7
Hirisha anashuvya mwami kwo Nahano adetaga kwokuno: «Kusheezi ku kyanya nga kino, muno mu Samariya ibilo bishatu byoꞌmushyano bigaagulwa ku kingorongoro kiguma naaho kyeꞌharija. Neꞌbilo ndatu byoꞌbulo, nabyo bigaagulwa ku kyekyo kingorongoro kiguma.»
Umusirikaani mukulu weꞌbwami, anabwira Hirisha: «Lolaga! Kundu Nahano yenyene angayigwiri utwazo twa mwiꞌgulu, yiri igambo litagaaziga.» Hirisha naye, ti: «Yiri igambo, ugalibona naꞌmasu gaawe. Si wenyene utagaabilya kwo.»
Abasirikaani beꞌHaraamu bapuumuka
Haaho ha mbuga lyoꞌlwivi lwaꞌkaaya keꞌSamariya, hâli riiri abanamubembe bana. Yabo bandu banahanuusania, ti: «Kituma kiki tugabeera hano, halinde tufwe? Aaho! Iri twangayingira mu kaaya, tugaafwa nyene hiꞌgulu lyoꞌmwena. Na kundu twangabeera hano, kuli kwokwo kufwa. Bwangaba bwija tuyisheegule mu shumbi yaꞌBaharaamu. Nga bangatuleka tube ho, bwangaba bwija. Kandi iri bangatuyita, byoshi biryagagi byo biguma.»
Kwokwo, iri bukatondeera ukuyira, balya bashosi banagendi yifunda mu shumbi zaꞌBaharaamu. Halikago, iri bakayingira mwo, ndaaye mundu ye bakagwana.
Mukuba, Nahano akagira yabo Baharaamu bayuvwe ikilulumbo nga kya kiso kihamu kyaꞌbasirikaani. Bakayuvwa ngaꞌmagaare giꞌzibo, kiri na geꞌfwarasi, banabwirana kwokuno: «Yayebe! Si mwami waꞌBahisiraheeri abulika abasirikaani baꞌBahiti, naꞌBamiisiri, gira bayiji tuteera.»
Mu bwobwo bushigi, balya Baharaamu banayimuka, banatibita booshi, gira bayikize, banasiga ishumbi zaabo, kiri neꞌfwarasi na bapunda. Yizo shumbi, banazisiga maata.
Balya banamubembe, iri bakahika ha butambi lyeꞌshumbi, banayingira mwiꞌheema liguma, banalya noꞌkunywa. Banalonga ukutwala iharija, neꞌnooro, neꞌmirondo, banagendi bibisha. Ha nyuma, banayingira mu lindi iheema, banashubi gira kwokwo.
Iri hakazinda, banadeta, ti: «Yibi byo tugweti tugaagira, butali bwija. Zeene, tukoli hiiti umwazi mwija, ndaanaye ye twaguhwehuka. Aaho! Iri twangalindira halinde shesheezi, tugaahanwa. Ku yukwo, tugendi gumenyeesa i bwami.»
10 Kwokwo, banagalukira mu kaaya keꞌSamariya, banahamagala Abalaliizi beꞌnyiivi, banababwira: «Twahika mu shumbi yaꞌBaharaamu, ndaaye mundu ye twagwana mwo. Ndaanabyo twayuvwa, ha nyuma lyoꞌkuyana kweꞌfwarasi na bapunda, binaki shwesirwi. Ishumbi zaabo, zikola biguuka.»
11 Abalaliizi beꞌnyiivi, banagendi hamagala abakulu beꞌbwami, banabaganuuza. 12 Ikyanya butâli zaazi tejuukana, mwami anavyuka, anabwira abakulu baꞌbasirikaani baage kwokuno: «Balya Baharaamu, nyiji bwija ngiisi kwo bagira. Si bayiji-yiji kwo tushalisiri. Kwokwo, basiga ishumbi zaabo, banagendi yibisha mu kishuka, gira ikyanya tugagendi looza ibyokulya, bakatugwate tweshi tukiri bagumaana, banagwate kiri naꞌkaaya kiitu.»
13 Mu yabo bakulu, muguma anadeta: «We kongwa! Ulungikage abandu bagerwa, bagende neꞌfwarasi zitaanu ízisigiiri. Bagendi lola ngiisi íbyaba. Na kundu bangafwa, ndaakwo kundi. Si tweshi buno tukola tugaafwa!»
14 Kwokwo, banatoola abandu, banabaheereza amagaare gabiri. Mwami anabatuma kwo bakulikire yabo Baharaamu, anadeta: «Mugendi lola ngiisi íbyabakoleka kwo.»
15 Yabo bandu banagendaga, banakulikira Abaharaamu halinde ku lwiji Yorodaani. Neꞌri bakabakulikira ngiisi kwo bapuumuka, banakizi bona ngiisi kwo bâli kizi siga bajahika imirondo neꞌbirugu byabo.
Iri bakagalukira imunda mwami, banayiji múmenyeesa byoshi. 16 Haaho, abandu beꞌSamariya banagendi shahula ishumbi yaꞌBaharaamu. Nga kwo Nahano akagwanwa adeta, ibilo bishatu byoꞌmushyano gweꞌngano byanayiji gulwa ku kingorongoro kiguma kyeꞌharija. Neꞌbilo ndatu byoꞌbulo, bikagulwa ku kingorongoro kiguma kwakundi.
17 Uyo mwami akagwanwa abiika umulaliizi wage mukulu, kwo akizi laliira ulwivi lwaꞌkaaya. Haliko, bwo balya bandu bâli yiguziri yaho, kyanatuma bagamúlibata. Uyo mukulu anayami fwa, nga kwo Hirisha, umundu wa Rurema, akagwanwa adeta, ku kyanya mwami akagendi múbona mu nyumba yage.
18 Byoshi bikakoleka, nga kwo Hirisha âli mali gwanwa abwira mwami, ti: «Kusheezi, ku kyanya mwene kino, muno mu Samariya ibilo bishatu byoꞌmushyano gweꞌngano, bigaagulwa ku kingorongoro kiguma kyeꞌharija. Neꞌbilo ndatu byoꞌbulo, bigaagulwa ku kingorongoro kiguma kwakundi.»
19 Uyo mukulu âli mali naakira Hirisha kwokuno: «Lolaga! Kundu Nahano yenyene angayigwiri utwazo twa mwiꞌgulu, yiri igambo litagaaziga.» Hirisha anamúshuvya: «Yiri igambo, ugalibona naꞌmasu gaawe. Si utagaabilya kwo.» 20 Kwokwo, kwo bikanakoleka. Mukuba, abandu bakamúlibata-libata haaho ku lwivi lwaꞌkaaya, anayami fwa.