6
Isheenyo yaleremba ku miiji
Lusiku luguma, ikiso kyaꞌbaleevi kyanayiji bwira Hirisha, ti: «Hano ho tuli mu kuumana, hakola haniini. Aaho! Utuhanguule tugende i Yorodaani. Ngiisi mundu atemage ikiti kiguma-kiguma, gira tukayubake inyumba yo twangakwirwa mwo.» Hirisha naye, ti: «Mugendage!»
Muguma wabo anamúyinginga, ti: «We kongwa we! Ka tutangagendanwa? Si tuli bakozi baawe.» Naye, ti: «Tugagendanwa.» Kwokwo, banagendanwa.
Balya baleevi, iri bakahika ha lwiji Yorodaani, banatondeera ukutema ibiti. Muguma wabo, ikyanya âli kizi bitema, isheenyo yage yanarohoka, yanatibukira mu lwiji, anatulikira mu malira, ti: «E nahamwitu, twagooka! Iyi sheenyo, twagitiiza.»
Uyo Hirisha anabuuza: «Hayi yatibukira?» Neꞌri akamúyereka, Hirisha anatema ibango, analitibulira mu lwiji. Haaho-haaho, irya sheenyo yanaleremba ku miiji. Hirisha anamúbwira kwo agiyabiirage. Kwokwo, anagolola ukuboko, anagiyabiira.
Abaharaamu bagwatwa mu mutego
Yabo Baharaamu, ikyanya bakagira izibo naꞌBahisiraheeri, mwami weꞌHaraamu anagira inaama naꞌbakulu baꞌbasirikaani baage, gira bamenye ngiisi ho bagashumbika.
Haaho, ulya Hirisha anagendi menyeesa mwami waꞌBahisiraheeri, ti: «E waliha, ube makengwa! Abaharaamu bakola ibiringiini ukututeera.»
10 Kyanatuma mwami waꞌBahisiraheeri agagendi tanduula yaho, nga kwo akabwirwa. Uyo Hirisha, anagenderera ukukizi kengula mwami, halinde anakizi ba makengwa. Yiryo igambo, lyâli kizi kolekaga ubugira kingi, 11 halinde mwami weꞌHaraamu anaraakara bweneene.
Iri hakatama, uyo mwami anatumira abakulu baꞌbasirikaani baage, anababuuza: «Ha kati kiinyu, nyandi úgweti úgamenyeesa mwami waꞌBahisiraheeri ngiisi byo ndi mu shungika?»
12 Muguma wabo anashuvya, ti: «E mwami, nahamwitu, mu kati kiitu, ndaaye úli mu múmenyeesa ishungi zaawe. Haliko, umuleevi Hirisha, waꞌBahisiraheeri, ayamiri ali mu múhwehuka kiri naꞌmagambo gooshi go uli mu deta mu kisiika kyawe kyo uli mu gwejera mwo.»
13 Mwami, ti: «Mugendi gahiriza, mumenye ngiisi ho ali, gira ndungike abandu, bagendi múgwata.» Neꞌri bakagaluka, banamúbwira kwo Hirisha akola i Dotaani. 14 Uyo mwami anatuma yeꞌkiso kihamu kyaꞌbasirikaani, kuguma naꞌmagaare giꞌzibo, neꞌfwarasi zaago. Yabo basirikaani, banahika yo bushigi, banasokanana akaaya imbande zooshi.
15 Iri bukakya shesheezi, umukozi wa Hirisha anavyuka, anahulukira imbuga. Lyeryo, anabona abasirikaani basokaniini akaaya, bali naꞌmagaare giꞌzibo, kiri neꞌfwarasi zaago. Ulya mukozi, anagalukira mu nyumba, anabuuza: «E nahamwitu, buno tugirage kuti?»
16 Hirisha anashuvya, ti: «Utayobohe! Si bo tuliriinwi, bo bingi, ukuhima bo baliriinwi.»
17 Ulya Hirisha anahuuna Rurema: «E Nahano, umúhumuulage amasu, alonge ukubona.» Ikyanya Nahano akamúhumuula go, anabona imigazi yoshi iyijwiri kwaꞌmagaare goꞌmuliro, kiri neꞌfwarasi zoꞌmuliro. Yibyo byoshi, byâli sokaniini Hirisha.
18 Balya Baharaamu, iri bakayiji teeraga Hirisha, anahuuna Rurema kwokuno: «E Nahano, yaba bandu booshi, ubahumaaze.» Nahano anabahumaaza.
