8
Umushuneemu-kazi agaluka
Lusiku luguma, ulya mukazi ye Hirisha akaholololera mugala wage, Hirisha anamúbwira: «Shaaga mu kano kaaya mwe neꞌmbaga yawe. Ubungirage i mahanga. Mukuba, Nahano adeta kwo agaleeta umwena mu kihugo, guganahisa imyaka irinda gugweti gugagunuuza.»
Uyo mukazi anayimuka, anagira nga kwo akabwirwa, anagenda neꞌmbaga yage mu kihugo kyeꞌBufirisiti, anahisa mweꞌmyaka irinda.
Iyo myaka, iri ikamala, uyo mukazi analyoka i mahanga, anagalukira imwabo, anagendi huuna mwami kwo amúgalulire inyumba yage, kiri neꞌndalo.
Ku kyekyo kyanya, uyo mukazi anagwana mwami agweti agaganuuza Gehazi, ulya mukozi wa Hirisha, ti: «Ewe! Umbwire ibitangaaza byoshi byo Hirisha keera akagira.»
Gehazi anamúbwira ngiisi kwo Hirisha akaholoolola umundu úwâli mali fwa. Haaho-haaho, uyo mukazi anayiji takira mwami, hiꞌgulu lyeꞌnyumba yage, kiri neꞌndalo.
Gehazi, ti: «E mwami, umukazi ye Hirisha akaholololera mugala wage, ye yoyu.» Uyo mukazi, iri mwami akamúbuuza, anamúshuvya kwo biri kwokwo.
Ulya mwami anabiika umukulu muguma waꞌbasirikaani baage, gira amútwire ulubaaja, anamúbwira: «Ngiisi byo âli hiiti, umúgalulire byo. Umúgalulire neꞌmimbu yoshi yo bakalonga mu ndalo yage, ukushaagira ku lusiku lwo akalyoka kwo hano.»
Hazaheeri ayita mwami Beni-Hadaadi
Hirisha anagenda i Damasiki. Ku yikyo kyanya, mwami Beni-Hadaadi âli riiri mulwazi. Neꞌri akayuvwa kwo Hirisha akola i Damasiki, anabwira Hazaheeri: «Uyabiirage ulutengu, unalutwalire umundu wa Rurema. Umúbwire kwo ahanuuse Nahano, amúbuuze iri ngaakira, kandi iri nanga.»
Uyo Hazaheeri anahamba ulutengu lwa ngiisi mimbu miija yeꞌDamasiki, analubetuza ingamiya makumi gana, analutwalira Hirisha. Neꞌri akahika ha mwa Hirisha, anamúbwira: «Umukozi wawe, mwami Beni-Hadaadi weꞌHaraamu, anduma imwawe, gira ngubuuze: “Yubu bulwazi, ka ngabukira, kandi iri nanga?”»
10 Hirisha anamúshuvya: «Uyo mwami, ugendi múbwira kwo agaakira. Haliko, íbiri byoꞌkuli, Nahano keera anyereka kwo agaafwa.» 11 Ulya Hazaheeri, Hirisha anamútungira bweneene, halinde Hazaheeri anagwatwa neꞌshoni. Masaasa atabukwa, Hirisha anatulikira mu malira.
12 Hazaheeri anabuuza: «E nahamwitu, kituma kiki walira?» Hirisha anashuvya: «Ngoli yiji amabi go ugagirira Abahisiraheeri. Inzitiro zaabo, ugazijigiivya. Unayite imisore yabo, unatute-tute abaana baabo. Na ábali neꞌnda, ugakizi babunduula zo.»
13 Hazaheeri anabuuza: «Si nie mukozi wawe! Aaho! Kuti kwo nangagira ibihigo mwene yibyo, nie kafwa-busha?» Hirisha, ti: «Nahano keera anyereka kwo ugaaba mwami weꞌHaraamu.»
