Ikitaabo kya kabiri kyoꞌ
Kutondobola
Indangiriro
Yiki kitaabo, kiyerekiini ngiisi kwaꞌbaami beꞌBuyuda bâli twaziri, ukulyokera ku Sulumaani, halinde ku baami bazinda, si kitali mu deta ku baami beꞌHisiraheeri.
Baami baguma, ikyanya bakayimikwa, banatenguha Rurema, banayigala kiri neꞌnyiivi zeꞌnyumba yage. Kundu kwokwo, abaana baabo baguma banashubi ziyigula. Si iri hakatama, iyo nyumba yanayiji singoolwa naꞌbagoma, kuguma naꞌkaaya kooshi keꞌYerusaleemu. Balya Bayuda, banatwalwa mu buja i Babeeri.
Muziizi muguma gwiꞌsikamiro, guli mu 2 Kutondobola 7.14: «Haaho, abandu baani bakwaniini bayibiikage haashi ku kahinda, banandabaaze, banandooze mu kati koꞌbutuudu, iri banatwikira lwoshi ku bitalaalwe byabo. Iri bangagira kwokwo, lyo ngabayuvwiriza ukulyoka mwiꞌgulu, na ngoge ibyaha byabo, na ngize neꞌkihugo kyabo. Mukuba, bali mu buuzibwa kwo bali bandu baani.»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Ubutwali bwa mwami Sulumaani (1–9)
b) Mwami Rehobwamu alahira ukuyuvwa ihano, ikihugo kyanagabulikana (10–12)
c) Imyazi yaꞌbaami beꞌBuyuda (13–36)
1
Mwami Sulumaani ahuuna ubwitegeereze
(1 Baami 3.1-15)
Sulumaani mugala Dahudi, ikyanya akaba keera ayima, anayisikamya ubwami bwage. Rurema Nahamwabo, âli kizi múgashaanira, anamúgingika bweneene, halinde anaba mugangambale.
Lusiku luguma, uyo Sulumaani anahamagala abakulu booshi baꞌBahisiraheeri. Mu kati kaabo, mwâli riiri abakulu baꞌbasirikaani, balya ábâli kizi yimangira ibiso byaꞌbasirikaani bihumbi, neꞌbyaꞌmagana, kuguma naꞌbatwi beꞌmaaja, naꞌbakulu booshi beꞌmbaga yaꞌBahisiraheeri, na baꞌmakondo gooshi.
Balya booshi, anabakuumania i Gibyoni, ngiisi ho bâli kizi yikumbira Rurema. Haaho i Gibyoni, ho bâli shiiziri iheema lyeꞌmihumaanano, lirya Musa akalingaania mwiꞌshamba. Kalya Kajumba ka Rurema koohe, Dahudi âli mali kalyosa i Kiryati-Yariimu, anakatwala i Yerusaleemu, anakatereka mwiꞌheema.* 1.4 2 Samweri 6.1-17; 1 Kutondobola 13.5-14; 15.25–16.1. Hâli na kalya katanda ko Bezaleeri mugala Uri, mwijukulu Huuri, akalingaania mu miringa. Koohe, kâli ki riiri yaho i Gibyoni, imbere liꞌheema lyeꞌmihumaanano lya Nahano. Haaho ho na mwami Sulumaani akamúhuunira. Ee! Kalya katanda kakabiikwa imbere liꞌheema lyeꞌmihumaanano lya Nahano. Kwokwo, Sulumaani, kuguma naꞌBahisiraheeri booshi, banakuumana yaho, gira bayiji hanuusa Rurema.
Ikyanya bâli ki riiri yaho hiꞌheema lyeꞌmihumaanano, mwami Sulumaani anayimanga ku bushonero bwaꞌkatanda ákakatulwa mu miringa. Ikyanya âli riiri imbere lya Nahano, anatanga ibitugwa kihumbi, gabe matuulo goꞌkusiriiza.
