2
Hiriya alengezibwa mwiꞌgulu
Ikyanya Nahano âli kola agalengeza Hiriya mwiꞌgulu mu mbuusi yaꞌkasiru-siru, Hiriya na Hirisha bâli lyosiri i Girigaali. Neꞌri bakaba bakiri mu njira, Hiriya anabwira Hirisha: «Usigalage hano! Nahano anduma, mbu ngende i Beteeri.» Haliko, Hirisha analahira: «Nanga! Nga kwo Nahano ayamiri ho, na nga kwo uyamiri ho, ndagakusiga!» Kwokwo, banagendanwa, halinde i Beteeri.
Iyo munda i Beteeri, ikiso kyaꞌbaleevi kyanahulukira ku Hirisha, kyanamúbuuza: «Ka utayiji kwo zeene Nahano agayabiira nahamwinyu?» Hirisha, ti: «Nyiji kwokwo. Haliko, mutashubi bideta.»
Ha nyuma, Hiriya anashubi bwira Hirisha: «Usigalage hano! Nahano anduma, mbu ngende i Yeriko.» Haliko Hirisha anashiikiza, ti: «Nga kwo Nahano ayamiri ho, na nga kwo uyamiri ho, ndagakusiga.» Kwokwo, banagendanwa halinde i Yeriko.
Iyo munda i Yeriko, ikindi kiso kyaꞌbaleevi banahulukira ku Hirisha, banamúbuuza: «Ka utayiji kwo zeene Nahano agayabiira nahamwinyu?» Hirisha, ti: «Nyiji kwokwo. Haliko, mutashubi bideta.»
Hiriya anashubi bwira Hirisha: «Usigalage hano. Nahano anduma, mbu ngende i Yorodaani.» Haliko, Hirisha anashiikiza, ti: «Nga kwo Nahano ayamiri ho, na nga kwo uyamiri ho, ndagakusiga.» Kwokwo, banagendanwa.
Abaleevi makumi gataanu bâli bakulikiiri, halinde ku lwiji Yorodaani. Hiriya na Hirisha, banayimanga hoofi noꞌlwiji. Yabo baleevi nabo, banayisunga hala hiniini. Haaho, ulya Hiriya anahogola ikanju lyage, analigonya, analishulika ku miiji. Yago miiji ganayami bunduuka mwo kubiri. Bombi, banajabuka, mu kulenga áhayumiri.
Iri bakaba bakola yaho i kajabo, Hiriya anabwira Hirisha: «Ku kyanya ndazi lyosibwa imwawe, umbwire iri hali igambo lyo uloziizi ngugirire.» Hirisha anamúshuvya: «Nakuhuuna kwo mbaabwe umutima gwawe, gumbe mwo ubugira kabiri.»
10 Hiriya, ti: «Yibi wahuuna, biri bikayu. Kundu kwokwo, ikyanya ngatwalwa, iri wangambona, lyo ugagulonga. Halikago, iri utangambona, utagaki guhaabwa.»
11 Iri bakaba bakiri mu yugwo muganuulo, lyeryo ngana, hanayami hulukira igaare lyoꞌmuliro, ligweti ligakululwa neꞌfwarasi zoꞌmuliro, byanabahandula. Ulya Hiriya analengezibwa mwiꞌgulu, mu mbusi yaꞌkasiru-siru.
12 Hirisha, iri akabona kwokwo, anateerera umulaga kwokuno: «E daata! E daata! Si gali magaare gaꞌBahisiraheeri, na ábagarongwiri!» Ha nyuma, atanaki shubi bona Hiriya. Kyanatuma agagwata ibyambalwa byage ku mwizingeerwe, anabidaatula.
13 Ha nyuma, Hirisha anatoola lirya ikooti lya Hiriya,* 2.13 Yikyo kyambalwa kyâli riiri ngiꞌkooti lyoꞌkuyambalira ku kindi kyambalwa. Kyo Hiriya akatee yambika Hirisha ku kyanya akamúlaalika kwo abe mwigirizibwa wage (1 Baami 19.19). Kwokwo kwo Hirisha akakihaabwa, kibe kyeꞌmwage yenyene, mu kuyerekana kwo ye gasigala muleevi wa Rurema ahandu ha Hiriya. anagalukira ku ngombe yoꞌlwiji Yorodaani. 14 Mbu ahikage, analishulika ku miiji, ti: «E Nahano Rurema wa Hiriya, uli hayagi?» Lyeryo, ganayami bunduuka mwo kubiri, anajabuka.
15 Kirya kiso kyaꞌbaleevi beꞌYeriko, iri bakabona kwokwo, banadeta: «Gulya mutima gwa Hiriya, gukola mu Hirisha.» Kwokwo, banagendi músanganira, banayinama imbere lyage, mu kumúheereza ulushaagwa. 16 Banamúbwira: «Lolaga! Tuli bikalage makumi gataanu, tunali bakozi baawe. Aaho! Leka tugendi kuloogeza nahamwinyu. Hali ikyanya umutima gwa Nahano gwangamútwala, gunashubi gendi músiga ku mugazi mulebe, kandi iri mu ndekeera.» Hirisha ti: «Nanga! Mutagende!»
17 Haliko, banakaviiriza, halinde anayuvwa ishoni. Kwokwo, anabahanguula kwo bagende. Banalungika abandu makumi gataanu, banahisa isiku zishatu bagweti bagalooza-looza Hiriya ngiisi handu, batanamúbona.
18 Iri bakagalukira i Yeriko imunda Hirisha, anababwira: «Ka ndamùbuza kwo mutagende?»
Hirisha agira ikitangaaza
19 Ha nyuma, yabo bandu beꞌYeriko banagendi bwira Hirisha: «E nahamwitu, nga kwo ubwini, yaka kaaya katusimisiizi bweneene. Haliko, amiiji go tuhiiti, galyagagi mabi. Indalo ziitu, zitali mu yera bweneene.»
20 Uyo Hirisha, ti: «Mubiike umuunyu mu mutanga muhyahya, munagundeetere.» Neꞌri bakamútwalira gwo, 21 anagenda ku shyoko yaꞌmiiji, anagulasha mwo, iri anadeta: «Nahano adetaga kwokuno: “Gano miiji, keera nagayeruusa, gabe miija. Ukulyokera buno, gataki yitiise, kandi iri kushalamuliisa abakazi inda.”» 22 Lyeryo ngana, galya miiji ganaba miija, ganagenderiiri ukuba miija halinde zeene, nga kwo Hirisha akadeta.
23 Hirisha analyoka i Yeriko, anagenda i Beteeri. Neꞌri akaba akiri mu njira, misore miguma yanalyoka mu kaaya, yanatangira ukumúyamiriza kwokuno: «Shaaza ikihala imbere liitu!»
24 Ulya Hirisha anakebagana, anabaloleekeza, anabadaaka kwiꞌziina lya Nahano. Lyeryo, idubu zibiri zanalyoka mu kishuka, zanayami lya imisore makumi gana niꞌbiri.
25 Hirisha anagenderera noꞌlugeezi, halinde ku mugazi Karimeeri. Na mu kulyoka yo, anagalukira i Samariya.

*2:13 2.13 Yikyo kyambalwa kyâli riiri ngiꞌkooti lyoꞌkuyambalira ku kindi kyambalwa. Kyo Hiriya akatee yambika Hirisha ku kyanya akamúlaalika kwo abe mwigirizibwa wage (1 Baami 19.19). Kwokwo kwo Hirisha akakihaabwa, kibe kyeꞌmwage yenyene, mu kuyerekana kwo ye gasigala muleevi wa Rurema ahandu ha Hiriya.