2
Sulumaani anabiika abashosi bihumbi makumi galinda boꞌkukizi betula imiteekerwa. Analooza naꞌbandi bihumbi makumi galimunaana boꞌkukizi baaja amabuye mu migazi. Anabiika naꞌbandi bihumbi bishatu na magana galindatu, babe bimangizi beꞌmikolwa.
Ha nyuma, Sulumaani analungikira mwami Hiraamu weꞌTiiro indumwa, kwokuno:
«E waliha, keera ukaleetera daata Dahudi ibiti byeꞌmyerezi, gira alonge ukuyubaka akajumiro. Kwokwo, naani, ubindumirage.
«Ndoziizi ukuyubaka inyumba yoꞌkuyikumbira mwo Nahano, Rurema wani. Ngagitaluula imwage, halinde tukizi múyokera mwoꞌmubadu gwoꞌmuhongolo mwija. Munabe mweꞌmikate mitaluule igakizi biikwa imbere lyage ngiisi lusiku. Munabe mwo tugakizi músiriigiza ibitugwa ngiisi shesheezi naꞌkabigingwe, kiri na ku lusiku lweꞌSabaato, na ku siku zoꞌkubaluka kwoꞌmwezi, na ku zindi siku ngulu za Nahano Rurema witu. Kwokwo, kwo akatubwira, twe Bahisiraheeri, kwo tukizi bigira, halinde imyaka neꞌmyakuula.
«Buno, ngola ngayubakira Rurema inyumba. Iyo nyumba, igaaba mbamu bweneene. Mukuba, Rurema witu, ye sumbiri ibindi byoshi íbiri mu yikumbwa.
«Kundu kwokwo, nyandagi úwangahasha ukumúyubakira inyumba? Kundu igulu liri lihamu bweneene, haliko atangakwira mwo.* 2.5 1 Baami 8.27; 2 Kutondobola 6.18. Aaho! Niehe ndyagagi nga nyandi, halinde nimúyubakire inyumba? Si iyo nyumba, hali nga handu naaho ho kumúsiriigiza amatuulo!
«Kundu kwokwo, undumire naluganda úshobwiri ukutula ibirugu mu nooro, na mu harija, na mu miringa, na mu byuma. Anabe ayiji ukuhanga imirondo yeꞌkituku-tuku, neꞌmidukula, neꞌya namukungumo, anabe ayiji ukulaba. Uyo mundu, agayiji tabaalanwa na bano bandi bo daata Dahudi keera akatoola mu kaaya keꞌYerusaleemu, na mu Buyuda mwoshi.
«Nyiji kweꞌyo munda i Lebanooni, abakozi baawe bali bikalage mu kubera imbahwa. Ku yukwo, ubandumire, gira bayiji tabaalanwa naꞌbeꞌmwani. Undumire na ku biti bikomu byeꞌmyerezi, na byeꞌmiberoshi, na byoꞌmusandaali. Bagamberera imbahwa íziri tiita. Mukuba, inyumba yo ndoziizi ukuyubaka, iri mbamu, inali ya kahebuuza.
«Yabo babezi beꞌmbahwa, ngabahemba ingano itooni bihumbi bibiri, noꞌbulo izindi tooni bihumbi bibiri, neꞌdivaayi litiri bihumbi magana gana, naꞌmavuta izindi litiri bihumbi magana gana.»
10 Mwami Hiraamu weꞌTiiro, ikyanya akalonga yago maruba ga Sulumaani, anamúshuvya kwokuno:
«Nahano Rurema waꞌBahisiraheeri, akuuziri abandu baage, kyo kitumiri keera akakuyimika ube mwami wabo. 11 Kwokwo, akizi huuzibwa. Ye kabumba igulu neꞌkihugo. Ye kanaheereza mwami Dahudi umwana mwitegeereza, anali mwenge, anasobanukiirwi. Wehe, ushobwiri ukuyubakira Nahano inyumba. Kiri naꞌkajumiro, ugakayiyubakira.
12 «Bwobuno, ngweti ngakulungikira umuhinga, iziina lyage ye Huramu-Habi. Uyo mushosi, ayiji imikolwa bweneene. 13 Nyina ali woꞌmulala gwa Daani, na yishe ali mubutirwa weꞌTiiro. Uyo mushosi, ali kikalage mu kutula inooro, neꞌharija, neꞌmiringa, neꞌbyuma. Ayiji noꞌkubaaja amabuye, noꞌkubera imbahwa. Ayiji kiri noꞌkuhanga ibyambalwa biꞌbara lyeꞌkituku-tuku, na lyoꞌmugina, neꞌlidukula, kiri na byeꞌnuzi zeꞌkitaani. Na kwakundi, ayiji ukulaba ku njira za kwingi-kwingi. Ngiisi kwo ugamúbwira, agaahasha ngana. Agakolera kuguma naꞌbakozi baawe, kiri na balya ábakatoolwa na nahamwitu, yisho Dahudi.
14 «E nahamwitu, tuli bakozi baawe. Kwokwo, twakuyinginga, utulungikirage ingano, noꞌbulo, naꞌmavuta, neꞌdivaayi, nga kwo ukatulagaania. 15 Nyiitu, yibyo biti byo uyifwijiri ino munda i Lebanooni, tugabikuba. Ha nyuma, tugabikonera kuguma, tunabishooje halinde i Yopa. Haaho, ho ugabiyabiirira, unabitwale i Yerusaleemu.»
16 Kwokwo, mwami Sulumaani anaharuura ibinyamahanga byoshi bya mu kihugo kyeꞌHisiraheeri, nga kwo yishe naye akagira. Hanaboneka kwo bali bihumbi igana na makumi gataanu na bishatu na magana galindatu. 17 Mu kati kaabo, anayabiira mwaꞌbandu bihumbi makumi galinda, anababiika ku mukolwa gwoꞌkubetula imiteekerwa. Abandi bihumbi makumi galimunaana, banakizi baaja amabuye ku migazi. Naꞌbandi bihumbi bishatu na magana galindatu, banakizi yimangira abaabo bakozi.

*2:5 2.5 1 Baami 8.27; 2 Kutondobola 6.18.