2
E baana baani bakundwa! Namùyandikiraga yaga magambo, gira mutakizi gira ibyaha. Kundu kwokwo, iri mwangabigira, tuhiiti woꞌkutudetera imbere lya Daata. Ye Yesu Kirisito, bwo ye kwaniini imbere lyage. Yesu ye kaba ituulo lyoꞌkuyitwa, hiꞌgulu lyoꞌkushaaza ibyaha biitu. Bitanali hiꞌgulu lyeꞌbyaha biitu naaho. Si kiri na hiꞌgulu byaꞌbandi booshi ba mu kihugo.
Iri twangaba tusimbahiri imaaja za Rurema, lyo tugaaba naꞌkasiisa kwo tumúyiji. Haliko, iri umundu angadetaga kwo ayiji Rurema, anabe atasimbahiri imaaja zaage, iri ali munabibeesha. Noꞌkuli, iri kutamúli mwo. Umundu, iri angaba asimbahiri Igambo lya Rurema, iri urukundo lwa Rurema lumúdimiriiri mwo. Neꞌnjira yo twangamenyera kwo tutuuziri mu kati ka Rurema, yo yeyi. Umundu, iri angadeta kwo atuuziri mu kati ka Rurema, akwiriiri akizi tuula nga kwo Yesu âli tuuziri.
Ulubaaja luhyahya, kwo tukizi kundana
E bakundwa baani! Ulubaaja lwo namùyandikira hano, lutali luhyahya. Si luli lwa keera, lunali lwo mwâli yamiini ukulyokera ku ndondeko. Yulwo lubaaja lwa keera, lwo lwolulya keera mukayuvwa. Kundu kwokwo, ulubaaja lwo namùyandikira hano, lulyagagi luhyahya. Noꞌkuli kwalwo, tuli mu kubonera mu kati ka Kirisito, kiri na mu kati kiinyu kwakundi. Mukuba, ikihulu kikola mu mala. Noꞌmulengeerwe gwoꞌkuli, gukoli tangwiri.
Iri umundu angadetaga kwo atuuziri mu mulengeerwe, anabe aki shombiri mwene wabo, iri aki tuuziri mu kihulu halinde buno. 10 Haliko umundu, iri angaba akuuziri mwene wabo, yeki ye tuuziri mu mulengeerwe. Na íbimúli mwo, bitangamúhubiisa. 11 Si iri angaba ashombiri mwene wabo, yehe akiri mu kihulu. Anakiri mu kibubuuta mwo, buzira kumenya ho ali mu genda. Ee! Ikihulu, kiri mu ba keera kyamúhumaaza.
12 Namùyandikiraga mwe baana baani, bweꞌbyaha biinyu keera bikakogwa hiꞌgulu liꞌziina lya Yesu Kirisito.
13 Namùyandikira na niinyu mwe badaata, bwo muyiji Ulya woꞌkuyama ho ukulyokera ku ndondeko.
Namùyandikira na niinyu mweꞌmisore, bwo keera mukasinda ulya mubi.
14 Namùyandikiraga mwe baana baani, bwo mukoli yiji Daata.
Namùyandikira na niinyu mwe badaata, bwo muyiji Ulya woꞌkuyama ho ukulyokera ku ndondeko.
Namùyandikira na niinyu mweꞌmisore, bwo mukaniri. Niꞌgambo lya Rurema, limùli mwo. Keera mukanasinda ulya mubi.
Tutakizi kunda ibyeꞌkihugo
15 Mutakizi kunda ikihugo, kandi iri ngiisi íbikiri mwo. Iri umundu angaba akuuziri ikihugo, atangaki kunda Daata. 16 Mukuba, ibyeꞌkihugo byoshi, bitalyosiri imwa Daata. Si bilyosiri mwomwo mu kihugo, gaba mifwije mabi gaꞌmagala, kandi iri, byaꞌmasu gali mu hemukira, kandi iri, byaꞌbandu bali mu yiheemya kwo. 17 Ikihugo, neꞌbyaꞌbandu bali mu yifwija, byoshi bigalenga. Si iri umundu angagira byo Rurema aloziizi, yehe agaalama imyaka neꞌmyakuula.
Tukizi yilanga naꞌbagoma ba Kirisito
18 E baana baani! Kikolaga kyo kihe kyeꞌmberuuka. Mukayuvwa kwoꞌMugoma wa Kirisito agayija. Na buno, keera haboneka abagoma baage bingi. Kyo kitumiri tukoli yiji kwo kikola kihe kyeꞌmberuuka. 19 Yabo bandu, kundu bakalyokaga ha kati kiitu, haliko batâli riiri neꞌngoome na nyiitu. Bákitube mwo, nga batakatuyihandula kwo. Yibyo, biyerekiini kwo ndaaye kiri noꞌmuguma wabo úshuba neꞌngoome na nyiitu.
20 Haliko mwehe, mukoli haabirwi ibyoꞌMutima Mweru. Na kwo mukola mweshi, mukoli yiji ibyoꞌkuli. 21 Íbitumiri namùyandikira yaga maruba, kutali mbu bwo mutayiji ukuli. Si namùyandikira go, bwo mukoli kuyiji. Ndaabyo bibeesha íbikulyosiri mwo.
22 Kwokwo, umunabibeesha ali nyandagi? Ngiisi úli mu lahira kwo Yesu atali ye Kirisito. Umundu mwene uyo, ye Mugoma wa Kirisito, bwo agweti agalahira Daata. Agweti agalahira noꞌmwana wage kwakundi. 23 Mukuba, iri umundu angalahira uyo Mwana, iri ataki hiiti ingoome na Yishe. Haliko, iri angaba ayemiiri Umwana wage, iri ahiiti ingoome na Yishe kwakundi.
24 Kwokwo, galya magambo go mukayuvwa ukulyokera ku ndondeko, muyamage mugakaniziizi mu mitima yinyu. Iri gangamùyama mwo, iri na niinyu mugaaba muyamiri mu kati koꞌyo Mwana, na mu kati ka Yishe. 25 Na yibyo byo akatulagaania, byo byebi, kwo tugalonga ubulamu bweꞌmyaka neꞌmyakuula!
26 Namùyandikiraga yibi, bwaꞌbandu baguma bagweti bagaagira mbu bamùhabure. 27 Haliko mwehe, mukoli haabirwi ibyoꞌMutima Mweru. Binakoli mùyamiri mwo. Kwokwo, mutakiri niꞌgoorwa lyoꞌkuyigirizibwa na mundu yeshi. Mukuba, ibyoꞌMutima Mweru, byo bikola mu mùyigiriza. Na ngiisi byo gugweti gugamùyigiriza, biri byoꞌkuli, bitanali bya bibeesha. Ku yukwo, mukizi gira nga ngiisi kwo keera gukamùyigiriza, munabe muyamiri mu kati ka Kirisito.
28 E baana baani! Mugenderere ukukizi yama mu kati ka Kirisito, gira ikyanya agayerekanwa, mutayuvwe ikyoba, kandi iri ishoni. 29 Mukoli yiji kwo Kirisito ayamiri akwaniini imbere lya Rurema. Mukwiriiri mumenye kwakundi, kweꞌri umundu angagira íbikwaniini imbere lya Rurema, iri akola mwana wage.