19 Uyo Hirisha anababwira kwokuno: «Si mwahuba injira. Katanali ko kaaya mugweti mugalooza kano. Mungulikire! Ngamùtwala imwoꞌyo mugweti mugalooza.» Anabarongoora, halinde mu kaaya keꞌSamariya.
20 Iri bakaba keera bakayingira mwo, Hirisha anashubi huuna kwokuno: «E Nahano, ubahumuulage, gira babone.» Nahano anabahumuula. Neꞌri bakayitegeereza, banagwana bakola mu kaaya keꞌSamariya.
21 Mwami waꞌBahisiraheeri, iri akababona, anabuuza Hirisha: «E daata, ka nyami bayita?» 22 Hirisha, ti: «Hatagire ye ugayita! Mu yaba booshi, ndaaye ye ukagwata imbira ku ngooti yawe, kandi iri ku myambi. Ku yukwo, utangabayita. Utee baheereza amiiji neꞌbyokulya, gira balye, bananywe. Ha nyuma, unabaliike bagalukire imunda nahamwabo.»
23 Kwokwo, mwami anabazimaana. Neꞌri bakayusa ukulya noꞌkunywa, anabahanguula kwo bagalukire imwa nahamwabo. Ukulyokera ku yulwo lusiku, balya Baharaamu batanaki teera ikihugo kyeꞌHisiraheeri.
Abandu beꞌSamariya bashalika
24 Iri hakalenga isiku, uyo mwami Beni-Hadaadi weꞌHaraamu anakuumania abasirikaani baage booshi, anagendi sokanana akaaya keꞌSamariya. 25 Mu yako kaaya, umwena gwanagunuuza mwo, halinde itwe lya punda, lyanagulwa ku bingorongoro makumi galimunaana byeꞌharija. Neꞌgarama igana zaꞌmazongoroko geꞌngunde,* 6.25 mazongoroko geꞌngunde Bishobokiini kwo yago magambo gakakoleesibwa hano mu kuyerekana imbiriri nguma yeꞌbyokulya íbitakwaniini. zikagulwa ku bingorongoro bitaanu byeꞌharija.
26 Lusiku luguma, mwami waꞌBahisiraheeri âli kizi zaata ku luzitiro lwaꞌkaaya, anayuvwa umukazi amúhamagala, ti: «E nahamwitu, undabaale, maashi, we kongwa!»
27 Mwami anamúbwira: «Nahano, iri angalahira ukukutabaala, niehe ngalyosa ubutabaazi hayi? Ka kulyoka mu kiyeluuliro kyeꞌngano, kandi iri kulyoka mu mukenge? 28 Aaho! Igoorwa lyawe, liri kuti?»
Anashuvya kwokuno: «Bigingo twayemerezania noꞌyu mukazi kwo tulye mugala wani, gira kusheezi tukalye uweꞌmwage. 29 Kwokwo, keera twadeeka mugala wani, twanamúlya. Neꞌri bukakya, nanamúbwira kwo tulyagage mugala wage naye, haliko anamúbisha.»
30 Ulya mwami, mbu ayuvwe kwokwo, anadaatula ibyambalwa byage hiꞌgulu lyoꞌmwizingeerwe. Neꞌri akaba akola mu genda ha butambi lyoꞌluzitiro, abandu banabona kwo akoli yambiiti ubusuuzu. 31 Anadeta: «Ulya Hirisha mugala Shafaati, iri ndangamúsingula itwe zeene, Rurema anambane.»
32 Uyo mwami anayami kyula kwo bagendi leeta Hirisha. Ku yikyo kyanya, Hirisha âli bwatiiri mu nyumba, kuguma naꞌbashaaja. Yizo ndumwa za mwami, ikyanya zitâli zaazi hika, Hirisha anabwira abashaaja kwokuno: «Lolagi! Ulya mwitani, keera atuma umundu mbu ayiji nzingula itwe. Ikyanya agaahika hano, mumúhangirire. Mutamúhanguule kwo ayingire. Nahamwabo yenyene, agayija amúshalagiiri.»
33 Ikyanya akaba atazi yusa ukudeta, mwami anahika, anadeta: «Yaga makuba gooshi, galyosiri imwa Nahano. Kituma kiki ngaki langaalira kwo agatutabaala?»

*6:25 6.25 mazongoroko geꞌngunde Bishobokiini kwo yago magambo gakakoleesibwa hano mu kuyerekana imbiriri nguma yeꞌbyokulya íbitakwaniini.