13
Yohaazi ayimikwa abe mwami waꞌBahisiraheeri
Ikyanya Yohaashi mugala mwami Ahaziya akahisa imyaka makumi gabiri niꞌshatu atwaziri i Buyuda, mu kihugo kyeꞌHisiraheeri, banayimika Yohaazi mugala Yehu. Uyo Yohaazi akahisa imyaka ikumi niꞌrinda atwaziri i Samariya.
Uyo Yohaazi anakizi gira amabi imbere lya Nahano. Âli kizi yifunda mu byebyo byaha bya mwami Yerobwamu mugala Nebati, ulya úwâli kizi hubiisa Abahisiraheeri. Atanabitwikira kwo. Kyanatuma Nahano agarakarira Abahisiraheeri, anakizi batindimaza mwiꞌdako lya mwami Hazaheeri weꞌHaraamu, kiri na mwiꞌdako lya mugala wage Beni-Hadaadi.
Ha nyuma, uyo Yohaazi anahuuna Nahano, gira amútabaale. Yago mahuuno gaage, Nahano anagayuvwa. Mukuba, akabona ngiisi kwo mwami weꞌHaraamu âli kizi shundeeza Abahisiraheeri. Kwokwo, Nahano anaheereza Abahisiraheeri lukiza, anabaguluula mu maboko gaꞌBaharaamu, banatuula mu mutuula nga kwo bâli tuuziri kare. Kundu kwokwo, batakatwikira ku byaha byeꞌmbaga ya Yerobwamu, ulya úwâli kizi hubiisa Abahisiraheeri. Kiri noꞌmugisi Hasheera, banagulekera i Samariya.
Uyo Yohaazi, iri hakatama, anasigala naꞌbasirikaani bagerwa nga makumi gataanu naaho, boꞌkugendera ku fwarasi. Âli hiiti naꞌmagaare ikumi, naꞌbasirikaani boꞌkukizi genda naꞌmagulu bihumbi ikumi. Abandi booshi, ulya mwami weꞌHaraamu âli mali bayita, anabalibata nga luvu.
Uyo Yohaazi, agandi magambo ga mu bwami bwage, na ngiisi byo âli kizi kola, byoshi biyandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌHisiraheeri. Iri hakazinda, Yohaazi anashaaja, anaziikwa i Samariya. Ahandu haage, banayimika mugala wage Yohaashi.
Yohaashi ayimikwa abe mwami waꞌBahisiraheeri
10 Ikyanya mwami Yohaashi weꞌBuyuda akahisa imyaka makumi gashatu niꞌrinda atwaziri, mu kihugo kyeꞌHisiraheeri, banayimika Yohaashi mugala Yohaazi, anahisa imyaka ikumi na ndatu atwaziri i Samariya. 11 Uyo Yohaashi naye âli kizi gira amabi imbere lya Nahano. Atanatwikira ku byaha bya Yerobwamu mugala Nebati, ulya úwâli kizi hubiisa Abahisiraheeri. Si akagenderera ukubiyifunda mwo.
12 Uyo Yohaashi, agandi magambo go âli kizi gira ku bukalage, kiri niꞌzibo lyo âli kizi lwa na mwami Hamaziya weꞌBuyuda, biyandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌHisiraheeri. 13 Iri hakazinda, Yohaashi anashaaja, anaziikwa mu shinda yeꞌkyami, mu kaaya keꞌSamariya. Ahandu haage, banayimika mugala wage Yerobwamu.
Hirisha afwa
14 Ku kyanya umuleevi Hirisha âli koli kalaliirwi noꞌbulwazi bwoꞌkuhambiri múyita, mwami Yohaashi waꞌBahisiraheeri anayiji mútanduula. Iri akamúyegeera, anayitulikania mu malira, ti: «E daata, e daata! Si uli naꞌkamaro ukuhima amagaare gaꞌBahisiraheeri, na ábali mu garongoora!»
15 Hirisha anamúbwira: «Ugendi leeta umuheto neꞌmyambi.» Neꞌri Yohaashi akabileeta, 16 Hirisha anamúbwira: «Uyabiire umuheto.» Iri mwami akagufumbata, Hirisha anabiika amaboko gaage hiꞌgulu lyaꞌmaboko ga mwami. 17 Haaho, Hirisha anamúbwira: «Uyigule akaazo ákaloziri uluhande lweꞌsheere lweꞌHaraamu.» Neꞌri akakayigula, Hirisha anamúbwira: «Lashaga!»
Lyeryo, mwami analasha. Umuleevi anadeta: «Yugu mwambi, gwayerekana kwo Nahano akuheereza ubuhimi ku Baharaamu. Ugabaminika booshi iyo munda i Hafeeki.»
18 Uyo Hirisha anabwira mwami: «Uyabiirage igindi myambi, unagilashe kwiꞌdaho.» Uyo mwami anagilasha kwiꞌdaho ubugira kashatu, abuli leka.
19 Ulya Hirisha anaraakara bweneene, anamúbwira kwokuno: «Si ushuba ugagilasha ubugira kataanu kandi iri kalindatu! Kwokwo, lyo wangaminisiri Abaharaamu lwoshi. Haliko buno, ugabahima kashatu naaho.»
20 Iri hakazinda, Hirisha anafwa, anaziikwa.
Ku ndondeko ya ngiisi mwaka, abanyazi baꞌBamohabu bâli kizi teera ikihugo kyeꞌHisiraheeri. 21 Lusiku luguma, ku kyanya Abahisiraheeri bâli kola mu ziika umundu, banabona ikiso kyaꞌbanyazi. Lyeryo, banayami lasha ikirunda mu shinda yoꞌlya Hirisha. Yikyo kirunda, iri kikahika ku mavuha gaage, uyo mundu úshubi fwiri, anayami zuuka, anaguruka.
Abahisiraheeri balwisa Abaharaamu
22 Ku kyanya Yohaazi âli twaziri, mwami Hazaheeri weꞌHaraamu âli kizi libuza Abahisiraheeri bweneene. 23 Haliko yabo Bahisiraheeri, Nahano anabayuvwirwa indengeerwa, anabahahalira. Anakengeera ikihango kyo âli mali gwanwa anywana na Hiburahimu, na Hisake, na Yakobo. Halinde zeene, ataloziizi kwo abayimule imbere lyage, kiri neꞌhiniini. Atanaloziizi ukubashereeza.
24 Uyo Hazaheeri mwami weꞌHaraamu, ikyanya akashaaja, ahandu haage banayimika mugala wage Beni-Hadaadi. 25 Ku yikyo kyanya, mwami Yohaashi mugala Yohaazi, anahima Beni-Hadaadi ubugira kashatu. Tulya twaya two yishe Yohaashi akanyagwa, anashubi tugwata.