21
Ahabu anyaga indalo ya Nabooti
Mwami Ahabu weꞌSamariya, hoofi lyeꞌnyumba yage mu kaaya keꞌYezereheri, hâli riiri indalo mizabibu. Iyo ndalo, yâli ya mundu muguma, iziina lyage Nabooti.
Uyo Nabooti, lusiku luguma Ahabu anamúbwira: «Iyi ndalo yawe yeꞌmizabibu, iri ha butambi lyeꞌnyumba yani. Ugimbeereze, gira ngigire ibe ndalo yeꞌshogo. Naani, ngakuheereza igindi ndalo ígihimiri. Kandi iri nanga, ngigule.»
Ulya Nabooti anamúshuvya kwokuno: «Ndaalwo lusiku nangakuheereza ubuhyane bwo nꞌgasigirwa na bashokuluza baani. Yiryo igambo, Nahano alishemye hala.»
Uyo Ahabu anagaluka imwage akoli rakiiri, anakoli zizibiiri. Mukuba, Nabooti amúlahirira kwo atagamúheereza ubuhyane bwo akasigirwa na bashokuluza baage. Uyo Ahabu anagendi lambama ku ngingo, anabisha amalanga ku kibambaazi. Kiri neꞌkyanya bakamúleetera ibyokulya, analahira mbu atagaalya.
Uyo Ahabu, mukaage Yezebeeri anayiji múbuuza: «Kituma kiki wajengeerwa? Ka ndaabyo ugaalya?»
Na wa naye, ti: «Uyo Nabooti, weꞌYezereheri, nagendi múhuuna kwo anguliikize indalo yage yeꞌmizabibu. Kandi iri angasiima, nimúheereze igindi ndalo ahandu haayo. Haliko, anjuvya: “Nanga! Ndagakuheereza indalo yani yeꞌmizabibu.”»
Uyo Yezebeeri, ti: «Ka keera wayibagira kwo we twaziri Abahisiraheeri? Vyuka, ulye, unashagaluke. Iyo ndalo ya Nabooti, nienyene ngakuheereza yo.»
Uyo Yezebeeri anayandika amaruba kwiꞌziina lya Ahabu, anagabiika kwaꞌkamangu ka mwami. Yago maruba, anagatumira abashaaja ba mu kaaya ka Nabooti, kuguma naꞌbanalushaagwa ábâli tuuziri mwo.
Mu yago maruba mwâli yandisirwi, ti: «Mumenyeese abandu kwo bagire ulusiku lukulu lwoꞌkuyishalisa. Mwamali kuumana, munagingike Nabooti, mu kumúbiika ahandu hoꞌlushaagwa. 10 Munayabiirage utupere-pere tubiri, tuyimange imbere lyage, tunamúlege kwo atuka Rurema, atuka na mwami. Haaho, munayami múhulukiza inyuma lyaꞌkaaya, munamúyite mu kumúlasha amabuye.»
11 Yago magambo go Yezebeeri akayandika mu maruba, abakulu baꞌkaaya ka Nabooti banagakulikira. 12 Banamenyeesa ulusiku lukulu lwoꞌkuyishalisa, banakuumana, banagingika Nabooti ahandu hoꞌlushaagwa. 13 Tulya tupere-pere twombi, twanayiji bwatala imbere lya Nabooti. Twanatondeera ukumúlega imbere lyaꞌbandu booshi, ti: «Uyu Nabooti keera atuka Rurema, atuka na mwami.»
Balya booshi, banayami múhalamulira inyuma lyaꞌkaaya, banakizi múlasha amabuye, halinde anafwa. 14 Iri bakaba keera bamúyita, banatumira Yezebeeri umwazi kwo Nabooti keera alashwa amabuye, anakoli fwiri.
15 Ulya Yezebeeri, mbu ayuvwe kwokwo, anabwira Ahabu: «Nabooti atakiri ho. Si keera afwa. Aaho! Yimukaga, ugendi yabiira iyo indalo yage yeꞌmizabibu, irya yo akalahira kwo utagule.»
16 Ahabu, iri akayuvwa kwo Nabooti keera afwa, anayimuka, anagendi giyabiira.
Umuleevi Hiriya adaaka Ahabu bo na mukaage
17 Ku yikyo kyanya, Nahano anabwira umuleevi Hiriya weꞌTishibe kwokuno: 18 «Manukira i Samariya, unahumaanane na Ahabu, mwami waꞌBahisiraheeri. Buno, ali mu ndalo yeꞌmizabibu ya Nabooti. Agenda yo, mbu agiyabiire.
19 «Umúbwirage, kwo Nahano adeta kwokuno: “Si keera wayita umundu, wanayiji yabiira ibindu byage! Aaho! Haahalya utubwa tugweti tugalambira umuko gwa Nabooti, ho na haaho, tugalambira noꞌgweꞌmwawe.”»
20 Ikyanya Hiriya akabwira Ahabu kwokwo, Ahabu anadeta: «E mugoma wani, ka kandi wambulukira kwo?»
Na wa Hiriya, ti: «Ee! Nakuhulukira kwo. Mukuba, ukoli fitiirwi ukugira íbitali nga byo mu masu ga Nahano. 21 Yuvwagwa ngiisi kwo Nahano adeta: “Ku kasiisa, ngakuleetera ubuhanya. Ngaminika ibibusi byawe, na nzimiize ngiisi úyimbwa mushosi wa mwiꞌkondo lyawe, aba muja, kandi iri atali muja. 22 Imbaga yawe, ngagigira nga kwokulya nꞌgagira imbaga ya Yerobwamu mugala Nebati, neꞌyeꞌmwa Baasha mugala Ahiya. Mukuba, keera wandaakaza, wanahubiisa Abahisiraheeri, kwo nabo bakizi yifunda mu byaha.”
23 «Na hiꞌgulu lya mukaawe Yezebeeri, Nahano adetaga kwokuno: “Amagala gaage, utubwa tugagaliira mwiꞌdako lyoꞌluzitiro lwaꞌkaaya keꞌYezereheri.”
24 «Ku kasiisa, ikyanya abandu beꞌmbaga yawe bagafwira mu kaaya, utubwa tugabajanganula-janganula. Neꞌkyanya bagafwira mu kahinga, ingukuma zigabajojomola.»
25 (Ulya Ahabu akateberezibwa na mukaage Yezebeeri. Kwokwo, hatazindi boneka umundu úkayifunda mu mabi imbere lya Nahano nga ye. 26 Akayagazania bweneene, mu kuyikumba imigisi, nga kwaꞌBahamoori nabo bâli kizi giyikumba. Yabo Bahamoori, Nahano âli mali gwanwa abayimulira Abahisiraheeri.)
27 Galya magambo, iri Ahabu akagayuvwa, anayami daatula ibyambalwa byage, anakizi yambala amasuuzu, iri anayishalisa. Yago masuuzu, atâli kizi gahogola, kiri mu kugwejera. Kiri na mu kugenda, âli jabati-jabati.
28 Iri Nahano akabona kwokwo, anashubi bwira Hiriya weꞌTishibe kwokuno: 29 «Ka ubwini ngiisi kwo Ahabu ayibiika haashi imbere lyani? Aaho! Bwo ayibiika haashi, ndagaki leeta yubwo buhanya mu siku zaage. Si ngabuleeta mu siku za mugala wage.»