14 Uyo Hazaheeri analyoka imwa Hirisha, anagalukira imunda nahamwabo. Mwami Beni-Hadaadi anabuuza: «Kuti kwo Hirisha akakubwira?» Anashuvya: «Akambwira kwo ugaakira.»
15 Halikago iri bukakya, ulya Hazaheeri anayabiira ubulangete, anabujabika, anamútumbika bwo ku malanga, halinde anafwa. Haaho, Hazaheeri anayima mu kihugo kyeꞌHaraamu, anaba ye mwami.
Mwami Yoramu weꞌBuyuda
(2 Kutondobola 21.1-20)
16 Uyo Yoramu mugala mwami Ahabu waꞌBahisiraheeri, ikyanya akahisa imyaka itaanu atwaziri, Yoramu mugala Yehoshafaati, naye anayimikwa, abe mwami weꞌBuyuda. 17 Ikyanya akatondeera ukutwala, âli neꞌmyaka makumi gashatu niꞌbiri, anahisa imyaka munaana atwaziri i Yerusaleemu. 18 Na bwo akayanga munyere Ahabu, anakulikira ingesho zaage, anakizi gira amabi imbere lya Nahano, nga kwaꞌbandi baami baꞌBahisiraheeri bakagagira. 19 Kundu kwokwo, Nahano atanasiima ukushereeza ubwami bweꞌBuyuda. Mukuba, âli mali gwanwa alagaania umukozi wage Dahudi, kweꞌbibusi byage byo bigagenderera ukutwala i Yerusaleemu, halinde imyaka neꞌmyakuula.
20 Ku kyanya mwami Yoramu âli twaziri, abandu beꞌHedoomu bakahuna ku butwali bweꞌBuyuda, banabiika uwabo mwami.
21 Kyanatuma ulya Yoramu agalyoka naꞌmagaare gaage gooshi giꞌzibo, anagenda i Sayiri, gira agendi bateera. Halikago bushigi, mwami neꞌbirongoozi byaꞌmagaare, banagendi teera Abahedoomu bwo bâli mali babasokanana. Abasirikaani baage banamútoloka, banayitaahira.
22 Ukulyokera ku yulwo lusiku, abandu beꞌHedoomu banahuna ku butwali bweꞌBuyuda. Ku kyekyo kyanya, abatuulaga beꞌRibuna, nabo banahuna.
23 Uyo Yoramu, agandi magambo go âli kizi gira, gayandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌBuyuda. 24 Iri hakazinda, mwami Yoramu anashaaja, anagwana bashokulu baage, anaziikwa mu kyusho kyabo mu Kaaya ka Dahudi. Ahandu haage, banayimika mugala wage Ahaziya.
Mwami Ahaziya weꞌBuyuda
(2 Kutondobola 22.1-6)
25 Ikyanya Yoramu mugala Ahabu, akahisa imyaka ikumi niꞌbiri atwaziri Abahisiraheeri, mu kihugo kyeꞌBuyuda banayimika mwami Ahaziya mugala Yoramu. 26 Uyo Ahaziya âli kola neꞌmyaka makumi gabiri niꞌbiri, anahisa umwaka muguma, atwaziri i Yerusaleemu. Nyina ye wâli Hataliya, mwijukulu mwami Homuri waꞌBahisiraheeri. 27 Uyo Ahaziya, bwo âli riiri mukwi weꞌmbaga ya Ahabu, anakizi kulikira ingesho mbi zeꞌyo mbaga, mu kukizi gira amabi imbere lya Nahano, nga kweꞌyo mbaga yâli kizi gagira.
28 Mwami Ahaziya anayifunda mwiꞌzibo kuguma na Yoramu mugala Ahabu. Yabo bombi, banagenda i Ramooti-Giryadi, gira bagendi teera mwami Hazaheeri weꞌHaraamu. Ikyanya bâli gweti bagaalwa, balya Baharaamu banakomeeresa mwami Yoramu. 29 Anagalukira mu kaaya keꞌYezereheri, gira bagendi múyokya inguma. Mwami Ahaziya anagenda yo, gira agendi mútanduula.