5
Namaani akizibwa umubembe
Hâli riiri mukulu muguma waꞌbasirikaani beꞌHaraamu, iziina lyage Namaani. Uyo Namaani, mwami nahamwabo âli múkuuziri bweneene. Mukuba, ku njira yage, Nahano akahimiisa Abaharaamu. Uyo Namaani, kundu âli riiri kikalage kyoꞌmusirikaani, haliko âli riiri munamubembe.
Yabo Baharaamu, ikyanya bakagendi lwa naꞌBahisiraheeri, banagwata umunyere mwanuke imbohe, anayiji ba muja wa muka Namaani.
Lusiku luguma, uyo munyere anabwira nabuja: «E maawe, bwangabiiri bwija nahamwitu agende i Samariya, agendi bona umuleevi. Uyo muleevi, yeki angamúkiza ubulwazi bwage.»
Yago magambo, iri Namaani akagayuvwa, anagendera mwami weꞌHaraamu, anamúganuulira go. Mwami, ti: «Ugendage yo! Ngayandikira mwami waꞌBahisiraheeri amaruba.» Kwokwo, Namaani anayimuka, anatwala ibingorongoro bihumbi makumi gashatu byeꞌharija, neꞌbingorongoro bihumbi ndatu byeꞌnooro, neꞌmirondo ikumi yoꞌmulimbo.
Galya maruba gâli mayandike kwokuno: «E mwami, nakulungikira uyu musirikaani Namaani, gira umúkize umubembe.»
Yago maruba, mwami waꞌBahisiraheeri mbu agasome, anayami daatula ibyambalwa byage, anadeta kwokuno: «Yayewe! Ka nie Rurema? Ka mwami weꞌHaraamu atoniri kwo mbiiti ubushobozi bwoꞌkuyita umundu, na njubi múkiza? Kituma kikagi andumira uyu mundu wage, mbu nimúkirize ye umubembe? Mumenye buno kwoꞌyu mundu aloziizi naaho ukundeetera imbamba.»
Hirisha, umuleevi wa Rurema, iri akayuvwa umwazi kwo mwami waꞌBahisiraheeri keera adaatula ibyambalwa byage, anamútumira indumwa, ti: «Kituma kiki wadaatula ibyambalwa? Uyo mundu, umúndumire. Kwokwo, lyo alonga ukumenya kwo hali umuleevi mu Bahisiraheeri.»
Uyo Namaani anagenda naꞌmagaare gaage goꞌkukululwa, neꞌfwarasi zaage. Neꞌri akahika ha lwivi lwa Hirisha, anayimanga. 10 Hirisha anatuma umukozi wage, amúbwire kwokuno: «Ugendi yiyulubiza ubugira kalinda mu lwiji Yorodaani. Kwokwo, lyoꞌmwego gwawe gugaaba mugumaana, unabe wakira lwoshi.»
11 Uyo Namaani anabona buligo bweneene, anayikuutuza, ti: «Njubi yiji kwo agahulukira ha mbuga, tubonaane. Anambuunire imwa Rurema Nahamwabo. Ahume na ho ndwaziri, na nyami kira. 12 Inyiiji zeꞌyo munda i Damasiki, Habana na Faripaari, ka zitali zo nyiija ukuhima inyiiji zooshi zaꞌBahisiraheeri? Ka ndangakarabiri mwo, na ngire?» Kwokwo, anashaaga yaho, akoli rakiiri bweneene.
13 Kundu akadeta kwokwo, haliko abakozi baage banamúbwira: «E nahamwitu, umuleevi, nga ngakubwiziri kwo ugire igambo lihamu, ka utangaligiziri? Aaho! Ka itali yo haahe, bwo akubwira naaho, kwo ugendi yiyulubiza, unakire?»
14 Iri hakatama, ulya Namaani anagira nga kwo akabwirwa na Hirisha, umundu wa Rurema, anamanukira ku lwiji Yorodaani, anayiyulubiza mwo ubugira kalinda. Neꞌri akayusa ukugira kwokwo, anabona kwo keera akira lwoshi. Lulya luhu lwage, lwanaba lulembu, lwanadula nga lwoꞌmwana mwanuke.
15 Uyo Namaani anayami galukira imwoꞌmundu wa Rurema, kuguma naꞌbandu baage booshi, anadeta: «E waliha, ngola mukozi wawe. Buno ngoli yiji kwo ndaaye gundi Rurema mu kihugo, átali Rurema waꞌBahisiraheeri naaho. Ku yukwo, mwe bakongwa mwe, buno muyabiire luno lutengu.»
