9
Yehu ayimikwa abe mwami waꞌBahisiraheeri
Ku yikyo kyanya, umuleevi Hirisha anahamagala muguma wa mu kiso kyaꞌbaleevi, anamúbwira kwokuno: «Uyibiike ibiringiini. Uyabiirage yiri irengo lyaꞌmavuta, unagende i Ramooti-Giryadi.
«Ikyanya ugaahika yo, ulooze Yehu mugala Yehoshafaati, mwijukulu Nimushi, unamútwale mu kisiika, hala naꞌbaabo. Haaho, uyabiirage iyi njebe yaꞌmavuta, unamúshiige go mwiꞌtwe, unamúbwire: “Nahano adetaga kwokuno: Nakushiiga amavuta, ube mwami waꞌBahisiraheeri.” Mango wayusa ukudeta kwokwo, unayigule ulwivi, unayami puumuka.»
Kwokwo, uyo muleevi musore anagenda i Ramooti-Giryadi. Iri akahika, anagwana abakulu baꞌbasirikaani babwatiiri yaho, anadeta: «E nahamwitu, ngweti indumwa yinyu.» Yehu, ti: «Ha kati kiitu, nyandi ye ugweti ugabwira?» Anashuvya: «E Nahamwitu, wehe.»
Ulya Yehu anayimuka, bombi banayingira mu nyumba. Haaho, ulya muleevi anayami múshiiga amavuta mwiꞌtwe, anamúbwira kwokuno: «Nahano Rurema waꞌBahisiraheeri, adetaga kwokuno: “Ngweti ngakushiiga amavuta, ube mwami waꞌbandu baani Abahisiraheeri. We gaminika imbaga ya nahamwinyu Ahabu, halinde lyo nyihoola Yezebeeri hiꞌgulu lyoꞌmuko gwaꞌbaleevi baani, kuguma noꞌmuko gwaꞌbandi bakozi baani booshi. Imbaga yoshi ya Ahabu igashereera. Ngayita ngiisi mushosi weꞌmbaga ya Ahabu, aba muja, kandi iri atali muja. Ngaagira imbaga yage, ibaagage ngeꞌmbaga ya Yerobwamu mugala Nebati, na ngeꞌmbaga ya Baasha mugala Ahiya. 10 Na ku luhande lwa Yezebeeri, ndaaye úgamúziika. Si ikirunda kyage kigaliibwa noꞌtubwa tweꞌYezereheri.”»
Uyo muleevi, mbu ayuse ukudetaga kwokwo, anayigula ulwivi, anayami tibita. 11 Yehu, iri akagalukira áhali abaabo, muguma wabo anabuuza: «Ka hali igoorwa? Ulya musire, biki byo aloziizi?» Yehu naye, ti: «Mumúyiji-yiji, na ngiisi kwo ali mu tyabiriza ululimi.»
12 Nabo, ti: «Nanga, kutali kwokwo! Utumenyeese, we kongwa!» Naye, ti: «Ambwira kwo Nahano adetaga kwokuno: “Ngweti ngakushiiga amavuta, ube mwami waꞌBahisiraheeri.”»
13 Lyeryo, abaabo bakulu banayami hogola ibyambalwa byabo, banabilunda ku lwingo, gira abiyimange kwo, banadihiriza ibibuga, iri banateerera umulaga, ti: «Yehu, ye kolaga mwami!»
Yehu ayita mwami Yoramu waꞌBahisiraheeri
14 Uyo Yehu anagira ishungi zoꞌkugendi yita Yoramu. (Yehu âli mugala Yehoshafaati, mwijukulu Nimushi. Yoramu naꞌbasirikaani booshi, bâli gweti bagalaliira akaaya keꞌRamooti-Giryadi, gira katayiji teerwa na mwami Hazaheeri weꞌHaraamu. 15 Haliko, mwami Yoramu âli mali galukira i Yezereheri, gira agendi yokibwa inguma zo akakomeresibwa mwiꞌzibo na mwami Hazaheeri weꞌHaraamu.)
Uyo Yehu anabwira abaabo bakulu: «Iri twayemerezania kwo mugaanjiga, hatagirage umundu úgalyoka i Ramooti, mbu agendi hwehuka abandu beꞌYezereheri umwazi.» 16 Kwokwo, anashona mwiꞌgaare lyage, anagenda i Yezereheri. Ku yikyo kyanya, Yoramu atâli zaazi kira. Na mwami Ahaziya weꞌBuyuda âli kola yaho i Yezereheri, gira amútanduule.
17 Umulaliizi úwâli yimaaziri ku lwingo lweꞌYezereheri, iri akamúbona, anadeta: «Nabona ikiso kyaꞌbasirikaani kigweti kigayija hano.»
Mwami Yoramu, ti: «Utoole umusirikaani muguma woꞌkugenda ku fwarasi, anagendi babuuza: “Ka mwayija mu mutuula?”»
18 Uyo mundu anagendi yitanga Yehu, anamúbuuza: «Mwami abuuza: “Ka wamúyijira mu mutuula?”» Yehu, ti: «Kituma kikagi wambuuza mbu: “Ka mutuula?” Ungulikire!»
Ulya mulaliizi úwâli riiri ku lwingo anadeta, ti: «Indumwa yabahikira, haliko itagaluka.»
19 Kwokwo, banalungika ugundi mundu wa kabiri, kwo agendi buuza Yehu: «Mwami abuuza: “Ka mwayija mu mutuula?”» Yehu, ti: «Kituma kikagi wambuuza mbu: “Ka mutuula?” Ungulikire!»
