyokera ku ndondeko, halinde ku mbeka, biri biyandike mu bitaabo byoꞌmuleevi Samweri, na mu bitaabo byoꞌmuleevi Natani, noꞌmuleevi Gaadi. 30 Bakayandika ngiisi kwo âli twaziri, na hiꞌgulu lyoꞌbukalage bwage. Bakayandika na hiꞌgulu lyaꞌmagambo ágâli ho mu siku zaage, na ngiisi íbyâli kizi koleka mu kihugo kyeꞌHisiraheeri, na mu bwami bwaꞌgandi mahanga gooshi.

*29:1 29.1-2 1 Kutondobola 22.5.

29:11 29.11 Mataayo 6.13.

29:23 29.23 1 Baami 2.12.

§29:27 29.27 2 Samweri 5.4-5; 1 Kutondobola 3.4.