16
Mwami Ahaazi weꞌBuyuda
(2 Kutondobola 28.1-27)
Ikyanya mwami Peka mugala Remalya akahisa imyaka ikumi niꞌrinda atwaziri mu kihugo kyeꞌHisiraheeri, mu kihugo kyeꞌBuyuda banayimika Ahaazi mugala Yotamu. Ikyanya akatondeera ukutwala, âli kola neꞌmyaka makumi gabiri, anahisa imyaka ikumi na ndatu atwaziri i Yerusaleemu.
Uyo Ahaazi atâli kizi gira íbikwaniini imbere lya Nahano, Rurema wage, nga kwo Dahudi shokuluza wage âli kizi gira. Si âli kizi kulikira ingesho mbi zaꞌbaami baꞌBahisiraheeri. Anatanga kiri na mugala wage imweꞌmigisi, mu kumújigiivya. Mu kugira kwokwo, âli kizi kulikira ingesho mbi zaꞌbandu bo Nahano akayimula imbere lyaꞌBahisiraheeri. Ahaazi âli kizi genda mu mbeero na ku tugangazi, kiri na mwiꞌdako lya ngiisi kiti íkidohiri, anatange amatuulo goꞌkusiriiza imweꞌmigisi, iri anagiyokera umubadu.
Ha nyuma, mwami Resini weꞌHaraamu, na Peka mugala mwami Remalya waꞌBahisiraheeri, banagira izibo na Ahaazi, banagendi teera akaaya kaage keꞌYerusaleemu. Yabo baami, banabeera haaho, bakasokaniini, haliko kanabayabira ukugwata.
Ku yikyo kyanya, mwami weꞌHedoomu anagwata akaaya keꞌHelati, anayimula Abayuda ábâli katuuziri mwo. Ha nyuma, anagalula Abahedoomu, banayiji katuula mwo halinde zeene.
Ulya Ahaazi anatuma indumwa imwa mwami Tigilati-Pireseeri weꞌHasuriya, ti: «Uli nahamwitu, naani ndi mukozi wawe. Buno mwami weꞌHaraamu, na mwami waꞌBahisiraheeri, bayiji ndeera. Kwokwo, uyiji ngiza mu maboko gaabo.»
Ulya Ahaazi anayabiira iharija neꞌnooro íbyâli riiri mu nyumba ya Nahano, kiri na mu kihinda kyeꞌbwami, anabitumira mwami weꞌHasuriya, lube lutengu.
Irya ndumwa, mwami weꞌHasuriya anagiyemeera. Kwokwo, anagendi teera akaaya keꞌDamasiki, anakagwata, anayita mwami Resini, anatwala naꞌbandu baage imbohe i Kiiri.
10 Ulya mwami Ahaazi anagenda i Damasiki, gira agendi bonaana na mwami Tigilati-Pireseeri. Neꞌri akaba akola iyo munda, anabona yaꞌkatanda koꞌkusiriigiza kwaꞌmatuulo. Anatuma indumwa i Yerusaleemu, gira agendi yereka umugingi Huriya ikishushanio kyako, na ngiisi kwo kangayubakwa.
11 Ikyanya Ahaazi akatumira Huriya ibyereso hiꞌgulu lyoꞌkuyubaka kalya katanda, Huriya anayusa ukukayubaka, Ahaazi átanagaluka.
12 Mwami Ahaazi, iri akagaluka, anakabona, anakayegeera, anakatangira kwaꞌmatuulo. 13 Akatangira kwiꞌtuulo lyoꞌkusiriiza lwoshi, na lyoꞌmushyano, na lyeꞌkinywebwa, anakashangira na kwoꞌmuko gwiꞌtuulo lyoꞌkuyerekana ingoome.
14 Kalya katanda ka mbere, kâli riiri ha mulyango gweꞌnyumba ya Nahano, ha kati ka kalya kahyahya neꞌnyumba ya Nahano. Uyo Ahaazi anakalyosa, anakabiika ha butambi, uluhande lweꞌkisaka lwaꞌkatanda kaage kahyahya.
15 Ahaazi anabwira umugingi Huriya: «Yaka katanda kaani kahamu, ukizi kakoleesa mu kutanga ituulo lyoꞌkusiriiza lwoshi lya ngiisi shesheezi, niꞌtuulo lyoꞌmushyano lya ngiisi kabigingwe, niꞌtuulo lya mwami lyoꞌkusiriiza, niꞌtuulo lyage lyoꞌmushyano, kiri naꞌmatuulo gaꞌbandu booshi, goꞌkusiriiza lwoshi, na goꞌmushyano, na geꞌbinywebwa. Uyabiire umuko gweꞌbitugwa byoshi íbyatangwa ituulo, unagushangire kwo.
«Haliko, kalya katanda keꞌmiringa, koohe ngakakoleesa nienyene, mu kulooza uburongoozi.» 16 Mwami Ahaazi, ikyanya akategeka kwokwo, Huriya anabikulikira lwoshi.
17 Ulya mwami Ahaazi anatumbuula imitumbikizo íyâli tumbikiiri indango yaꞌmiiji. Noꞌlya nangungubanga weꞌndango, úwâli teresirwi ku bishushanio byeꞌshuuli ikumi na zibiri ízikatulwa mu miringa, anamúlyosa hiꞌgulu lyabyo, anamútereka ku lutaliro lwaꞌmabuye. 18 Analyosa noꞌbululi bweꞌSabaato ho bwâli yubasirwi ku nyumba ya Nahano, kiri niꞌrembo lyo mwami âli kizi lenga mwo, íryâli riiri imbuga.
19 Uyo Ahaazi, igindi myazi yage, na byoshi byo âli kizi gira, biyandisirwi mu Kitaabo kyoꞌkutondobola amagambo gaꞌBaami beꞌBuyuda. 20 Iri hakazinda, Ahaazi anashaaja, anaziikwa mu shinda yeꞌkyami, mu Kaaya ka Dahudi. Ahandu haage, banayimika mugala wage Hezekiya.