16 Uyo Hirisha, ti: «Nahano, ye ngweti ngakolera. Nga kwo ayamiri ho, ndaalwo lutengu lwo ngayabiira.» Kundu Namaani akamúyinginga bweneene, halikago Hirisha anashiikiza.
17 Namaani anashubi deta: «Iri byangabiiri kwokwo, we kongwa, umbeereze uluvu úlwangabetulwa neꞌbiiza bibiri bya bapunda. Buno, ngola mukozi wawe. Noꞌkulyokera zeene, ndagaki tanga ituulo lyoꞌkusiriiza lwoshi, kandi iri lyoꞌkuyerekana ingoome, ku migisi. Si ngakizi bitanga imwa Nahano naaho!
18 «Nahano angejeerere ku lino igambo liguma naaho. Ikyanya nahamwitu ali mu gendi yikumba umugisi gwage Rimooni mu luheero, ali mu yinama, anahise amalanga haashi. Haaho lyo naani ngayinama, bwoꞌkuboko kwani kwo asikamiiri kwo. Ku yiryo igambo, nahuuna kwo Nahano angejeerere.» 19 Hirisha, ti: «Ugendage noꞌmutuula.» Kwokwo, Namaani anashokola injira.
Ikyanya atâli zaazi yikondeera, 20 Gehazi anadeta kwokuno: «Si nahamwitu keera alekeerera Umuharaamu Namaani kwo agende, buzira kuyabiira ku byo aleeta. Nga kwo Nahano ayamiri ho, namu gendi mútuna, gira ambeereze yibyo bindu.» (Uyo Gehazi âli mukozi wa Hirisha. Na Hirisha âli mukozi wa Rurema.)
21 Kwokwo, Gehazi anayimuka, anakwabadukira áhali Namaani. Namaani mbu akebagane, anabona umundu amúkulikiiri ku mulindi. Kyanatuma agashonooka mwiꞌgaare lyage, anamúgwana, anabuuza: «Ka buholo?»
22 Gehazi anashuvya kwokuno: «Tuli bagumaana. Haliko nahamwitu anduma, ti: “Buno keera nalaalirwa naꞌbaleevi babiri, ba mu kiso kyaꞌbaleevi. Balyosiri mu migazi ya Hifurahimu. We kongwa! Ubaheereze ibingorongoro bihumbi bishatu byeꞌharija, neꞌbyambalwa bibiri byoꞌmulimbo.”»
23 Uyo Namaani, ti: «Nayemeera! Si mwangayabiira kiri neꞌbingorongoro bihumbi ndatu byeꞌharija.» Anamúyinginga kwo abiyabiire. Ha nyuma, anamúbohera amatu gabiri, anamúheereza neꞌmirondo ibiri yoꞌmulimbo, anabiheereza abakozi baage babiri, gira babitwalire Gehazi.
24 Iri bakahika kwiꞌrango, ngiisi ho Hirisha âli tuuziri, Gehazi anayabiira amatu geꞌharija, anagatwala mu nyumba yage. Ha nyuma, anahanguula yabo bakozi kwo bayigendere.
25 Uyo Gehazi, iri akayingira úmuli Hirisha, Hirisha anabuuza: «E Gehazi, hayi uli mu lyoka?» Gehazi, ti: «E waliha, ndaaho njubi geeziri.»
26 Hirisha anamúbwira kwokuno: «Ka utayiji kwo mu mutima gwani tushubanwa, ku kyanya ulya mundu ashonooka mwiꞌgaare lyage, gira akulamuse? Kino kyanya, kitali kyoꞌkuyabiira iharija kandi iri ibyambalwa, kandi iri indalo, kandi iri mizabibu, kandi iri bibuzi neꞌngaavu, kandi iri baja naꞌbaja-kazi.
27 «Ku yukwo, umubembe úgushuba ku Namaani, we gukolaga gugagwata. Kiri naꞌbandu booshi beꞌbibusi byawe, nabo gugakizi bayahukira, halinde imyaka neꞌmyakuula.» Haaho-haaho, Gehazi anayami lyoka yaho, akoli dunduusiri noꞌmubembe. Umwego gwage, gwâli kola mweru-mweru nga lugungu.