20 Ulya mulaliizi anashubi hisa indumwa, ti: «Indumwa yabahikira, si nayo itagaluka. Nabona kwo Yehu mwijukulu Nimushi. Agweti agarongoora igaare mulindi ngana, nga musire.»
21 Mwami Yoramu waꞌBahisiraheeri anakyula, ti: «Mugirage duba, mundingaanize igaare.» Neꞌri bakalilingaania, mwami Yoramu waꞌBahisiraheeri, na mwami Ahaziya weꞌBuyuda, banagenda, ngiisi muguma ashoniri mwiꞌgaare lyage, gira bagendi humaanana na Yehu, banamúgwana heꞌrya ndalo íyâli ya Nabooti weꞌYezereheri.
22 Mwami Yoramu, mbu abone Yehu, anamúbuuza: «E Yehu, ka wanyijira ku mutuula?» Yehu anashuvya kwokuno: «Kutagi kwo twangalonga umutuula, ku kyanya nyoko Yezebeeri agweti agayikumba imigisi, anayidulumbisiri mu bulozi?»
23 Ulya Yoramu, anayami hinduula igaare lyage, anapuumuka, iri anabwira Ahaziya: «E Ahaziya, bugoma, yubu!»
24 Uyo Yehu anayami yabiira umuheto gwage, analasha imyambi, yanayingira Yoramu mu lusheeshe, yanamúbera umutima, anayami fwa haaho-haaho mwiꞌgaare lyage.
25 Yehu anabwira umutabaazi wage Bidikaari kwokuno: «Yabiiraga ikirunda kyage, ukikabulire mwiꞌrya ndalo ya Nabooti, weꞌYezereheri. Ukengeere galya magambo go Nahano akadeta hiꞌgulu lyage, ikyanya twembi twâli geeziri ku fwarasi, mu kuherekeza yishe Ahabu, kuguma naꞌbandi bandu.
26 «Mukuba, Nahano akadeta: “Bigingo, nabona umuko gwa Nabooti, kiri noꞌgwa bagala baage. Nganaki guyihoola mu yeyo-yeyo ndalo.” Kwokwo, kwo Nahano adesiri.
«Ku yukwo, yabiira ikirunda kya Yoramu, ukikabulire mu ndalo yoꞌlya Nabooti, nga kwokulya Nahano akagwanwa akyula.»
Yehu ayita mwami Ahaziya weꞌBuyuda
27 Ulya mwami Ahaziya weꞌBuyuda, iri akabona ngiisi kwo mwami Yoramu ayitwa, anatibita, mu kushonga i Beeti-Hagani. Kundu kwokwo, Yehu anamúlandiriza yo, iri anahamagala abasirikaani baage, ti: «Naye kwakundi, mumúyite.»
Ikyanya âli ki riiri mwiꞌgaare lyage, banamúlasha imyambi mu njira yoꞌkuzamuukira i Guuri, hoofi naꞌkaaya keꞌHibulehamu. Iri akagilashwa, anatibitira i Megido, anagendi fwira yo.
28 Kirya kirunda kyage, abakozi baage banakitwala mwiꞌgaare, halinde i Yerusaleemu, banamúziika haaho, mu shinda zeꞌkyami mu Kaaya ka Dahudi.
29 (Ikyanya mwami Yoramu mugala Ahabu akahisa imyaka ikumi na muguma atwaziri, lyo mwami Ahaziya akatondeera ukutwala mu kihugo kyeꞌBuyuda.)
Umugoli Yezebeeri ayitwa
30 Ikyanya Yehu akahika i Yezereheri, Yezebeeri âli mali menya ngiisi íbyakoleka. Haaho, anayishiiga uluhemba ku masu, anayumaanania umushaku gwage, anagendi lingulira haashi mu kaazo. 31 Ulya Yehu, iri akahika ku lwivi, Yezebeeri anateerera umulaga, kwokuno: «Ewe Zimuri! Ka biri ukuli kwo wanyijira mu mutuula? Si keera wayita nahamwinyu!* 9.31 1 Baami 16.9-19.»
32 Uyo Yehu analegamira hiꞌgulu, anadeta: «Nyandi, úli uluhande lwani?» Abakulu babiri, kandi iri bashatu, banayimanga ku kaazo, bagweti bagamúlangiiza. 33 Ulya Yehu anababwira: «Mumútibulire haashi.» Haaho, banayami mútibula. Umuko gwage gwanashamukira ku luzitiro, kiri na ku fwarasi. Yehu anahinyata-hinyata ikirunda kyage neꞌfwarasi.
34 Uyo Yehu anayingira mu kajumiro, analya noꞌkunywa, anabuli hamuliza abandu, ti: «Ulya mukazi, mugendi múziika. Kundu atákoli daasirwi, haliko ashuba muluzi-nyere.»
35 Banahuluka, gira bagendi múziika. Haliko, iri bakahika imbuga, ndaabyo bakabona, kátali kahanga koꞌlya Yezebeeri, neꞌbigasha, neꞌshando.
36 Banagaluka, banagendi menyeesa Yehu. Ulya Yehu, anadeta: «Kwokwo, kwo Nahano akatanga ubuleevi ku njira yoꞌlya mukozi wage Hiriya, weꞌTishibe, ti: “Mu kaaya keꞌYezereheri, utubwa tugaalya amagala ga Yezebeeri. 9.36 1 Baami 21.23. 37 Ikirunda kyage, kigashabukira haashi nga nagiira mu ndalo yeꞌYezereheri. Ndaanaye úgashobola ukudeta mbu Yezebeeri uyu.”»

*9:31 9.31 1 Baami 16.9-19.

9:36 9.36 1 Baami 21.23.