3
Izibo lyaꞌBahisiraheeri naꞌBamohabu
Ikyanya Yehoshafaati âli kola neꞌmyaka ikumi na munaana atwaziri i Buyuda, mu kihugo kyeꞌHisiraheeri, banayimika Yoramu mugala Ahabu, anahisa imyaka ikumi niꞌbiri atwaziri mu kaaya keꞌSamariya.
Uyo Yoramu âli kizi gira amabi imbere lya Nahano. Kundu kwokwo, atâli riiri mubi bweneene, nga yishe na nyina. Mukuba, lulya lwingo lwoꞌmuzimu Baali lwo yishe âli yubasiri, akaluhongola. Kundu kwokwo, anagenderera ukukizi gira byebirya byaha bya Yerobwamu mugala Nebati, anahubiisa Abahisiraheeri, nabo banakizi bigira. Yibyo byaha, atanabijanda.
Mu kihugo kyeꞌMohabu, Mesha âli riiri mwami, anâli riiri mutuuzi weꞌbibuzi. Ngiisi mwaka âli kizi rambulira imwa mwami waꞌBahisiraheeri ibyanabuzi bihumbi igana, kuguma noꞌbwoya bweꞌbindi bibuzi bihumbi igana. Halikago ikyanya Ahabu akaba keera afwa, uyo mwami weꞌMohabu anahuna imbere lya mwami Yoramu waꞌBahisiraheeri.
Kwokwo, Yoramu analyokaga i Samariya, anakuumania abasirikaani booshi baꞌBahisiraheeri. Anatuma indumwa imwa mwami Yehoshafaati weꞌBuyuda, ti: «Mwami weꞌMohabu keera ahuna imbere lyani. Ka wangandabaala, gira tugendi múlwisa?»
Uyo Mwami Yehoshafaati anashuvya: «Ndi ibiringiini! Si twe baguma! Abandu baani bali beꞌmwawe. Kiri neꞌfwarasi zaani, ziri zeꞌmwawe. Mu kugendi bateera, tugalenga luhande luhi?» Yoramu naye, ti: «Tugalenga mwiꞌshamba lyeꞌHedoomu.»
Mwami Yoramu anayimuka, kuguma na mwami weꞌBuyuda, kiri na mwami weꞌHedoomu. Yabo baami, iri bakaba keera bagenda isiku zirinda, amiiji ganabamalira. Kiri neꞌbitugwa byabo, byanagabula.
10 Mwami waꞌBahisiraheeri anadeta: «Si kwo tuli baami bashatu, Nahano akatukuumania, gira atubiike mu maboko ga mwami weꞌMohabu!»
11 Mwami Yehoshafaati anabuuza: «Ka ndaaye muleevi wa Nahano úli hano, gira atubuugize ye?» Mu bakozi ba mwami Yoramu weꞌHisiraheeri, muguma anashuvya: «Hirisha mugala Shafaati ali hano. Âli riiri mukozi wa Hiriya.» 12 Yehoshafaati anadeta: «Uyo, ali muleevi wa Nahano.» Yabo baami bashatu, banagendi múhanuusa.
13 Ikyanya bakahika, ulya Hirisha anabuuza mwami waꞌBahisiraheeri: «Biki byo undoziizi kwo? Ugendi buuza abaleevi ba yisho, kiri naꞌba nyoko.» Mwami waꞌBahisiraheeri, ti: «Twe baami kwo tuli bashatu, Nahano yenyene ye katukuumania. Halikago buno, tukola tugabiikwa mu maboko ga mwami weꞌMohabu.»
14 Hirisha, ti: «Nashiikiza kwiꞌziina lya Nahano woꞌbushobozi, anali ye ndi mu kolera. Bwo mwira wawe wa Yehoshafaati, mwami weꞌBuyuda, akola hano, kyo kitumiri ngweti ngamúheereza ulushaagwa. Buzira kwokwo, ndangakutwaziizi kiri neꞌhiniini, kiri noꞌkulola ku malanga gaawe. 15 Ku yukwo, undeeterage umundu úyiji ukulasa ululanga.» Banamúleetera ye.
Ku kyanya âli gweti agalulasa, imisi ya Nahano yanayijuza Hirisha, 16 anatondeera ukudeta: «Nahano adetaga kwokuno: Mwiꞌno ndekeera, mukizi humba mweꞌbishimo ngiisi handu. 17 Kundu mutagaabona imbuusi kandi iri invula, haliko ino ndekeera yoshi igayijula mwaꞌmiiji, munaganywe kuguma neꞌngaavu ziinyu, neꞌbindi bitugwa biinyu. 18 Yiri igambo, livwarusiri bweneene imwa Nahano, anali ye gamùheereza ikihugo kyeꞌMohabu.
19 «Na kwakundi, mugaahima ngiisi kaaya keꞌnzitiro ngomu, na ngiisi kaaya kiija. Ibiti byatwo biija, byoshi mugabitema. Neꞌshyoko zaamwo, mugazifulira. Neꞌndalo zooshi, kundu ziri neꞌnagiira, mugazishereeza mu kuzilunda mwaꞌmabuye.»
20 Kwokwo iri bukakyagaga shesheezi, ku kyanya kyoꞌkutanga kwaꞌmatuulo, banabona amiiji gagolomba ukulyoka uluhande lweꞌHedoomu, ganaboneka ahandu hooshi.
21 Balya Bamohabu, iri bakayuvwa kwaꞌbaami bashatu bayiji bateera, banahamagala abandu booshi, kutondeerera ku misore halinde ku bashaaja. Yabo booshi, banagwa ku bilwaniiso, banagendi yiguga ku mbibi zeꞌkihugo kyabo.
22 Iri bukakya, balya Bamohabu banabona izuuba likola mu tunduuka hiꞌgulu lyaꞌmiiji, banalangiiza mu miiji, banabona gali madukula nga muko, 23 banadeta: «Yee! Muko yugu! Yaba baami bashatu, bashuba mu lwa boonyene ku boonyene, keera banayitana. Tugendage, tushahule ibindu byabo.»
24 Haliko, iri bakahika mu shumbi yaꞌBahisiraheeri, Abahisiraheeri banabateera, banabashindibuka kwo, halinde i Mohabu, iri banabayita bweneene. 25 Banahongola utwaya twabo. Na ngiisi ho bakalenga ku ndalo nyiija, ngiisi muguma âli kizi lasha mwiꞌbuye, halinde zooshi zanayijula mwaꞌmabuye. Na kwakundi, banafulira ishyoko zooshi zaꞌmiiji. Kiri neꞌbiti biija byoshi, banakizi bitemera haashi. Hakasigala naaho akaaya kahamu keꞌKiiri-Haraseeti. Yako nako, yabo bashosi ábâli kizi lwisa akahobola, banakasokanana, banakateera.
26 Ulya mwami weꞌMohabu, iri akabonaga kwiꞌzibo lyabakayira, anayabiira abasirikaani magana galinda, ábâli kizi lwisa ingooti. Âli loziizi ubulyo bwoꞌkusheshera ha kati kaꞌbagoma, hoofi naꞌkaaya keꞌHedoomu, haliko atanashobola.
27 Haaho, anayabiira mugala wage weꞌfula, anamútwala ha luzitiro lwaꞌkaaya, anamútanga, libe ituulo lyoꞌkusiriiza. Noꞌyo mugala wage, ye wangayimiri ahandu haage. Abahisiraheeri booshi, iri bakabona kwokwo, banahuumirwa ngana. Banasiga kalya kaaya, banagalukira mu kihugo kyabo.