20
Beni-Hadaadi ateera Abahisiraheeri
Mu kihugo kyeꞌHaraamu mwâli riiri umwami, iziina lyage Beni-Hadaadi. Uyo mwami anakuumania abasirikaani baage booshi, kiri neꞌfwarasi, naꞌmagaare gaage giꞌzibo, anatabaalwa naꞌbandi baami makumi gashatu na babiri. Kwokwo, anagendi sokanana akaaya keꞌSamariya, gira akateere. Uyo mwami anatee tuma indumwa imunda mwami Ahabu waꞌBahisiraheeri, ti: «Mwami Beni-Hadaadi adeta kwokuno: “Iharija zaawe, neꞌnooro zaawe, byoshi bikola byeꞌmwani. Kiri na bakaawe kwo banonosiri, naꞌbaana baawe, booshi bakola beꞌmwani.”»
Uyo mwami waꞌBahisiraheeri anashuvya: «E nahamwitu mwami, ndi mundu wawe, nga kwo wadeta. Kiri na byoshi byo mbiiti, nabyo biri byeꞌmwawe.»
Zirya ndumwa zanashubi galukira imwa Ahabu, zanamúbwira: «Beni-Hadaadi adeta na kwokuno: “Nakulungikira indumwa, gira ziyiji yabiira inooro, neꞌharija, na bakaawe kuguma naꞌbaana baawe. Kusheezi ku kyanya íkiri nga kyekino, ngakutumira abakozi baani. Bagayiji shakula-shakula mu mwawe, kiri neꞌmwa bakulu baawe. Ngiisi byo bagaabona kwo biri naꞌkamaro, bagabiyabiira, banabindeetere.”»
Ahabu, mbu ayuvwe kwokwo, anakuumania abashaaja booshi ba mu kihugo kyage, anababwira: «Uyu mundu, lolagi ngiisi kwo aloziizi ukutuleetera ubuhanya. Ikyanya akalungika indumwa kwo aloziizi bakaanie, naꞌbaana baani, kiri neꞌnooro, neꞌharija zaani, ndakamúlahirira.»
Balya bashaaja kuguma naꞌbandu booshi, banamúshuvya: «Utakolwe mbu umútwaze, utanamúyemeerere.»
Yizo ndumwa za Beni-Hadaadi, Ahabu anazibwira: «Mubwire nahamwitu, mwami kwokuno: “Ngiisi byo ukambuuna ubwa mbere ngabigira. Si byo wambuuna buno, aahabi! Ndagayemeera kiri neꞌhiniini.”» Yizo ndumwa, zanayami gendi menyeesa nahamwabo.
10 Ulya Beni-Hadaadi analungikira Ahabu yubu bumasi, ti: «Imizimu inyite, iri mu Samariya mwangasigala ulukungu úlwangayijuza ikigasha kya ngiisi muguma mu yaba bandu baani.»
11 Mwami Ahabu anashuvya: «Mugendi múbwira: “Ikikalage kiri mu yihaya, ha nyuma lyoꞌkuhima mwiꞌzibo. Si ikyanya atazi lwa, atangayihaya.”»
12 Lirya ishuvyo lya Ahabu, ikyanya Beni-Hadaadi akaliyuvwa, âli riiri mwiꞌheema lyage, kuguma naꞌbaabo baami ábakamúyibiika kwo. Bâli gweti bagaanywa. Kwokwo, anabwiraga abakulu baꞌbasirikaani baage: «Muyitegaanure, gira tugendi bateera.» Kwokwo, banayibiika ibiringiini.
Mwami Ahabu ahima Beni-Hadaadi
13 Ku yikyo kyanya, umuleevi muguma anayijira mwami Ahabu waꞌBahisiraheeri, anamúbwira: «Nahano adeta kwokuno: “Ka ubwinagi yaka kanyegete kaꞌbasirikaani? Zeene ngababiika booshi mu maboko gaawe, halinde ulonge ukumenya kwo nie Nahano.”»
14 Ahabu anamúbuuza: «Ngalonga ukubahima ku butabaazi bwa nyandi?» Umuleevi, ti: «Nahano adetaga kwokuno: “Ugabahima ku njira yeꞌmisore íyatoolwa na baguvuruneeri ukuba basirikaani.”»
Na wa mwami, ti: «Nyandi úgatee shomboroza?» Umuleevi, ti: «Wehe!»
