14
Hamaziya ayimikwa, abe mwami weꞌBuyuda
(2 Kutondobola 25.1-24)
Yohaashi, mugala mwami Yohaazi waꞌBahisiraheeri, ikyanya âli kola neꞌmyaka ibiri atwaziri, mu kihugo kyeꞌBuyuda banayimika Hamaziya mugala Yohaashi. Uyo Hamaziya, ikyanya akatondeera ukutwala, âli kola neꞌmyaka makumi gabiri niꞌtaanu, anahisa imyaka makumi gabiri na mwenda atwaziri i Yerusaleemu. Nyina ye wâli Yehwadani, wa mu kaaya keꞌYerusaleemu.
Uyo Hamaziya âli kizi gira íbikwaniini imbere lya Nahano. Haliko, atakahikiira shokuluza wage Dahudi. Kundu kwokwo, imbeero zoꞌkuyikumbira imigisi ku marango, atakazihongola. Abandu banakizi gendi tangira yaꞌmatuulo goꞌkusiriiza, iri banayokera yoꞌmubadu.
Ulya Hamaziya, ikyanya akabona kwoꞌbutwali bwage bukoli sikamiri, anaminika abakulu booshi ábakayita yishe. Kundu kwokwo, atakayita abaana baabo, gira asimbahe íbiyandisirwi mu kitaabo kyeꞌmaaja za Musa. Mukuba, Nahano akabiika ulubaaja kwokuno: «Ababusi batakizi yitwa hiꞌgulu lyeꞌbyaha byaꞌbaana baabo. Kiri naꞌbaana nabo, batakizi yitwa hiꞌgulu lyeꞌbyaha byaꞌbabusi baabo. Haliko, ngiisi mundu akwaniini ayitwe hiꞌgulu lyeꞌbyaha byage yenyene.* 14.6 Bukengeeze 24.16; Hezekyeri 18.20.»
Ulya Hamaziya anagenda mu ndekeera yoꞌMuloba, anateera Abahedoomu, anayita abandu bihumbi ikumi. Anagwata naꞌkaaya keꞌSeela, anakayinika iziina Yokiteeri. Kwokwo, kwo kali mu buuzibwa halinde zeene.
Ha nyuma, uyo mwami Hamaziya weꞌBuyuda anatuma indumwa imwa Yohaashi mugala Yohaazi, mwijukulu mwami Yehu waꞌBahisiraheeri, ti: «Uyijage, tulwe.»
Haliko, mwami Yohaashi waꞌBahisiraheeri, anatumira mwami Hamaziya indumwa kwokuno: «Lusiku luguma i Lebanooni, ikishungu-shungu kyeꞌmigenge, kikabwira ikiti kyoꞌmwerezi, ti: “Uyangiise munyere wawe na mugala wani.” Haliko kirya kishungu-shungu, iri inyamiishwa ikalenga ho kiri, yanakihinyata-hinyata.
10 «E Hamaziya, bwo keera wahima Abahedoomu, umutima gwawe gukola mu yidundulika. Yukwo kuhima kwawe, utee beera haaho ha mwawe, ukushambaalire. Kituma kiki wangayiloogeza amakuba, halinde ukashereezibwe kuguma naꞌbandu baawe Abayuda?»
11 Uyo Hamaziya, kundu akakengulwa kwokwo, haliko atanatwaza. Kwokwo, mwami Yohaashi waꞌBahisiraheeri anayimuka, anagendi múteera i Beeti-Shemeeshi, mu kihugo kyeꞌBuyuda.
12 Iri hakatama, balya Bahisiraheeri banahima Abayuda, halinde ngiisi muguma anapumukira imwage. 13 Yaho i Beeti-Shemeeshi, mwami Yohaashi waꞌBahisiraheeri anagwata mbira mwami Hamaziya weꞌBuyuda, mugala Yohaashi, mwijukulu Ahaziya.
Kwokwo, Yohaashi anagenda i Yerusaleemu, anahongola uluzitiro lwayo. Mu bula-bula, lwâli neꞌmeetere magana gabiri, ukulyoka ku lwivi lweꞌHifurahimu, halinde ku lwivi lweꞌwa Kagongo. 14 Anayifunda mu nyumba ya Nahano, anayabiira mweꞌnooro zooshi neꞌharija, kiri neꞌbirugu byoshi íbyâli riiri mwo, na íbyâli mu kihinda kyeꞌbwami. Anatwala kiri naꞌbandu imbohe, anagalukira i Samariya.
