Ikitaabo kya kabiri kyaꞌ
Baami
Indangiriro
Yiki kitaabo, kiyerekiini abaami bazinda baꞌBahisiraheeri naꞌbeꞌBuyuda, ngiisi kwo bâli kizi twala. Baguma baabo, bâli riiri biija, banakizi simbaha Rurema, nga Hasa, na Yowashi. Haliko abingi baabo, banakizi tenguha Rurema. Na kundu bakakengulwa, haliko banalahira ukuyuvwa, kyanatuma Abahisiraheeri bagatwalwa imbohe mu mahanga. Iri hakalenga igindi myaka, Abayuda nabo, banayiji twalwa imbohe.
Muziizi muguma gwiꞌsikamiro, guli mu 2 Baami 2.14: «Mbu ahikage, analishulika ku miiji, ti: “E Nahano Rurema wa Hiriya, uli hayagi?” Lyeryo, ganayami bunduuka mwo kubiri, anajabuka.»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Abaleevi Hiriya bo na Hirisha (1.1–8.15)
b) Abaami bingi, halinde ku kyanya Abahisiraheeri bakatwalwa mu buja i Babeeri (8.16–17.41)
c) Abandu beꞌBuyuda, halinde ku kyanya bakatwalwa mu buja i Babeeri (18–25)
1
Hiriya na mwami Ahaziya
Ikyanya Ahabu akaba keera afwa, abandu beꞌMohabu banahuna, mu kulahira kwo batagaki twalwa naꞌBahisiraheeri.
Ahaziya, mwami waꞌBahisiraheeri, ikyanya âli riiri mu kajumiro i Samariya, anashonera mu kisiika íkiri mu nyumba ya hiꞌgulu lyeꞌyabo, anatibuka, anakomeereka bweneene. Kwokwo, anatuma indumwa, igendi buuza umuzimu Baali-Zebubu mu kaaya keꞌHekurooni, ti: «Ka ngaakira?»
Ikyanya yizo ndumwa zâli ki riiri mu njira, umuganda wa Nahano anayijira umuleevi Hiriya, weꞌTishibe, anamúbwira kwokuno: «Zirya ndumwa, ugendi ziyitangiira, unazibuuze: “Kituma kikagi mugweti mugagendera umuzimu Baali-Zebubu gweꞌHekurooni? Mu kihugo kyoshi kyaꞌBahisiraheeri, ka ndaaye Rurema úli mwo?” Mugendi bwira mwami kwo Nahano adetaga kwokuno: “Kwokwo, ukoli gwejiiri ku ngingo, utagaki givyuka kwo, si ukola ugagifwira kwo.”»
Zirya ndumwa, iri zikagalukira imunda mwami, anazibuuza: «Kituma kiki mwagaluka?» Nazo, ti: «Twahumaanana na mundu muguma, anatubwira kwo tugaluke, tunakubwire kwo Nahano adetaga kwokuno: “Kituma kiki watutuma imunda umuzimu Baali-Zebubu, gweꞌHekurooni? Mu kihugo kyeꞌHisiraheeri, ka ndaaye Rurema úli mwo? Kwokwo, ukoli gwejiiri ku ngingo, utagaki givyuka kwo, si ukola ugagifwira kwo!”»
Mwami anababuuza: «Uyo mwahumaanana, anamùbwira yukwo, ali mundu muki?» Nabo, ti: «Ashubi yambiiti imirondo yeꞌbyoya.* 1.8 Kandi iri: Ashuba mundu weꞌbikarakara. Na mu kibuno, mwâli umukaba gwoꞌluhu.» Mwami anayami deta: «Uyo, ye Hiriya weꞌTishibe!»
Ulya Hiriya, mwami anatuma umukulu waꞌbasirikaani, kuguma naꞌbandu baage makumi gataanu, kwo bagendi múgwata. Yabo basirikaani banamúgwana abwatiiri ku mugazi. Uyo mukulu anamúbwira: «E mundu wa Rurema, mwami akutumira kwo umanukire imwage.»
10 Hiriya anashuvya kwokuno: «Iri nangaba ndyagagi mundu wa Rurema, umuliro guyami tibuka mwiꞌgulu, gunakusingoole naꞌbandu baawe.» Lyeryo, umuliro ukulyoka mwiꞌgulu, gwanayami basingoola booshi.
11 Ulya mwami anatuma ugundi mukulu, kuguma naꞌbandi makumi gataanu. Naye, anabwira Hiriya: «E mukozi wa Rurema, mwami akyula kwo umanukire imwage duba!»
12 Hiriya anamúshuvya: «Iri nangaba ndi mundu wa Rurema, umuliro guyami tibuka mwiꞌgulu, gunakusingoole, kuguma naꞌbandu baawe.» Lyeryo kandi, umuliro gwa Rurema gwanashubi tibuka mwiꞌgulu, gwanayami basingoola booshi.
13 Iri hakazinda, mwami anatuma ugundi mukulu, naꞌbandu baage makumi gataanu. Uyo gundi mukulu yehe, anagendi fukama imbere lya Hiriya, anamúyinginga, ti: «E mukozi wa Rurema, nakuyinginga, utanyite! Kiri na yaba bakozi baawe makumi gataanu, utabayite. Si tuli bakozi baawe! 14 Lolaga! Umuliro ukulyoka mwiꞌgulu, keera gwajigiivya yabo bakulu babiri, kuguma naꞌbandu baabo. Kundu kwokwo, nakuyinginga, ungejeerere!»
15 Umuganda wa Nahano anabwira Hiriya: «Uyu musirikaani, mumanukanwe. Utamúyobohe.» Kwokwo, Hiriya anayimuka, banamanukanwa halinde imwa mwami.
16 Iri bakahika, Hiriya anabwira mwami: «Nahano adetaga kwokuno: “Kituma kiki mugweti mugagendera Baali-Zebubu, umugisi gweꞌHekurooni? Mu kihugo kyoshi kyaꞌBahisiraheeri, ka ndaaye Rurema úli mwo? Bwo wagira kwokwo, unakoli gwejiiri ku ngingo, utagaki givyuka kwo, si ukola ugagifwira kwo!”»
17 Iri hakazinda, mwami Ahaziya anashaaja, nga kwo Nahano akagwanwa abwira Hiriya.
Yibyo byoshi, bikakoleka mu mwaka gwa kabiri gwoꞌbutwali bwa Yoramu mugala Yehoshafaati, mwami weꞌBuyuda. Na bwo Ahaziya atâli busiri umwana woꞌbutabana, Yoramu 1.17 Yoramu kandi iri Yehoramu. anaba ye gayima ahandu haage.
18 Uyo mwami Ahaziya, agandi magambo go âli kizi gira, gayandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌHisiraheeri.

*1:8 1.8 Kandi iri: Ashuba mundu weꞌbikarakara.

1:17 1.17 Yoramu kandi iri Yehoramu.