15
Mwami Hazariya weꞌBuyuda
(2 Kutondobola 26.1-23)
Ikyanya mwami Yerobwamu akahisa imyaka makumi gabiri niꞌrinda atwaziri Abahisiraheeri, mu kihugo kyeꞌBuyuda banayimika Hazariya, mugala mwami Hamaziya. Uyo Hazariya, ikyanya akayima, âli kola neꞌmyaka ikumi na ndatu, anahisa imyaka makumi gataanu niꞌbiri atwaziri i Yerusaleemu. Nyina, ye wâli Yekoliya, wa mu kaaya keꞌYerusaleemu.
Uyo Hazariya âli kizi gira amiija imbere lya Nahano, nga kwo yishe Hamaziya akagira. Kundu kwokwo, imbeero zoꞌkuyikumbira imigisi ku marango, atakazihongola. Abandu banakizi gendi tangira yaꞌmatuulo goꞌkusiriiza, iri banayokera yoꞌmubadu. Kyanatuma ulya Hazariya, Nahano agamúhana. Iri hakatama, analwala umubembe, halinde ulusiku lwo akafwa, anakizi tuula mu nyumba ya yenyene. Imikolwa yage yoshi yoꞌbutwali, mugala wage Yotamu ye wâli kizi gigira.
Uyo Hazariya, igindi myazi yage, na byoshi byo âli kizi gira, biyandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌBuyuda. Iri hakazinda, Hazariya anashaaja, anaziikwa mu maherero gaꞌbaami, mu Kaaya ka Dahudi. Ahandu haage, banayimika mugala wage Yotamu.
Mwami Zakariya waꞌBahisiraheeri
Ikyanya mwami Hazariya akahisa imyaka makumi gashatu na munaana atwaziri i Buyuda, mu kihugo kyeꞌHisiraheeri banayimika Zakariya mugala Yerobwamu. Uyo Zakariya anahisa imyezi ndatu atwaziri. Naye, anakizi gira amabi imbere lya Nahano, nga gaagalya ga ábakatanga imbere lyage. Atakatwikira ku byaha bya Yerobwamu mugala Nebati, ulya úwâli kizi hubiisa Abahisiraheeri. 10 Ulya Zakariya, Salumu mugala Yabeeshi, anagira igambi libi hiꞌgulu lyage, anamúteera ha bweruula, anamúyita, anayima ahandu haage.
11 Uyo Zakariya, igindi myazi yoshi hiꞌgulu lyage, iyandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌHisiraheeri.
12 Kwokwo, kwiꞌgambo lya Nahano likayiji koleka, nga kwo likagwanwa lyabwira mwami Yehu, ti: «Abandu baawe bagakizi twala mu kihugo kyeꞌHisiraheeri, halinde ku kibusi kya kana.* 15.12 2 Baami 10.30.»
Mwami Salumu waꞌBahisiraheeri
13 Ikyanya mwami Hazariya akahisa imyaka makumi gashatu na mwenda atwaziri i Buyuda, mu kihugo kyeꞌHisiraheeri banayimika Salumu mugala Yabeeshi. Uyo Salumu, anahisa umwezi muguma, atwaziri i Samariya. 14 Ha nyuma, Menahemu mugala Gaadi, analyoka i Tiriza, anagenda i Samariya. Uyo Menahemu anayiji teera Salumu, anamúyita, anayima ahandu haage.
15 Uyo Salumu, igindi myazi yage, kiri na ngiisi kwo akahuna, biyandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌHisiraheeri.
16 Uyo Menahemu, ikyanya akalyoka i Tiriza, abandu baꞌkaaya keꞌTapwa, kiri neꞌkihugo kyoshi íkyâli kazungulusiri, banamúhangirira. Uyo Menahemu anabateera booshi, anabayita. Kiri naꞌbakazi ábâli kola neꞌnda, anabunduula amabunda.
Mwami Menahemu waꞌBahisiraheeri
17 Ikyanya mwami Hazariya akahisa imyaka makumi gashatu na mwenda atwaziri i Buyuda, mu kihugo kyeꞌHisiraheeri banayimika Menahemu mugala Gaadi. Uyo Menahemu, anahisa imyaka ikumi atwaziri i Samariya. 18 Mu siku zooshi zoꞌbutwali bwage, atanatwikira ku byaha bya Yerobwamu mugala Nebati, ulya úkahubiisa Abahisiraheeri. Si anakizi gira amabi imbere lya Nahano.
19 Kwokwo, mwami Puuli 15.19 Puuli irindi iziina Tigilati-Pireseeri. 1 Kutondobola 5.26. weꞌHasuriya anateeraga ikihugo kyeꞌHisiraheeri, kyanatuma uyo Menahemu agamúheereza ibilo bihumbi makumi gashatu byeꞌharija, gira amútabaale. Mukuba, Menahemu âli loziizi ukusikamya ubwami bwage. 20 Uyo Menahemu, mu kulonga yizo harija, akafyetereza Abahisiraheeri mu kukizi barambuliisa ibingorongoro makumi gataanu-gataanu byeꞌharija ku ngiisi mugale. Uyo Puuli atanaki beera mu kihugo kyeꞌHisiraheeri, anagalukira imwabo.