15 Uyo Yohaashi, igindi myazi yage, na ngiisi kwo âli riiri kikalage, na ngiisi kwo akalwa na mwami Hamaziya weꞌBuyuda, biyandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌHisiraheeri. 16 Iri hakazinda, mwami Yohaashi anashaaja, anaziikwa mu shinda yeꞌkyami i Samariya. Ahandu haage, banayimika mugala wage Yerobwamu.
Ulufu lwa mwami Hamaziya weꞌBuyuda
(2 Kutondobola 25.25-28)
17 Uyo mwami Yohaashi mugala Yohaazi waꞌBahisiraheeri, ikyanya akaba keera afwa, mwami Hamaziya weꞌBuyuda analama igindi myaka ikumi niꞌtaanu. 18 Uyo Hamaziya, igindi myazi yage iyandisirwi mu Kitaabo kyoꞌkutondobola amagambo gaꞌBaami beꞌBuyuda.
19 Ulya Hamaziya, ikyanya âli riiri i Yerusaleemu, abandu banagira igambi lyoꞌkumúyita, kyanatuma agatibitira i Lakishi. Haliko, abagoma banalungika abiitani, banamúlandiriza, halinde banagendi múyitira yo. 20 Ikirunda kyage, banayija bakiheesiri ku fwarasi, banamúziika mu shinda yeꞌkyami i Yerusaleemu mu kaaya ka Dahudi.
21 Ha nyuma, abandu booshi beꞌBuyuda banayabiira Hazariya, 14.21 Hazariya Ye na Huziya. banamúyimika abe mwami ahandu ha yishe. Uyo Hazariya, ikyanya akayimikwa, âli kola neꞌmyaka ikumi na ndatu. 22 Ikyanya yishe Hamaziya akaba keera afwa, uyo Hazariya anashakuulula akaaya keꞌHelati, anakagalulira ku kihugo kyeꞌBuyuda.
Ukuyima kwa mwami Yerobwamu wa kabiri
23 Ikyanya Hamaziya akahisa imyaka ikumi niꞌtaanu atwaziri i Buyuda, mu kihugo kyeꞌHisiraheeri banayimika Yerobwamu mugala Yohaashi. Uyo Yerobwamu akahisa imyaka makumi gana na muguma atwaziri i Samariya.
24 Uyo Yerobwamu âli kizi gira amabi imbere lya Nahano. Atanatwikira ku byaha bya Yerobwamu mugala Nebati, ulya úkahubiisa Abahisiraheeri.
25 Uyo Yerobwamu ye kaguluula ibihugo íbyâli riiri mu buhyane bwaꞌBahisiraheeri, ukulyokera ku kyambu kyeꞌHamaati, halinde ku Nyaaja yoꞌMuunyu. Kwokwo, kwo Nahano Rurema waꞌBahisiraheeri âli mali gwanwa abalagaania ku njira yoꞌmukozi wage Yona, mugala Hamitaayi, umuleevi úkalyoka i Gaati-Hefeeri. 14.25 Yona 1.1-2.
26 Nahano akabona ngiisi kwaꞌBahisiraheeri bâli kizi libuzibwa bweneene, baba baja kandi iri batali baja. Ndaanaye woꞌkubatabaala. 27 Na bwo Nahano atakalooza kwaꞌBahisiraheeri bahere lwoshi, kyanatuma agabakiza ku njira ya mwami Yerobwamu mugala Yohaashi.
28 Uyo Yerobwamu, igindi myazi yage, kiri noꞌbukalage bwage, na ngiisi kwo akagalula utwaya útwâli riiri twaꞌBahisiraheeri, i Damasiki neꞌHamaati, byoshi biyandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌHisiraheeri. 29 Iri hakazinda, Yerobwamu anashaaja, anaziikwa mu maherero gaꞌbaami baꞌBahisiraheeri. Ahandu haage, banayimika mugala wage Zakariya.

*14:6 14.6 Bukengeeze 24.16; Hezekyeri 18.20.

14:21 14.21 Hazariya Ye na Huziya.

14:25 14.25 Yona 1.1-2.