15 Kwokwo, Ahabu anaharuura imisore íkatoolwa na baguvuruneeri. Umuharuuro gwabo, bâli bandu magana gabiri na makumi gashatu. Ha nyuma, anaharuura abandi basirikaani baꞌBahisiraheeri. Nabo bâli bihumbi birinda.
16 Balya booshi, banayimuka ku kyanya kyaꞌkalenge-renge. Beni-Hadaadi, na balya baabo baami makumi gashatu na babiri ábakamúyibiika kwo, bâli mu maheema gaabo, banâli koli lalusiri.
17 Irya misore íkatoolwa na baguvuruneeri, banaba bo bagatee gendi bateera. Ku yikyo kyanya, Beni-Hadaadi âli mali gwanwa alungika abasirikaani boꞌkugandiiza, banamúmenyeesa kwo hakola ikiso kyaꞌbandu ábalyoka i Samariya. 18 Beni-Hadaadi anababwira: «Mubabirigishe bakiri bagumaana, baba bayija kwiꞌzibo, kandi iri bayija ku mutuula.»
19 Irya misore yanashokola injira, mu kugendi bateera. Naꞌbasirikaani baꞌBahisiraheeri, banabashalagira. 20 Ngiisi muguma wabo, anayita umugoma muguma-muguma. Haaho, balya Baharaamu booshi banatibita. Abahisiraheeri banagenda babalandiriziizi. Si mwami Beni-Hadaadi, yehe anashonera ku fwarasi, anafuuka kuguma neꞌkimaanye kyaꞌbasirikaani ábâli kizi gendera ku fwarasi.
21 Kwokwo, kwo mwami waꞌBahisiraheeri akahima mwiꞌzibo, anagwata ifwarasi, kiri naꞌmagaare mingi giꞌzibo, anayita Abaharaamu bingi.
22 Ha nyuma, ulya umuleevi anayijira mwami waꞌBahisiraheeri, anamúbwira: «Ugendi sikama. Uyitoneese bwija ngiisi kwo ugaagira. Mukuba, mu gundi mwaka, ku kyanya mwene kyekino, uyo mwami weꞌHaraamu agashubi yiji kuteera.»
Abaharaamu bashubi yiji teera Abahisiraheeri
23 Yabo batwali ba mwami Beni-Hadaadi banamúhanuula kwokuno: «Rurema waꞌBahisiraheeri ali Rurema wa ku migazi, kyo kyatuma batuhima. Leero, tukola tugabalwikiza mu ndekeera, gira tube twe tugabahima. 24 Aaho! Ugirage kwokuno: Ushaaze balya baami makumi gashatu na babiri ku bwimangizi. Naꞌhandu haabo, ubiike abakulu baꞌbasirikaani biitu. 25 Unakuumanie abasirikaani nga baabalya-baabalya ábakahimwa. Umuharuuro gweꞌfwarasi, na gwaꞌmagaare giꞌzibo, gube gukiri gwogulya-gwogulya. Ha nyuma, tunabalwikize mu ndekeera. Ku kasiisa, twe tugabahima imisi.» Yiryo ihano, iri mwami Beni-Hadaadi akaliyuvwa, analikulikira.
26 Iri hakalenga umwaka, uyo mwami Beni-Hadaadi anakuumania abandu baage, anagenda mu kaaya keꞌHafeeki, mbu alwise Abahisiraheeri. 27 Abahisiraheeri nabo, banayikuumania, banahaabwa ibilwaniiso, gira bagendi lwisa abagoma baabo. Yabo Bahisiraheeri banashumbika ahandu habiri. Halikago, banabonekana nga tuso tuniini tubiri tweꞌmbene. Si Abaharaamu boohe, bâli kwiziri hooshi mu kihugo.
28 Ulya muleevi wa Rurema anayegeera mwami waꞌBahisiraheeri, anamúbwira: «Nahano adetaga kwokuno: “Ku bwenge Abaharaamu badeta kwo ndi Rurema wa mu migazi, na kwo ndali Rurema wa mu ndekeera, zeene yaka kanyegete kaꞌbasirikaani, ngababiika mu maboko gaawe. Kwokwo, lyo ugaamenya kwo nie Nahano.”»
