3
Tukizi tuula nga baana ba Rurema
Mulolage ngiisi kwo Daata atukuuziri bweneene, bwo tukola mu buuzibwa baana baage! Kunali kwo tuli. Na íbitumiri abandu beꞌkihugo batatuyiji, bwo na Daata yenyene, batamúyiji. E bakundwa baani! Buno tukola baana ba Rurema. Haliko, ngiisi kwo twâye be, bitazi menyeekana. Tuyijagi naaho kweꞌkyanya Kirisito agaboneka, tugamúshusha, tunamúbone nga ngiisi kwo ali. Umundu, iri angaba ahiiti umulangaaliro mu kati ka Kirisito, ali mu yiyeruusa. Mukuba, Kirisito yenyene ali mweru.
Umundu, ikyanya ali mu giriirira ibyaha, iri ahubiraga imaaja za Rurema. Mukuba, ukugira ibyaha, kwo kuhubira imaaja. Munayiji kwo Kirisito akayija, gira ayiji tushaagiza ibyaha biitu. Na yenyene, ndaakyo kyaha íkimúli mwo. Ku yukwo, ikyanya abandu bakoli tuuziri mu kati kaage, ndaaye úki genderiiri ukukizi giriirira ibyaha. Haliko, iri umundu angaba akiri mu bigiriirira, iri atazindi múbona, atanamúyiji.
E baana baani! Mutayemeerage kwoꞌmundu amùhabure. Si Kirisito naaho ye kwaniini. Kwokwo, iri hangaba umundu úli mu gira íbikwaniini nga Kirisito, iri anakwaniini. Haliko, iri umundu angakizi gira ibyaha, iri alyagagi wa Shetaani. Mukuba, Shetaani ayamiri agweti agaagira ibyaha ukulyokera ku ndondeko. Na íbikatuma Umwana wa Rurema akayija, gira ayiji shereeza ngiisi byo Shetaani agweti agaagira.
Iri umundu angaba akola mwana wa Rurema, atangaki genderera ukukizi gira ibyaha. Mukuba, ngiisi kwo Rurema ali, kwo noꞌyo mundu naye, akola agaaba mu kati kaage. Na bwo akola mwana wa Rurema, bitangaziga kwo agenderere ukukizi yifunda mu byaha. 10 Kwokwo, kwo twangamenyera abaana ba Rurema, naꞌbaana ba Shetaani. Mukuba, iri umundu angaba atali mu gira íbikwaniini imbere lya Rurema, iri atali mwana wage. Neꞌri atangakunda mwene wabo, iri naye atali weꞌmwage.
Tukizi kundana
11 Ukulyokera ku ndondeko, mwâli kizi bwirwa kwo tukizi kundana. 12 Kwokwo, mutabaagage nga Kahini. Mukuba, yehe âli riiri mundu woꞌlya mubi, anayita mulumuna wage. Aaho! Bikagi byo akamúyitira? Akamúyita, bweꞌmikolezi yoꞌyo mulumuna wage yâli riiri miija. Neꞌyeꞌmwage yo yâli riiri mibi.
13 Kwokwo, e beene witu! Iri abandu beꞌkihugo bangamùshomba, mutakizi ki soomerwa. 14 Twehe twenyene tukoli kundiini. Tutaki tuuziri mu lufu. Si tukoli yiji kwo tukola bagumaana. Haliko, iri abandu bangaba batakundiini, boohe, bakiri mu lufu. 15 Umundu, iri angaba ashombiri mwene wabo, iri alyagagi mwitani. Munayiji kwo ndaaye mwitani úgalama imyaka neꞌmyakuula.
16 Twehe, tuli mu menyera urukundo ku yibi: bwo Kirisito keera akayitangaga hiꞌgulu liitu. Kwokwo, na nyiitu, tukwiriiri tukizi yitanga hiꞌgulu lyaꞌbiitu. 17 Iri umundu angaba ahiiti ibindu, anabonage mwene wabo agoozirwi, haliko atanamúyuvwirwe indengeerwa, kutagi kwo twangaki deta kwo ali mwoꞌrukundo lwa Rurema? 18 E baana baani! Ukukundana kwitu, kutakizi ba kwa ku kanwa naaho. Si tukizi kundana mu kati koꞌkuli, mu kukizi girirana amiija.
19 Kwokwo, kwo twangamenyera akasiisa kwo tuli bandu boꞌkuli, halinde imitima yitu inatuuze imbere lya Rurema. 20 Kundu imitima yitu yangatulega, haliko Rurema ye gihimiri. Yehe, ayiji byoshi.
21 E bakundwa baani! Iri imitima yitu itangatulega, iri tugakizi tuula imbere lya Rurema buzira kyoba. 22 Na ngiisi byo tugakizi múhuuna, tugakizi biyakiira. Tugaaba tusimbahiri imaaja zaage, iri tunakizi gira íbimúsimisiizi.
23 Noꞌlubaaja lwage, lwo lwolu: kwo tukizi yemeera iziina lyoꞌMwana wage Yesu Kirisito, iri tunakizi kundana, nga kwo Yesu akatubwira. 24 Iri umundu angaba ali mu simbaha imaaja za Rurema, iri atuuziri mu kati kaage. Na Rurema naye, iri amútuuziri mwo. Na íbiri mu tumenyeesa akasiisa kwo Rurema atutuuziri mwo, kuli ku njira yoꞌMutima Mweru. Mukuba, keera akatuheereza gwo.