Lwolwo lusiku, ikyanya kya bushigi, Rurema anahulukira ku Sulumaani mu birooto, anamúbwira: «Ngiisi byo uloziizi, ubimbuune. Ngakuheereza byo.»
Ulya Sulumaani anashuvya kwokuno: «E Rurema, wâli kizi yerekana urukundo lwawe imwa daata Dahudi. Na buno naani, keera wanyimika, gira ngizi twala ahandu haage. Halikago, yabo bandu bo ngoli twaziri, bakoli luguusiri bweneene. Ee! Bali kandaharuurwa, nga lukungu. Kwokwo, e Nahano Rurema! Gulya muhango gwo ukalagaania daata Dahudi, ugukwizagye. 1.9 Ndondeko 13.16; 28.14. 10 Na buno, e waliha! Nakuhuuna umbeereze ubwitegeereze noꞌbumenyi, halinde yaba bandu baawe, ndonge ukukizi bayimangira bwija. Buzira kwokwo, ndaaye úwangahasha ukubayimangira, banakoli luguusiri.»
11 Rurema anamúshuvya: «Yiri igambo, walihuuna ku mutima úgushenguusiri. Utakambuuna mbu urambe imyaka mingi. Utanayihuunira ubugale. Utanahuuna kwaꞌbagoma baawe baminikwe. Haliko, wahuuna ubwitegeereze noꞌbumenyi, gira ulonge ukutwala abandu baani.
12 «Kwokwo buno, ngiisi byo wambuuna, ngakuheereza byo. Ugaaba noꞌbwitegeereze noꞌbumenyi. Kuguma na yibyo, ngakuheereza kiri noꞌbugale, noꞌlushaagwa. Ndaaye gundi mundu úzindi haabwa ubukulu mwene yubwo. Kiri na mu bagaki yimikwa, ndaaye úgakusumba.»
Mwami Sulumaani agala bweneene
(1 Baami 10.26-29)
13 Mwami Sulumaani analyoka yaho i Gibyoni, imbere liꞌheema lyeꞌmihumaanano, anagalukira i Yerusaleemu, anakizi twala Abahisiraheeri.
14 Sulumaani anakuumania amagaare giꞌzibo, kihumbi na magana gana, neꞌfwarasi bihumbi ikumi na bibiri. Anasingula biguma mu twaya two byâli kizi singulwa mwo. Neꞌbindi, anabisingula i Yerusaleemu.
15 Ikyanya uyo Sulumaani akatwala, mu kaaya keꞌYerusaleemu iharija neꞌnooro byanaluguuka mwo nga mabuye. Kiri neꞌbiti byeꞌmyerezi, byâli luguusiri nga bikuyu íbimeziri mu ndekeera yeꞌnyaaja Mediterane. 16 Abakozi ba Sulumaani, bâli kizi múgulira ifwarasi mu kihugo kyeꞌMiisiri, na mu kyeꞌKirikiya, ku kishingo íkituula ho. 1.16 Bukengeeze 17.16. 17 Iyo munda i Miisiri, igaare liguma liꞌzibo, lyâli kizi gulwa ibingorongoro magana galindatu-galindatu byeꞌharija. Ifwarasi nazo, zâli kizi gulwa ibingorongoro igana-igana na makumi gataanu byeꞌharija. Yabo badandaza ba mwami, bâli kizi guliikiza yizo fwarasi mu baami baꞌBahiti, kiri na mu baꞌBasuriya.
Sulumaani ayilingikania ku luubako lweꞌnyumba ya Nahano
(1 Baami 5.1-18)
18 Ha nyuma, mwami Sulumaani anakyula kwo bayubake inyumba yoꞌkuyikumbira mwo Nahano. Na kwakundi, bamúyubakire naꞌkajumiro.

*1:4 1.4 2 Samweri 6.1-17; 1 Kutondobola 13.5-14; 15.25–16.1.

1:9 1.9 Ndondeko 13.16; 28.14.

1:16 1.16 Bukengeeze 17.16.