21 Uyo Menahemu, igindi myazi yage, na byoshi byo âli kizi gira, biyandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌHisiraheeri. 22 Iri hakazinda, Menahemu anashaaja. Ahandu haage, banayimika mugala wage wa Pekaya.
Mwami Pekaya waꞌBahisiraheeri
23 Ikyanya mwami Hazariya akahisa imyaka makumi gataanu atwaziri i Buyuda, mu kihugo kyeꞌHisiraheeri banayimika Pekaya mugala Menahemu. Uyo Pekaya anahisa imyaka ibiri atwaziri i Samariya.
24 Uyo Pekaya atakatwikira ku byaha bya Yerobwamu mugala Nebati, ulya úwâli kizi hubiisa Abahisiraheeri. Si anakizi gira amabi imbere lya Nahano. 25 Umukulu muguma waꞌbasirikaani baage, Peka mugala Remalya, anagira igambi libi hiꞌgulu lyage. Anayabiira abandu makumi gataanu beꞌGiryadi, banayita Pekaya, kuguma na Harigobu na Hariyeha, mu kisiika kyaꞌkajumiro i Samariya. Ikyanya Peka akaba keera amúyita, anayima ahandu haage.
26 Uyo Pekaya, igindi myazi yage, na byoshi byo âli kizi kola, biyandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌHisiraheeri.
Mwami Peka waꞌBahisiraheeri
27 Ikyanya mwami Hazariya akahisa imyaka makumi gataanu niꞌbiri atwaziri i Buyuda, mu kihugo kyeꞌHisiraheeri banayimika Peka mugala Remalya. Uyo Peka anahisa imyaka makumi gabiri atwaziri i Samariya.
28 Uyo Peka, naye anagira amabi imbere lya Nahano. Atanatwikira ku byaha bya Yerobwamu mugala Nebati, ulya úkahubiisa Abahisiraheeri.
29 Ikyanya mwami Peka âli twaziri Abahisiraheeri, mwami Tigilati-Pireseeri weꞌHasuriya anayiji gwata akaaya keꞌHiyooni, naꞌkeꞌHabeeri-Beti-Maka, naꞌkeꞌYanwa, naꞌkeꞌKedeeshi, naꞌkeꞌHazoori. Anayabiira neꞌkihugo kyeꞌGiryadi, na kyeꞌGalilaaya, na kyeꞌNafutaali kyoshi, anagwata abatuulaga baamwo imbohe, anabatwala imwabo i Hasuriya.
30 Ikyanya mwami Yotamu mugala Huziya akahisa imyaka makumi gabiri atwaziri i Buyuda, lyo Hosheya mugala Hela akahuna imbere lya Peka mugala Remalya, anamúyita. Neꞌri akaba keera amúyita, anayima ahandu haage. 31 Uyo Peka, igindi myazi yage, na byoshi byo âli kizi gira, biyandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌHisiraheeri.
Mwami Yotamu weꞌBuyuda
(2 Kutondobola 27.1-9)
32 Ikyanya mwami Peka mugala Remalya, akahisa imyaka ibiri atwaziri mu kihugo kyeꞌHisiraheeri, mu kihugo kyeꞌBuyuda banayimika Yotamu mugala mwami Huziya. 33 Uyo Yotamu, ikyanya akatondeera ukutwala, âli kola neꞌmyaka makumi gabiri niꞌtaanu, anahisa imyaka ndatu atwaziri i Yerusaleemu. Nyina ye wâli Yerusha munyere Saadoki.
34 Uyo Yotamu anakizi gira íbikwaniini imbere lya Nahano, nga kwo yishe Huziya akagira. 35 Kundu kwokwo, imbeero zoꞌkuyikumbira imigisi ku marango, atakazihongola. Abandu banakizi gendi tangira yaꞌmatuulo goꞌkusiriiza, iri banayokera yoꞌmubadu. Yotamu anashubi lingaania ulwivi lweꞌkisaka lweꞌnyumba ya Nahano.
36 Uyo Yotamu, igindi myazi yage, na byoshi byo âli kizi gira, biyandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌBuyuda. 37 Ku yikyo kyanya, Nahano anatondeera ukutuma mwami Resini weꞌHaraamu, na mwami Peka waꞌBahisiraheeri, gira bayiji teera ikihugo kyeꞌBuyuda. 38 Iri hakazinda, Yotamu anashaaja, anaziikwa mu shinda yeꞌkyami, mu Kaaya ka Dahudi, shokuluza wage. Ahandu haage, banayimika mugala wage Ahaazi.

*15:12 15.12 2 Baami 10.30.

15:19 15.19 Puuli irindi iziina Tigilati-Pireseeri. 1 Kutondobola 5.26.