29 Yabo Bahisiraheeri banahisa isiku zirinda, bagweti bagalangiizania naꞌBaharaamu. Ku lusiku úlugira izirinda, izibo lyanatondeeraga. Ku lwolwo lusiku, Abahisiraheeri banayita abasirikaani baꞌBaharaamu bihumbi igana, mu bâli kizi genda naꞌmagulu. 30 Ábakafuuka, banapuumukira mu kaaya keꞌHafeeki. Mu kati kaabo, inzitiro zaꞌkaaya zanahongokera ku bandi bihumbi makumi gabiri na birinda. Ulya Beni-Hadaadi naye, anapuumuka, anahika mu kaaya, anayifunda mu kisiika kiguma.
31 Abakozi baage banamúbwira kwokuno: «Twayuvwa kwaꞌbaami baꞌBahisiraheeri bali mu kejererana. Ku yukwo, utuhanguule tuyambale amasuuzu, tunahogeke neꞌmigozi mu magosi, tunagendere mwami waꞌBahisiraheeri. Hali ikyanya angakuleka ube ho.»
32 Yabo bakozi, banakenyera amasuuzu, banahogeka neꞌmigozi mu magosi gaabo, banagendera mwami waꞌBahisiraheeri, banamúbwira: «Umukozi wawe, Beni-Hadaadi, akuyinginga, ti: “We kongwa! Undeke mbe ho.”» Ahabu anashuvya: «Kiziga aki ba ho! Si ali mwene witu.»
33 Yabo bakozi ba Beni-Hadaadi, iri bakayuvwa kwokwo, banasobanukirwa kwo balonga imaana, banayami yamiza, ti: «Beni-Hadaadi ali mwene winyu.»
Ahabu anababwira: «Mugendi múndeetera.» Neꞌri Beni-Hadaadi akahika, Ahabu anamúhanguula kwo babwatalanwe mwiꞌgaare lyage liꞌzibo.
34 Beni-Hadaadi anamúbwira: «Utwaya twoshi two daata akanyaga yisho, ngakugalulira two. Na kwakundi, wangatondeera ukukizi guliikiza ibindu byawe i Damasiki, nga kwo daata âli kizi guliikiza ibyeꞌmwitu ino munda i Samariya.»
Ahabu anashuvya: «Bwija! Tunywanage ikihango.» Neꞌri bakanywana ikihango, anamúleka ayigendere.
Umuleevi ayiji daaka Ahabu
35 Ku yikyo kyanya, Nahano anabwira muguma wa mu baleevi kwo abwire uwabo kwokuno: «Njulikaga, we kongwa!» Haliko, uyo wabo analahira. 36 Uyo muleevi anamúbwira: «Bwo utasimbaha igambo lya Nahano, mango naaho twasigaana, indare igakuyita.» Uyo wabo, iri akalyoka yaho, anagwana indare, yanayami múyita.
37 Ha nyuma, uyo muleevi anagwana ugundi mundu, anamúbwira: «Njulika, we kongwa!» Uyo mundu, anamúshulika, anamúkomeeresa. 38 Haaho, uyo muleevi anayishweka ikihunika ku malanga, gira atamenyeekane, anagendi beera ha butambi lyeꞌnjira, agweti agalindirira mwami Ahabu.
39 Ikyanya mwami akalenga yaho, ulya muleevi anamúhamagala, ti: «Nie mukozi wawe, njuba mwiꞌzibo. Hanahikira umusirikaani muguma, anandeetera umushwekwa muguma, anambwira: “Uyu mundu umúlange. Neꞌri angatoloka, ugayitwa hiꞌgulu lyage, kandi iri utange ibilo makumi gashatu byeꞌharija.” 40 Haliko, iri naaba ngweti ngayihaahira, uyo mundu anatoloka.»
Mwami, ti: «Ndaakwo kundi! Si wenyene keera wayanga ulubaaja.»
41 Lyeryo, uyo muleevi anayami shulumula ikihunika ku malanga, mwami anamúmenya kwo ali muguma wa mu baleevi.
42 Ulya muleevi anabwira mwami: «Nahano adetaga kwokuno: “Ulya mundu, kundu nꞌgakyula kwo ayitwe, si keera wamúfuusa. Ku yukwo, we gaafwa ahandu haage. Kiri naꞌbandu baawe, nabo bagaafwa, haꞌbandu baage bangafwiri.”»
43 Uyo mwami Ahabu anataahira imwage i Samariya, akoli rakiiri, anakoli jengiirwi.