4
Ibyo twangamenyera kwaꞌbaleevi beꞌbibeesha
E bakundwa baani! Mutalunguli yemeeraga ngiisi mutima. Si imitima yoshi, mukizi gigera, lyo mulonga ukumenya iri ilyosiri imwa Rurema, kandi iri nanga. Mukuba, mu kihugo, mukoli shabukiiri abaleevi bingi beꞌbibeesha. Hali injira yo mwangamenyera kwoꞌMutima gwa Rurema. Iri umundu angaba ayemiiri kwo Yesu Kirisito akayija ali naꞌmagala, uyo ali mwoꞌMutima gwa Rurema. Haliko, iri umutima gutangayemeera kwokwo, iri gutali gwa Rurema. Si gulyagagi gwoꞌMugoma wa Kirisito! Keera mukayuvwa kwoꞌMugoma wage agayija. Na buno, akola mu kihugo.
E baana baani! Mukola bandu ba Rurema. Keera mwanasinda balya babi. Mukuba, Umutima úgumùli mwo, ye kuliiri umutima gwa mu kihugo. Yabo babi, balyagagi beꞌkihugo. Kyo kitumiri bali mu deta amagambo gaakyo. Naꞌbandu baakyo nabo, banakizi batega amatwiri. Si twehe, tuli bandu ba Rurema. Neꞌri umundu angaba ayiji Rurema, ali mu tutega amatwiri. Haliko, iri abandu bangaba batali ba Rurema, boohe, batali mu tutwaza. Kwokwo, kwo tuli mu menya umutima gwoꞌkuli, na gweꞌbibeesha.
Tukizi ba bandu boꞌrukundo
E bakundwa baani, tukizi kundana! Mukuba, urukundo luli mu lyoka imwa Rurema. Neꞌri umundu angaba agweti agakundana, iri akola mwana wage, anakoli múyiji. Si iri angaba atali mu kundana, yehe atayiji Rurema. Mukuba, Rurema ali rukundo.
Rurema yenyene keera akatuyereka urukundo lwage, mu kutulungikira Umwana wage weꞌkininga hano mu kihugo. Kwokwo, lyo tulonga ukulama ku njira yoꞌyo Mwana wage. 10 Na íbiyerekiini urukundo, kutali kudeta mbu twe tukatangi tee kunda Rurema. Haliko, ye katee tukunda, anatulungikira Umwana wage, libe ituulo lyoꞌkuyitwa hiꞌgulu liitu, halinde atushaagize ibyaha.
11 E bakundwa baani! Bwo Rurema keera akatukunda kwokwo, na nyiitu tukwiriiri tukizi kundana! 12 Ndaaye mundu úzindi bonaga Rurema. Haliko, iri twangaba tukundiini, iri Rurema akoli tutuuziri mwo. Noꞌrukundo lwage, iri lukoli dimiriiri mu kati kiitu.
13 Tuli mu ba naꞌkasiisa kwo tukoli tuuziri mu kati ka Rurema, na kwo akoli tutuuziri mwo, mukuba keera akatubiika mwoꞌMutima gwage. 14 Twenyene, keera tukayibonera kwo Daata akatanga Umwana wage, gira lyo aba Lukiza weꞌkihugo. Tunagweti tugatanga ubumasi kwo biri kwokwo. 15 Umundu, iri angaba ayemiiri kwo Yesu ali Mwana wa Rurema, uyo, ye Rurema akoli tuuziri mwo. Naye, iri akoli tuuziri mu kati ka Rurema. 16 Kwokwo, kwo tukoli yiji kwo Rurema atukuuziri. Tunali naꞌkasiisa koꞌrukundo lwage.
Rurema alyagagi rukundo. Neꞌri umundu angaba ali mu kundana, iri atuuziri mu kati ka Rurema. Na Rurema naye, iri amútuuziri mwo. 17 Yulwo rukundo, akalimbi kaalwo, kali mu koleesibwa mu kati kiitu. Kwokwo, tutagaki yoboha ku lusiku lwoꞌkutwibwa kweꞌmaaja. Mukuba, ngiisi kwo tuli mu boneka mu kino kihugo, tukoli shushiini na Yesu. 18 Umundu, iri angaba akundiini, atakiri mu yoboha. Si urukundo úlutungiini, luli mu lyosa ikyoba. Kwokwo, iri umundu angaba akiri neꞌkyoba, iri atazi tungaana mu kati koꞌrukundo. Haliko, abandu ábalindiriiri ukuhanwa, booki bo bali mu gwatwa neꞌkyoba.
19 Íbitumiri tukola mu kundana, bwo Rurema ye katee tukunda. 20 Neꞌri umundu angadeta kwo akuuziri Rurema, anabe aki shombiri mwene wabo, iri ali munabibeesha. Mukuba, ikyanya umundu atali mu kunda mwene wabo, anamúbwini, kutagi kwo angaki kunda Rurema, atanazi múbona? 21 Kirisito yenyene, akatuheereza ulubaaja kweꞌri umundu angaba akuuziri Rurema, akwiriiri akizi kunda na mwene wabo kwakundi.