12
Mwami Yohaashi ayumaanania inyumba ya Rurema
(2 Kutondobola 24.1-16)
Mwami Yohaashi, ikyanya akatondeera ukutwala, âli kola neꞌmyaka irinda. Ikyanya Yehu âli kola neꞌmyaka irinda atwaziri mu Hisiraheeri, lyo Yohaashi akatondeera ukutwala. Uyo Yohaashi, anahisa imyaka makumi gana, atwaziri mu kaaya keꞌYerusaleemu. Nyina ye wâli Sibya, wa mu kaaya keꞌBeeri-Sheba. Uyo Yohaashi, ikyanya kyoshi kyoꞌmugingi Yehoyada âli ki riiri ho, âli kizi múhanuula, anakizi gira amiija imbere lya Nahano. Kundu kwokwo, imbeero zoꞌkuyikumbira imigisi ku marango, atakazihongola. Abandu banakizi gendi tangira yaꞌmatuulo goꞌkusiriiza, iri banayokera yoꞌmubadu.
Lusiku luguma, uyo Yohaashi anabwira abagingi, kwokuno: «Muyabiire ifwaranga zooshi íziri mu tangwa ituulo mu nyumba ya Nahano. Hali íziri mu tangwa ku murambu, na zoꞌkukwiza byo mukalagaania Rurema, na ízatangwa nga kwoꞌmundu aloziizi. Yizo fwaranga zooshi, abagingi bakizi zikoleesa mu kuyumaanania inyumba ya Rurema.»
Kundu mwami Yohaashi âli mali hisa imyaka makumi gabiri niꞌshatu atwaziri, haliko abagingi batâli zaazi yumaanania iyo nyumba ya Rurema. Ku yukwo, anahamagala umugingi Yehoyada naꞌbandi bagingi, anababuuza kwokuno: «Si inyumba ya Rurema ikoli sherebiiri, mutanazi giyumaanania! Aaho! Muleke ukukizi yabiira ifwaranga hiꞌgulu lyaꞌmagoorwa giinyu mwenyene. Si mukizi zikoleesa naaho, mu kuyumaanania inyumba ya Rurema.»
Yabo bagingi, ikyanya bakayuvwa kwokwo, banayemeera kwo batagaki kuumania ifwaranga mu bandu. Na kwakundi, batali bo bagaki yumaanania iyo nyumba.
10 Uyo mugingi Yehoyada anayabiira ihijumba, anahitula ku mutumbikizo. Anahitereka uluhande lweꞌlulyo lwoꞌkuyingirira mu nyumba ya Nahano, hoofi naꞌkatanda koꞌkusiriigiza kwaꞌmatuulo. Kwokwo, abagingi ábâli kizi langa yaho ha bwingiriro, banakizi yabiira ifwaranga zaꞌbandu bâli kizi leeta, banazilokeze mwo.
11 Ikyanya bâli kizi bona kweꞌhijumba hyayijulira, umwandisi wa mwami, kuguma noꞌmugingi mukulu, banaziharuure, banazibiike mu ndaha.
12 Haaho, banaziheereze abakozi ábâli yimangiiri imikolwa ya mu nyumba ya Nahano. Nabo, banazihembe ábâli kizi yumaanania inyumba, na ábâli kizi givimba, 13 naꞌbuubasi, na ábâli kizi bera amabuye. Mu yizo fwaranga, banakizi gula na mweꞌbiti, naꞌmabuye mabaaje. Banakizi zikoleesa na ku gandi magoorwa, mu kuyumaanania inyumba ya Nahano.
14 Haliko, yizo fwaranga zitakakoleesibwa mu kuyumaanania ibirembe byeꞌharija, kandi iri imikasi yoꞌkutema indambi zaꞌmatara, kandi iri nzoozo zoꞌkubiikira umuko, kandi iri ibibuga, kandi iri bindi birugu, biba byeꞌnooro kandi iri byeꞌharija. 15 Zooshi zâli kizi koleesibwa naaho mu kuhemba abakozi na mu kuyumaanania inyumba ya Nahano.
16 Abakozi ábâli yimangiiri iyo mikolwa, bâli riiri bemeera bweneene. Ku yukwo, hatâli riiri igoorwa lyoꞌkubahuuna umuharuuro gweꞌfwaranga zo bakoleesa. 17 Ifwaranga ízâli kizi tangwa ituulo lyoꞌkuhyula, na lyoꞌkukogwa ibyaha, zitakabiikwa mu nyumba ya Nahano. Zoohe, zâli kizi ba zaꞌbagingi.
18 Ku yikyo kyanya, mwami Hazaheeri weꞌHaraamu, anateera akaaya keꞌGaati, anakagwata. Ha nyuma, anagendi teera i Yerusaleemu. 19 Haliko, ulya mwami Yohaashi weꞌBuyuda anayabiira amatuulo gooshi ágâli mali taluulwa na bashokulu baage, abaami beꞌBuyuda, kuli kudeta Yehoshafaati, na Yoramu, na Ahaziya. Anayushuula kwaꞌmatuulo go naye akataluula, kuguma neꞌnooro zooshi ízâli mu kihinda kyeꞌnyumba ya Nahano. Yibyo byoshi, anabilungikira Hazaheeri weꞌHaraamu. Kwokwo, uyo Hazaheeri anashaaga i Yerusaleemu.
20 Uyo Yohaashi, agandi magambo ágakakoleka mu bwami bwage, gayandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌBuyuda.
21 Uyo Yohaashi, abatwali baage banamúyihindulira, banamúyitira i Beeti-Miilo, ku mutalimbwa úguli mu genda i Siila. 22 Mu bakamúyita, hâli Yozakaari mugala Shimyati, na Yehozabadi mugala Shomeeri. Yabo bombi, bâli riiri bakozi baage. Kwokwo, banamúziika mu shinda yeꞌkyami mu Kaaya ka Dahudi. Ahandu haage, banayimika mugala wage Hamaziya.